Rasfoire documente

Societate pe acţiuni. Expirarea mandatului administratorului. Incidenţa prevederilor Codului civil referitoare la mandat. Consecinţe (Societati comerciale din 25-mar-2015)

Act adiţional la actul constitutiv al societăţii. Acţiune în constatarea nulităţii absolute. Calitate procesuală activă (Societati comerciale din 06-noi-2014)

Societate cu răspundere limitată. Cererea asociatului îndreptăţit, potrivit legii, de convocare a adunării generale a asociaţilor, de către administratorul societăţii. Refuzul convocării. Remediul legal - autorizarea convocării adunării generale de către instanţa de judecată. Admisibilitate, prin analogia dispoziţiilor legii reglementând aceeaşi situaţie juridică în privinţa societăţilor pe acţiuni (Societati comerciale din 03-iul-2014)

Societate cu capital majoritar de stat organizată sub autoritatea Ministerului Economiei. Eliberarea din funcţie a directorului general. Aplicabilitatea regulilor privitoare la contractul de mandat în determinarea limitelor dreptului de apreciere al ministrului de resort (Societati comerciale din 16-mai-2014)

Societate cu răspundere limitată. Acţiune în anulare a hotărârii adunării generale a asociaţilor. Convocarea asociatului reclamant la adresa cunoscută de organul de administraţie al societăţii. Obligaţia asociatului de a face cunoscută societăţii noua adresă. Consecinţe asupra convocatorului. Netemeinicia acţiunii în anulare a hotărârilor atacate. Neexercitarea de către pârâţi a căii de atac cu privire la dispoziţiile sentinţei prin care se respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor. Aplicarea principiului non reformatio in pejus (Societati comerciale din 08-mai-2014)

Suspendări succesive ale activităţii societăţii comerciale. Interpretarea prevederilor art. 237 din Legea nr. 31/1990 (Societati comerciale din 04-mar-2014)

Acţiune în constatarea transmiterii patrimoniului unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, radiată, coasociaţilor. Legea aplicabilă (Societati comerciale din 05-dec-2013)

Societate cooperatistă. Excluderea membrului cooperator. Condiţii de admisibilitate (Societati comerciale din 28-feb-2013)