ORDIN nr. 3883 din 24 decembrie 2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
În temeiul prevederilor:
- art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
- art. 5 alin. (4), art. 81, art. 83, art. 86, art. 90, art. 93 şi art. 95 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 228 alin. (2) şi (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 30 ianuarie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La anexa nr. 1, formularele 200 "Declaraţie privind veniturile realizate din România", cod 14.13.01.13, şi "Anexa nr. ....la Declaraţia privind veniturile realizate din România" se modifică şi se înlocuiesc cu formularele prevăzute în anexa nr. 1.
2.La anexa nr. 1, formularul 201 "Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate", cod 14.13.01.13/7, se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa nr. 2.
3.La anexa nr. 1, formularul 204 "Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale", cod 14.13.01.13/2i, se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa nr. 3.
4.La anexa nr. 1, formularul 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit", cod 14.13.01.13/I, se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa nr. 4.
5.La anexa nr. 2, la instrucţiunile privind completarea şi depunerea formularului 200 "Declaraţie privind veniturile realizate din România", cod 14.13.01.13, primul paragraf de la punctul 1 "Depunerea declaraţiei" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"1. Depunerea declaraţiei
Declaraţia se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:
- activităţi independente;
- cedarea folosinţei bunurilor;
- activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;
- piscicultură;
- silvicultură;
- transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;
- operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionale pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare."
6.La anexa nr. 2, la instrucţiunile privind completarea şi depunerea formularului 200 "Declaraţie privind veniturile realizate din România", cod 14.13.01.13, punctul 1.3 de la punctul 1 "Depunerea declaraţiei" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"1.3. Activităţi agricole pentru care venitul net se determină în sistem real
Declaraţia se depune de contribuabilii care desfăşoară activitatea în mod individual şi/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, şi care determină venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.
Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declaraţia având în vedere venitul net distribuit, care le revine din asociere.
a)Venituri din activităţi agricole realizate între 1 ianuarie 2013 şi 1 februarie 2013
Pentru veniturile din activităţi agricole realizate până la data de 1 februarie 2013, obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării acestora.
Contribuabilii care au realizat venituri din activităţi agricole în sistem real începând cu 1 ianuarie 2013 şi pentru care, începând cu data de 1 februarie 2013, se impun pe baza normelor de venit declară distinct, în formular, venitul net anual realizat între 1 ianuarie 2013 şi 1 februarie 2013.
Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice care au realizat venituri din activităţi agricole cu impunere finală, între 1 ianuarie 2013 şi 1 februarie 2013, din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată ori luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi pentru utilizare ca atare.
b)Venituri din activităţi agricole realizate începând cu data de 1 februarie 2013
Începând cu data de 1 februarie 2013, veniturile din activităţi agricole cuprind veniturile obţinute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, din:
a)cultivarea produselor agricole vegetale;
b)exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;
c)creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.
Veniturile din activităţi agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri impozabile şi se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activităţi independente» de la titlul III «Impozitul pe venit» din Codul fiscal, venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real."
7.La anexa nr. 2, instrucţiunile privind completarea şi depunerea formularului 200 "Declaraţie privind veniturile realizate din România", cod 14.13.01.13, după punctul 1.5 de la punctul 1 "Depunerea declaraţiei" se introduce un nou punct, punctul 1.6, cu următorul cuprins:
"1.6. Veniturile din silvicultură şi piscicultura reprezintă veniturile obţinute din recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier naţional, respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase, precum şi cele obţinute din exploatarea amenajărilor piscicole."
8.La anexa nr. 2, la instrucţiunile privind completarea şi depunerea formularului 200 "Declaraţie privind veniturile realizate din România", cod 14.13.01.13, la cap. II "Date privind veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit", titlul punctului 3 de la litera B "Date privind venitul/câştigul net anual" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"3. VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE, PISCICULTURA ŞI SILVICULTURA, PENTRU CARE VENITUL NET SE DETERMINĂ ÎN SISTEM REAL, PE BAZA DATELOR DIN CONTABILITATEA ÎN PARTIDĂ SIMPLĂ "
9.La anexa nr. 2, instrucţiunile privind completarea şi depunerea formularului 201 "Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate", cod 14.13.01.13/7, se modifică şi se înlocuiesc cu instrucţiunile prevăzute în anexa nr. 5.
10.La anexa nr. 2, la instrucţiunile de completare a formularului 204 "Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale", cod 14.13.01.13/2i, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"1. Declaraţia se completează şi se depune pentru asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice sau pentru asocierile constituite între persoane fizice şi persoane juridice române cu statut de microîntreprindere, potrivit titlului IV1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în cadrul cărora se realizează venituri din activităţi independente, inclusiv din activităţi adiacente, din activităţi agricole, din piscicultură sau silvicultură, pentru care venitul net se determină în sistem real.
Declaraţia nu se depune pentru asocierile fără personalitate juridică pentru care venitul net anual se determină pe baza normelor de venit."
11.La anexa nr. 2, la instrucţiunile de completare a formularului 204 "Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale", cod 14.13.01.13/2i, rd. 1 de la cap. II "Date privind activitatea desfăşurată" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"rd. 1. Categoria de venit - se bifează căsuţa corespunzătoare categoriei de venit, după caz: comerciale, profesii libere, activităţi agricole, piscicultură, silvicultură, alte venituri, după caz."
12.La anexa nr. 2, la instrucţiunile privind completarea şi depunerea formularului 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit", cod 14.13.01.13/I, punctul 2 "Organul fiscal competent" de la capitolul I "Depunerea declaraţiei" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"2. Organul fiscal competent
Declaraţia se depune la organul fiscal la care plătitorii de venituri sunt înregistraţi în evidenţa fiscală.
În cazul contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, declaraţia se depune la organul fiscal pe a cărui rază teritorială se află situat sediul permanent desemnat, potrivit legii.
În cazul sediilor secundare înregistrate ca plătitori de impozit pe veniturile din salarii, declaraţia corespunzătoare activităţii sediilor secundare se depune de contribuabilul care le-a înfiinţat, pe codul de înregistrare fiscală al acestuia, la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat contribuabilul.
Pentru angajaţii care au fost detaşaţi la o altă entitate, declaraţia se completează de către angajator sau de către plătitorul de venituri din salarii în cazul în care angajatul detaşat este plătit de entitatea la care a fost detaşat.
În situaţia în care plata venitului salarial se face de entitatea la care angajaţii au fost detaşaţi, angajatorul care a detaşat comunică plătitorului de venituri din salarii la care aceştia sunt detaşaţi date referitoare la deducerea personală la care este îndreptăţit fiecare angajat.
Pe baza acestor date plătitorul de venituri din salarii la care angajaţii au fost detaşaţi întocmeşte statele de salarii şi calculează impozitul, în scopul completării declaraţiei."
13.La anexa nr. 2, la instrucţiunile privind completarea şi depunerea formularului 205 "Declaraţie informativă privind impozitai reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit", cod 14.13.01.13/I, punctul 6 de la capitolul II "Completarea declaraţiei" se modifică şi va avea următorul cuprins:
"6. Secţiunea V «Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii» se completează de către plătitorii de venituri din salarii, pentru fiecare persoană fizică care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, la funcţia de bază ori în afara funcţiei de bază.
(A) Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în România
Se completează de către plătitorii de venituri din salarii, pentru fiecare persoană fizică care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, la funcţia de bază ori în afara funcţiei de bază, cu datele prevăzute de formular referitoare la veniturile din salarii plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori are sediul permanent în România, pentru activitatea salarială desfăşurată în România.
La col. 4-8 se înscriu sumele stabilite pentru perioada impozabilă în care activitatea s-a desfăşurat în România, prin cumularea valorilor aferente fiecărei luni a perioadei impozabile, pe baza datelor din statele de salarii sau altor documente prevăzute de lege referitoare la fiecare beneficiar de venit, astfel:
Col. 1 - se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se numele şi prenumele persoanelor fizice pentru care plătitorul a reţinut impozit la sursă şi/sau a efectuat plata veniturilor.
Col. 2 - se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
Col. 3 - se completează cu sintagma «Funcţia de bază» sau «în afara funcţiei de bază», după caz.
Rubrica se completează cu sintagma «Funcţia de bază», în situaţia în care beneficiarul de venit realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, la funcţia de bază, potrivit unui contract de muncă ori unui statut special prevăzut de lege.
Rubrica se completează cu sintagma «în afara funcţiei de bază», în situaţia în care beneficiarul de venit realizează venituri din salarii sau asimilate acestora în afara funcţiei de bază, potrivit legii.
Col. 4 - se înscrie suma reprezentând venitul brut din salarii, potrivit titlului III din Codul fiscal, realizat de fiecare beneficiar de venit pentru perioada impozabilă în care activitatea s-a desfăşurat în România, stabilită prin cumularea venitului brut lunar realizat pentru fiecare lună a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în România.
Col. 5 - se înscrie suma reprezentând deduceri personale acordate persoanei fizice, potrivit legii, la nivelul perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în România, stabilită prin cumularea deducerilor personale acordate pentru fiecare lună a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în România.
Rubrica se completează pentru angajaţii persoane fizice care realizează venituri din salarii la funcţia de bază şi care, potrivit legii, au dreptul la deduceri personale, pe baza documentelor justificative prezentate plătitorului de venit.
Col. 6 - se înscrie suma reprezentând alte deduceri acordate potrivit legii, pentru perioada impozabilă în care activitatea s-a desfăşurat în România, stabilită prin cumularea altor deduceri acordate pentru fiecare lună a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în România (cotizaţia sindicală, contribuţia la fondurile de pensii facultative).
Rubrica se completează pentru angajaţii persoane fizice care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, potrivit legii.
Col. 7 - se înscrie suma reprezentând venitul bază de calcul din salarii, pentru perioada impozabilă în care activitatea s-a desfăşurat în România, stabilită prin cumularea venitului bază de calcul aferent fiecărei luni a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în România.
Col. 8 - se înscrie suma reprezentând impozitul pe veniturile din salarii, stabilită prin cumularea impozitului lunar reţinut de plătitorul de venit, pentru veniturile realizate în fiecare lună a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în România, calculat prin aplicarea cotei de impozitare asupra bazei de calcul lunare, conform legii.
(B) Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate
Se completează de către plătitorii de venituri din salarii, pentru fiecare persoană fizică care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, la funcţia de bază ori în afara funcţiei de bază, cu datele prevăzute de formular referitoare la veniturile din salarii plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori are sediul permanent în România, pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate.
La col. 4-8 se înscriu sumele stabilite pentru perioada impozabilă în care activitatea s-a desfăşurat în străinătate, prin cumularea valorilor aferente fiecărei luni a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în străinătate, pe baza datelor din statele de salarii sau altor documente prevăzute de lege referitoare la fiecare beneficiar de venit, astfel:
Col. 1 - col. 3 se completează potrivit instrucţiunilor de completare de la lit. A.
Col. 4 - se înscrie suma reprezentând venitul brut din salarii, potrivit titlului III din Codul fiscal, realizat de fiecare beneficiar de venit pentru perioada impozabilă în care activitatea s-a desfăşurat în străinătate, stabilită prin cumularea venitului brut lunar realizat pentru fiecare lună a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în străinătate.
Col. 5 - se înscrie suma reprezentând deduceri personale acordate persoanei fizice, potrivit legii, la nivelul perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în străinătate, stabilită prin cumularea deducerilor personale acordate pentru fiecare lună a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în străinătate.
Rubrica se completează pentru angajaţii persoane fizice care realizează venituri din salarii la funcţia de bază şi care, potrivit legii, au dreptul la deduceri personale, pe baza documentelor justificative prezentate plătitorului de venit.
Col. 6 - se înscrie suma reprezentând alte deduceri acordate potrivit legii, pentru perioada impozabilă în care activitatea s-a desfăşurat în străinătate, stabilită prin cumularea altor deduceri acordate pentru fiecare lună a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în străinătate (cotizaţia sindicală, contribuţia la fondurile de pensii facultative).
Rubrica se completează pentru angajaţii persoane fizice care realizează venituri din salarii la funcţia de bază, potrivit legii.
Col. 7 - se înscrie suma reprezentând venitul bază de calcul din salarii, pentru perioada impozabilă în care activitatea s-a desfăşurat în străinătate, stabilită prin cumularea venitului bază de calcul aferent fiecărei luni a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în străinătate.
Col. 8 - se înscrie suma reprezentând impozitul pe veniturile din salarii, stabilită prin cumularea impozitului lunar reţinut de plătitorul de venit, pentru veniturile realizate în fiecare lună a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în străinătate, calculat prin aplicarea cotei de impozitare asupra bazei de calcul lunare, conform legii.
Col. 9 - se bifează cu «x», în cazul persoanelor fizice rezidente române cu domiciliul în România şi persoanelor fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiţia prevăzută la art. 40 alin. (2) din Codul fiscal, care desfăşoară activitate salarială în străinătate şi sunt plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori de un sediu permanent în România, în cazul în care dreptul de impunere asupra veniturilor din salarii şi asimilate salariilor realizate de persoanele fizice revine României şi impozitul reţinut de plătitorul de venit este impozit final, în condiţiile prevăzute la pct. 873, pct. 875 alin. (2) lit. a) şi pct. 878 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, date în aplicarea art. 55 alin. (4) lit. m) din Codul fiscal.
Col. 10 - se bifează cu «x», în cazul persoanelor fizice rezidente române cu domiciliul în România şi persoanelor fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiţia prevăzută la art. 40 alin. (2) din Codul fiscal, care desfăşoară activitate salarială în străinătate într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi sunt plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori de un sediu permanent în România în următoarele situaţii, după caz:
a)în cazul în care acelaşi venit din salarii a fost supus impunerii atât în România, cât şi în străinătate;
b)în cazul în care persoana fizică a fost prezentă în străinătate pentru o perioadă mai mare decât perioada prevăzuta în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care s-a desfăşurat activitatea;
c)în cazul în care detaşarea în străinătate a persoanei fizice a încetat înainte de perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri, iar angajatorul nu mai poate efectua reţinerea diferenţelor de impozit, întrucât între părţi (angajat-angajator) nu mai exista relaţii contractuale generatoare de venituri din salarii.
NOTA
Se înscriu sumele cuprinse în statul de salarii sau alte documente prevăzute de lege, aferente perioadei impozabile şi plătite angajatului până la data-limită de depunere a declaraţiei.
Stabilirea impozitului anual pe veniturile din salarii şi asimilate acestora se face de către plătitor, pentru fiecare angajat/beneficiar de venit, prin însumarea impozitului aferent venitului fiecărei luni din anul fiscal, indiferent de numărul de luni din anul de raportare în care angajatul respectiv a realizat venituri din salarii sau asimilate acestora de la plătitor.
În cazul persoanelor fizice rezidente române cu domiciliul în România şi persoanelor fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiţia prevăzută la art. 40 alin. (2) Codul fiscal, care desfăşoară activitate salarială în străinătate şi sunt plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori de un sediu permanent în România, se vor evidenţia, distinct, elementele de calcul al impozitului şi impozitul reţinut, în funcţie de locul de desfăşurare a activităţii, potrivit tabelelor de la lit. A, respectiv lit. B, din formular."
14.Anexa nr. 3 "Instrucţiuni pentru transmiterea pe cale electronică a formularului 205 «Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit, cod 14.13.01.13/I»" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6.
15.La anexa nr. 4 "Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor", la litera a), punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"6. Se utilizează la declararea veniturilor şi cheltuielilor efectiv realizate din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, piscicultura şi/sau silvicultură determinate în sistem real pe fiecare categorie şi sursă de realizare a venitului, precum şi la declararea câştigurilor nete/pierderilor realizate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni de acest gen."
16.La anexa nr. 4 "Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor", la litera l), punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"5. Se utilizează la stabilirea impozitului pe venitul net anual impozabil din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, piscicultură şi/sau silvicultură, impozitului pe câştigul net anual din transferul titlurilor de valoare/din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, pe fiecare sursă de venit, şi la stabilirea diferenţelor de impozit anual de regularizat stabilite în plus/în minus."
Art. II
Formularele prevăzute la art. I pct. 1-4 se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2013.
Art. III
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. IV
Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. V
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

ANEXA nr. 1:

DECLARAŢIE
privind veniturile realizate din România

Anul |_|_|_|_|

(1)_
|_| Declaraţie rectificativă
Se completează cu x în cazul declaraţiilor rectificative
I.DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Nume |____________________| iniţiala tatălui |_|

Cod numeric personal/
Număr de identificare fiscală
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Prenume |_____________________|

 

Stradă |_____________________| Număr |________|

Banca |__________________|

Bloc |_____| Sc. |___| Et. |___| Ap. |__| judeţ/sector |____|

 

Localitate |_________| Cod poştal |_____________|

Cont bancar(IBAN) |_____________|

Telefon |____________| Fax |______________|

E-mail |___________________|

II.DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENIT

A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ

1. Categoria de venit

Venituri:

comerciale |_| profesii libere |_| drepturi de proprietate intelectuală |_|

cedarea folosinţei bunurilor |_|

cedarea folosinţei bunurilor calificată în categoria venituri din activităţi independente |_|

activităţi agricole |_|

operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract |_| silvicultură |_|

transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise |_| piscicultură |_|

2. Determinarea venitului net: sistem real |_| cote forfetare de cheltuieli |_| normă de venit |_|

3. Forma de organizare: individual |_| asociere fără personalitate juridică |_|

entităţi supuse regimului transparenţei fiscale |_| modificarea modalităţii/formei de exercitare a activităţii |_|

4. Obiectul principal de activitate |______________| Cod CAEN |_|_|_|_|

5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa |_________|

6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare Nr. |__________| Data |__________|

7. Data începerii activităţii |_____________| 8. Data încetării activităţii |______________|

B. DATE
PRIVIND VENITUL/
CÂŞTIGUL NET ANUAL

(lei)

1. Venit brut..................

1.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

2. Cheltuieli deductibile, din care ....................

2.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

2.1. Contribuţii sociale obligatorii, potrivit legii .................

2.1

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

3. Venit net anual (rd.1. - rd.2.) .....................

3.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă a impozitului..........................

3.1.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

4. Câştig net anual......................

4.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

5. Pierdere fiscală anuală (rd.2. - rd.1.)/Pierdere netă anuală..............

5.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.01.13
III.DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/ CÂŞTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL

1. Bursa privată |_|

Contract nr. /data |_______________|

Suma plătită (lei) |_______________|

Documente de plată nr. /data |___________|

2. Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult |_|

Denumire entitate nonprofit/ unitate de cult |__________________|

Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult |__________________|

Cont bancar (IBAN) |____________________________|

Suma (lei) |_______________________|

IV.DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI

Nume, prenume/Denumire |________________|

Stradă |____| Număr |____| Bloc |___| Scară |____|Etaj |__| Ap. |_|

Judeţ/Sector |_______| Localitate |_______| Cod poştal |_______|

Telefon |_____________| Fax |__________| E-mail |___________|

Cod de identificare fiscală |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Anexele nr. |_| - |_| fac parte integrantă din prezenta declaraţie *).
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar ca datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
Semnătură contribuabil |_________________| Semnătură împuternicit |__________________|
Loc rezervat organului fiscal
Nr. înregistrare: |_______________| Data: |_________________|
____
*) Se înscrie numărul anexelor completate, corespunzător categoriilor şi surselor de venit declarate.
În cazul în care, au fost realizate venituri din mai multe categorii şi surse de venituri, se vor completa, după caz, unul sau mai multe formulare
- Anexă la Declaraţia privind veniturile realizate din România.
(2)_

ANEXA nr. |_|

la Declaraţia privind veniturile realizate din România

Anul |_|_|_|_|

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

II.1. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENIT

A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ

1. Categoria de venit

Venituri: comerciale |_| profesii libere |_| drepturi de proprietate intelectuală |_|

cedarea folosinţei bunurilor calificată în categoria venituri din activităţi independente |_| cedarea folosinţei bunurilor |_| silvicultură |_|

operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract |_| activităţi agricole |_| piscicultură |_|

transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise |_|

2. Determinarea venitului net: sistem real |_| cote forfetare de cheltuieli |_| normă de venit |_|

3. Forma de organizare: individual |_| asociere fără personalitate juridică |_|

entităţi supuse regimului transparenţei fiscale |_| modificarea modalităţii/formei de exercitare a activităţii |_|

4. Obiectul principal de activitate |______________| Cod CAEN |_|_|_|_|

5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa |_________|

6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare Nr. |__________| Data |__________|

7. Data începerii activităţii |_____________| 8. Data încetării activităţii |______________|

B. DATE
PRIVIND VENITUL/
CÂŞTIGUL NET ANUAL

(lei)

1. Venit brut..................

1.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

2. Cheltuieli deductibile, din care ....................

2.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

2.1. Contribuţii sociale obligatorii, potrivit legii .................

2.1

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

3. Venit net anual (rd.1. - rd.2.) .....................

3.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă a impozitului..........................

3.1.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

4. Câştig net anual......................

4.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

5. Pierdere fiscală anuală (rd.2. - rd.1.)/Pierdere netă anuală..............

5.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

II.2. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENIT

A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ

1. Categoria de venit

Venituri: comerciale |_| profesii libere |_| drepturi de proprietate intelectuală |_|

cedarea folosinţei bunurilor calificată în categoria venituri din activităţi independente |_| cedarea folosinţei bunurilor |_| silvicultură |_|

operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract |_| activităţi agricole |_| piscicultură |_|

transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise |_|

2. Determinarea venitului net: sistem real |_| cote forfetare de cheltuieli |_| normă de venit |_|

3. Forma de organizare: individual |_| asociere fără personalitate juridică |_|

entităţi supuse regimului transparenţei fiscale |_| modificarea modalităţii/formei de exercitare a activităţii |_|

4. Obiectul principal de activitate |______________| Cod CAEN |_|_|_|_|

5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa |_________|

6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare Nr. |__________| Data |__________|

7. Data începerii activităţii |_____________| 8. Data încetării activităţii |______________|

B. DATE
PRIVIND VENITUL/
CÂŞTIGUL NET ANUAL

(lei)

1. Venit brut..................

1.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

2. Cheltuieli deductibile, din care ....................

2.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

2.1. Contribuţii sociale obligatorii, potrivit legii .................

2.1

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

3. Venit net anual (rd.1. - rd.2.) .....................

3.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă a impozitului..........................

3.1.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

4. Câştig net anual......................

4.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

5. Pierdere fiscală anuală (rd.2. - rd.1.)/Pierdere netă anuală..............

5.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Prezenta anexa face parte integranta din formularul 200 "Declaraţie privind veniturile realizate din România".
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar ca datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
Semnătură contribuabil |_______________| Semnătură împuternicit |__________________|
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.01.13
ANEXA nr. 2:

DECLARAŢIE
privind veniturile realizate din străinătate

Anul |_|_|_|_|

|_| Declaraţie rectificativă
Se completează cu X în cazul declaraţiilor rectificative
I.DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Nume |____________________| iniţiala tatălui |_|

Cod numeric personal/
Număr de identificare fiscală
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Prenume |_____________________|

 

Stradă |_____________________| Număr |________|

Banca |__________________|

Bloc |_____| Sc. |___| Et. |___| Ap. |__| judeţ/sector |____|

 

Localitate |_________| Cod poştal |_____________|

Cont bancar(IBAN) |_____________|

Telefon |____________| Fax |______________|

E-mail |___________________|

II.DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENIT

A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ

1. Statul în care s-a realizat venitul |_________________|

2. Categoria de venit

Venituri:

comerciale |_| profesii libere|_| drepturi de proprietate intelectuală |_| cedarea folosinţei bunurilor |_| dobânzi |_|

activităţi agricole |_| silvicultură |_| piscicultură |_| operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract |_|

transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise |_| dividende |_|

salarii plătite din România pentru activitatea desfăşurată în străinătate |_| pensii |_|

premii |_| jocuri de noroc |_| alte venituri din investiţii |_| alte venituri |_|

transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal:|_|

dobândite într-un termen de până la 3 ani, inclusiv |_|

dobândite într-un termen mai mare de 3 ani |_|

cu titlu de moştenire |_|

3. Data începerii activităţii |_____________| 4. Data încetării activităţii |_____________|

Nota: Se vor anexa documentele justificative privind venitul realizat şi impozitul plătit, eliberate de autoritatea competentă din ţara în care s-a obţinut venitul şi cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri.

Declaraţia reprezintă şi cerere de restituire a impozitului pe veniturile din salarii plătite de angajatorul rezident în România, pentru activitatea desfăşurată în străinătate.

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.01.13/7

B. DATE
PRIVIND VENITUL REALIZAT

(lei)

1. Venit ................

1.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

2. Pierdere fiscală......................

2.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

3. Impozit pe venit plătit în străinătate .............

3.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

4. Impozit pe veniturile din salarii, reţinut de angajatorul rezident în România, pentru activitatea desfăşurată în străinătate *)..............

4.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

*) Se completează numai de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor plătite de angajatorii rezidenţi în România, pentru activitatea desfăşurată în străinătate.

III.DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI

Nume, prenume/Denumire |_______________________| Cod de identificare fiscală |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Stradă |____________________________| Număr |______| Bloc |___| Scară |____________|Etaj |__| Ap. |_|

Judeţ/Sector |_______| Localitate |________________________| Cod poştal |________________________|

Telefon |____________________| Fax |_______________________| E-mail |_________________________|

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar ca datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
Semnătură contribuabil |________________| Semnătură împuternicit |__________________|
Loc rezervat organului fiscal
Nr. înregistrare: |_______________| Data: |________________|
ANEXA nr. 3:

DECLARAŢIE ANUALĂ DE VENIT
pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale

Anul |_|_|_|_|

|_| Declaraţie rectificativă
Se completează cu X în cazul declaraţiilor rectificat
I.DATE DE IDENTIFICARE A ASOCIERII

Denumire |_________________________| Cod de identificare fiscală|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Stradă |__________| Număr |____| Bloc |_________| Scară |_________| Etaj |__| Ap. |_|

Judeţ/Sector |_______| Localitate |_______________| Cod poştal |_____________________|

Telefon |_________________| Fax |______________| E-mail |______________|

II.DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ

1. Categoria de venit: comerciale |_| profesii libere |_| activităţi agricole |_| silvicultură |_| piscicultură |_| alte venituri |_|

2. Forma de organizare: asociere fără personalitate juridică |_| entităţi supuse regimului transparenţei fiscale |_|

modificarea modalităţii/formei de exercitare a activităţii |_|

3. Număr asociaţi |____|

4. Obiectul principal de activitate |_________________| Cod CAEN |_|_|_|_|

5. Sediul |_____________________|

6. Contractul de asociere: Nr. |___| Data |__| 7. Documentul de autorizare: Nr. |____| Data |_____|

8. Data începerii activităţii |______________| 9. Data încetării activităţii |________________|

III.DATE PRIVIND VENITUL NET ANUAL

(lei)

1. Venit brut........................................

1. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

2. Cheltuieli deductibile......................

2. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

3. Venit net (rd.1 - rd.2).....................

3. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

4. Pierdere fiscală (rd.2 - rd.1)......................

4. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

IV.DATE DE IDENTIFICARE A RESPONSABILULUI ASOCIERII

Nume, prenume/Denumire |____________| Cod de identificare fiscală |_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Stradă |__________| Număr |____| Bloc |_________| Scară |_________| Etaj |__| Ap. |_| Judeţ/Sector |_______| Localitate |_______________________| Cod poştal |_______________|

Telefon |_________________| Fax |______________| E-mail |______________|

V.DISTRIBUŢIA VENITULUI NET/PIERDERII PE ASOCIAŢI (tabel verso)

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

Semnătură responsabil asociere |______________|

Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare: |_______________| Data: |________________|
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.01.13/2i
V.DISTRIBUŢIA VENITULUI NET/PIERDERII PE ASOCIAŢI

Nr. crt.

Nume şi prenume asociat

Cod numeric personal/ Număr de identificare fiscală

Domiciliu

Cota de distribuire a venitului net/ pierderii la nivelul asocierii (%)

Venit net distribuit (lei)

Pierdere distribuită (lei)

Plată anticipată potrivit art. 78 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal (lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

TOTAL

   
ANEXA nr. 4:

DECLARAŢIE INFORMATIVĂ privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/ pierderile realizate, pe beneficiari de venit

Anul |_|_|_|_|

|_| Declaraţie rectificativă
Se completează cu X în cazul declaraţiilor rectificative
I.DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI DE VENIT

Denumire/Nume, prenume |____________________| Cod de identificare fiscală|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Stradă |__________| Număr |____| Bloc |_________| Scară |_________| Etaj |__| Ap. |_|

Judeţ/Sector |_______| Localitate |_____________________________| Cod poştal |_________________|

Telefon |_________________| Fax |______________| E-mail |______________|

II.DATE RECAPITULATIVE

Nr. crt.

Tip de venit

Număr beneficiari de venit

Total câştig
(lei)

Total pierdere (lei)

Total bază de calcul a impozitului (lei)

Total impozit reţinut (lei)

0

1

2

3

4

5

6

             
             
             
             
             
             
             
             
III.DATE PRIVIND NATURA VENITURILOR
Tip de venit:

Venituri din drepturi de proprietate intelectuală |_|

Venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent |_|

Venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară |_|

Venituri din activităţi independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică, microîntreprindere |_|

Venituri sub forma câştigurilor din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare |_|

Venituri obţinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii, potrivit art. 78 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal |_|

Câştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise |_|

Venituri din salarii |_|

Venituri din dividende |_|

Venituri din dobânzi |_|

Câştiguri din transferul valorilor mobiliare, în cazul societăţilor închise şi a părţilor sociale |_|

Venituri din lichidarea persoanei juridice |_|

Venituri din premii |_|

Venituri din jocuri de noroc |_|

Venituri din pensii |_|

Venituri din activităţi agricole |_|

Venituri din arendare |_|

Venituri din alte surse*) |_|

*) Atenţie: Nu se cuprind veniturile obţinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii, potrivit art. 78 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal care se evidenţiază distinct.
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.01.13/I
IV.DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL REŢINUT LA SURSĂ ŞI CÂŞTIGURILE/PIERDERILE REALIZATE, PE BENEFICIARI DE VENIT

Nr. crt.

Nume şi prenume beneficiar de venit*)

Cod numeric personal/ Număr de identificare fiscală*)

Plată anticipată/ impozit final**)

Câştig
(lei)

Pierdere (lei)

Baza de calcul a impozitului
(lei)

Impozit reţinut
(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

               
               
               
               

*) În cazul veniturilor obţinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii, potrivit art. 78 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal , de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente şi/sau activităţi agricole într-o formă de asociere, se înscrie denumirea asocierii şi codul de identificare fiscală atribuit asocierii.

**) Pentru fiecare tip de venit se va completa obligatoriu regimul fiscal aplicabil impozitului reţinut la sursă, pe fiecare beneficiar de venit, respectiv plata anticipată sau impozit final.

V.DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE DIN SALARII
A)Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în România

Nr. crt.

Nume şi prenume beneficiar de venit

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală

Funcţia de bază/în afara funcţiei de bază

Venit brut anual
(lei)

Deduceri personale (lei)

Alte deduceri
(lei)

Baza decalcul al impozitului
(lei)

Impozit anual reţinut
(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

                 
                 
                 
                 
B)Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate

Nr. crt.

Nume şi prenume beneficiar de venit

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală

Funcţia de bază/în afara funcţiei de bază

Venit brut anual
(lei)

Deduceri personale (lei)

Alte deduceri
(lei)

Baza de calcul al impozitului
(lei)

Impozit reţinut în România
(lei)

Impozit final

Impozit de regularizat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

                     
                     
                     
                     
ATENŢIE: Pentru fiecare tip de venit prevăzut la cap III, se generează în acelaşi formular câte un tabel, înscriindu-se datele corespunzătoare pe beneficiari de venit.
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

Nume, Prenume |______________|

Semnătura şi ştampilă |_______|

Funcţia |____________________|

Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare |____________| Data: |_____________|

ANEXA nr. 5: INSTRUCŢIUNI privind completarea şi depunerea formularului 201 "Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate" cod 14.13.01.13/7
(1)_
1.Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, şi persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiţia prevăzută la art. 40 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care realizează venituri din străinătate, impozabile în România, ca urmare a desfăşurării unor activităţi în străinătate, cum ar fi: venituri din profesii libere, venituri din activităţi comerciale, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, piscicultură, silvicultură, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, câştiguri din transferul titlurilor de valoare, venituri sub forma câştigurilor din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract şi alte operaţiuni similare, alte venituri din investiţii, venituri din pensii, precum şi alte venituri impozabile potrivit titlului III din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
2.Veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice în anul fiscal de raportare, precum şi impozitul aferent plătit în străinătate, exprimate în unităţi monetare proprii fiecărui stat, se vor transforma în lei la cursul de schimb mediu anual al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din anul de realizare a venitului.
Veniturile din străinătate, precum şi impozitul aferent, exprimate în unităţi monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Naţională a României, se vor transforma astfel:
- a) din moneda statului de sursă într-o valută de circulaţie internaţională, cum ar fi dolari S.U.A. sau euro, folosindu-se cursul de schimb din ţara de sursă;
- b) din valuta de circulaţie internaţională în lei, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Naţională a României, din anul de realizare a venitului respectiv.
3.Declaraţia se depune şi de persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, şi de persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiţia prevăzută la art. 40 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară activitate salarială în străinătate într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi sunt plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori de un sediu permanent în România (veniturile salariale reprezintă cheltuială deductibilă a unui sediu permanent în România), în următoarele situaţii, după caz:
- a) în cazul în care acelaşi venit din salarii a fost supus impunerii atât în România, cât şi în străinătate;
- b) în cazul în care persoana fizică a fost prezentă în străinătate pentru o perioadă mai mare decât perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care s-a desfăşurat activitatea;
- c) în cazul în care detaşarea în străinătate a persoanei fizice a încetat înainte de perioada prevăzută în convenţia de evitare a dublei impuneri, iar angajatorul nu mai poate efectua reţinerea diferenţelor de impozit, întrucât între părţi (angajat-angajator) nu mai există relaţii contractuale generatoare de venituri din salarii.
3.1.În cazul în care acelaşi venit din salarii este supus impunerii atât în România, cât şi în străinătate, statului străin revenindu-i dreptul de impunere potrivit convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu respectivul stat, regularizarea impozitului datorat de rezidentul român se realizează de organul fiscal competent din România, la cererea contribuabilului, prin completarea corespunzătoare a declaraţiei, în acest caz, declaraţia reprezintă şi cerere de restituire.
3.2.În vederea regularizării de către organul fiscal a impozitului pe salarii datorat în România pentru activitatea desfăşurată în străinătate, persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, şi persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiţia prevăzută la art. 40 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, depun declaraţia la organul fiscal competent, însoţită de următoarele documente justificative:
- a) documentul menţionat la art. 59 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, întocmit de angajatorul rezident în România ori de către un sediu permanent în România care efectuează plăţi de natură salarială, din care să rezulte venitul bază de calcul al impozitului şi impozitul reţinut în România pentru salariul plătit în străinătate;
- b) contractul de detaşare;
- c) documente justificative privind încetarea raportului de muncă, după caz;
- d) certificatul de atestare a impozitului plătit în străinătate de contribuabil, eliberat de autoritatea competentă a statului străin, sau orice alt document justificativ privind venitul realizat şi impozitul plătit în celălalt stat, eliberat de autoritatea competentă din ţara în care s-a obţinut venitul, precum şi orice alte documente care pot sta la baza determinării sumei impozitului plătit în străinătate, pentru situaţia în care dreptul de impunere a revenit statului străin.
3.3.Veniturile din activităţi dependente desfăşurate în străinătate şi plătite de un angajator nerezident nu sunt impozabile în România, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, nu se declară şi nu fac obiectul creditului fiscal extern.
4.Veniturile se declară pentru fiecare ţară - sursă a veniturilor şi pentru fiecare categorie de venit realizat.
Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcţie de natura acestuia, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
5.Termen de depunere:
- anual, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului;
- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia depusă anterior, prin completarea unei declaraţii rectificative, situaţie în care se va înscrie "X" în căsuţa special prevăzută în formular în acest scop.
6.Declaraţia se completează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular, în două exemplare:
- originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal;
- copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul acestuia.
7.Declaraţia se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului.
Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.
(2)_
I.DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
Banca, Cont bancar (IBAN) - se înscrie denumirea băncii şi codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.
II.DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE. PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENIT
A)Date privind activitatea desfăşurată
1.Statul în care s-a realizat venitul - se completează denumirea ţării în care contribuabilul a realizat venitul declarat.
2.Categoria de venit - se bifează căsuţa corespunzătoare categoriei de venit realizat.
Persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din străinătate, impozabile în România, din transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii menţionează perioada de deţinere a proprietăţilor imobiliare care au fost înstrăinate în anul de raportare, bifând căsuţa corespunzătoare perioadei de deţinere a acestora.
Pentru transmiterea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlu de moştenire, declaraţia se depune de contribuabilii moştenitori în situaţia în care succesiunea nu este dezbătută şi finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii, bifând, în acest caz, căsuţa "Cu titlu de moştenire".
3.3.4.Data începerii/încetării activităţii - se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal de raportare.
B)Date privind venitul realizat
rd. 1. Venit - se înscrie suma (în lei) reprezentând venitul realizat din activitatea desfăşurată în străinătate în anul fiscal de raportare, reprezentând baza de calcul pentru stabilirea impozitului.
Baza de calcul al impozitului pe venit datorat se determină după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcţie de natura acestuia.
În cazul salariului plătit din România pentru activitatea desfăşurată în străinătate se înscrie suma (în lei) aferentă perioadei de detaşare în străinătate reprezentând salariul plătit de angajatorul din România, conform documentului menţionat la art. 59 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, întocmit de angajator.
rd. 2. Pierdere fiscală-se înscrie suma (în lei) reprezentând pierderea fiscală realizată din activitatea desfăşurată în străinătate în anul fiscal de raportare.
rd. 3. Impozit pe venit plătit în străinătate - se înscrie suma (în lei) reprezentând impozitul pe venit efectiv plătit în străinătate.
Se completează de către contribuabilii care, pentru acelaşi venit şi în decursul aceleiaşi perioade impozabile, sunt supuşi impozitului pe venit, atât pe teritoriul României, cât şi în străinătate, în vederea calculării şi acordării creditului fiscal extern de către organul fiscal.
Creditul fiscal extern se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
a)se aplică prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi statul străin în care s-a plătit impozitul;
b)impozitul plătit în străinătate, pentru venitul obţinut în străinătate, a fost efectiv plătit în mod direct de persoana fizică sau de împuternicitul acesteia ori prin reţinere la sursă de către plătitorul venitului. Plata impozitului în străinătate se dovedeşte printr-un document justificativ, eliberai: de autoritatea competentă a statului străin respectiv;
c)venitul pentru care se acordă credit fiscal face parte din una dintre categoriile de venituri prevăzute la art. 41 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Rubrica se completează şi de contribuabilii care realizează un venit şi care, conform prevederilor convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu un alt stat, este impus în celălalt stat şi respectiva convenţie prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri "metoda scutirii". Acest venit este scutit de impozit în România dacă se anexează documentul justificativ eliberat de autoritatea competentă a statului străin, care atestă impozitul plătit în străinătate.
rd. 4. Impozit pe veniturile din salarii, reţinut de angajatorul rezident în România, pentru activitatea desfăşurată în străinătate - se înscrie suma reprezentând impozit pe veniturile din salarii plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate, reţinut de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori de un sediu permanent în România.
Rubrica de la rd. 4 se completează numai de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, şi persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiţia prevăzută la art. 40 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară activitate salarială în străinătate şi sunt plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau de un sediu permanent în România.
Contribuabilul anexează la declaraţie documentele justificative privind venitul realizat şi impozitul plătit, eliberate de autoritatea competentă din ţara în care s-a obţinut venitul şi cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri.
III.DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI
Se completează numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.
ANEXA nr. 6: INSTRUCŢIUNI pentru transmiterea în format electronic a Declaraţiei informative privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari devenit Structura fişierului XML "Declaraţia informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit" (formular 205):
(- Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 52/2012)

Nr. crt.

Elemente/Atribute

Denumirea câmpului

Tipul şi lungimea câmpului

Câmp obligatoriu

Câmp calculat

Formule şi restricţii

Erori

1.

< declaratie205 >

           

2.

luna

Perioada de raportare - Luna

N(2)

DA

 

luna = 12

ERR - luna raportare

3.

an

Perioada de raportare - An

N(4)

DA

 

an >= 2013

ERR - an raportare

4.

d_rec

Declaraţie rectificativă

N(1)

DA

 

d_rec= (0,1)

0 - iniţială

1 - rectificativă

ERR - câmp rectificativă

5.

nume_declar

Nume declarant

C(75)

DA

   

ERR - nume declarant necompletat

6.

prenume_declar

Prenume declarant

C(75)

DA

   

ERR - prenume declarant necompletat

7.

functie_declar

Funcţie declarant

C(50)

DA

   

ERR - funcţie declarant necompletată

8.

 

Secţiunea I - Date de identificare a plătitorului de venit

         

9.

cui

Cod de înregistrare fiscală

N(13)

DA

 

Verificare CUI

ERR - CIF plătitor de venit invalid sau necompletat

10.

den

Denumire/Nume şi prenume

C(200)

DA

   

ERR - denumire plătitor de venit necompletată

11.

adresa

Adresă domiciliu fiscal

C(1000)

DA

   

ERR - adresă plătitor de venit necompletată

12.

telefon

Telefon domiciliu fiscal

C(15)

       

13.

fax

Fax domiciliu fiscal

C(15)

       

14.

mail

E-mail domiciliu fiscal

C(200)

       

15.

totalPlata_A

Suma de control

N(15)

DA

DA

totalPlata_A = suma (nrben) + suma (Tcastsg) + suma (Tpierd) + suma (Tbaza) + suma (Timp)

ERR - suma de control

16.

< sect_II >

1-n apariţii

         

17.

 

Secţiunea II - Date recapitulative

         

18.

tip_venit

Tip venit

C(2)

DA

 

tip_venit în (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) conform nomenclator tip venit

ERR - tip_venit invalid

19.

nrben

Nr. beneficiari de venit

N(15)

DA

DA

nrben = suma (benef) pentru un tip_venit1

ERR - Nr. beneficiari de venit/nr. salariaţi

20.

Tcastig

Total câştig

N(15)

DA

DA

Tcâştig = suma (câştig) pentru un tip_venit1

ERR -Total câştig

21.

Tpierd

Total pierdere

N (15)

DA

DA

Tpierd = suma (pierdere) pentru un tip_venit1

ERR - Total pierdere

22.

Tbaza

Total baza de calcul a impozitului

N(15)

DA

DA

Tbaza = suma (baza1) pentru un tip_venit1

ERR - Total baza de calcul a impozitului

23.

Timp

Total impozit reţinut

N(15)

DA

DA

Timp = suma (imp1) pentru un tip_venit1

ERR - Total impozit reţinut

24.

< /sect_II >

           

25.

< benef >

1-n apariţii

         

26.

 

Secţiunea IV - Date informative privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit

         

27.

id_inreg

ID înregistrare

N(15)

DA

 

id_inreg unic

ERR - ID înregistrare neunic

28.

tip_venit1

Tip venit

C(2)

DA

 

tip_venit1 in (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)

ERR - tip_venit secţiune IV invalid

29.

den 1

Nume şi prenume/Denumire

C(100)

DA

     

30.

cif 1

CNP/NIF/CF

N(13)

DA

 

Verificare cif 1
cif1 = CF doar dacă tip_venit1 =17

ERR - CIF beneficiar invalid

31.

tip_salAB

Venituri din salarii pentru activitatea desfăşurată în România/străinătate

N(1)

   

tip_salAB = (1,2)

1 - salarii din România

2 - salarii din străinătate tip_salAB nu se completează decât pentru tip_venit1 = 07 şi an >= 2013

ERR - câmpul 'tip_salAB' nu se completează decât pentru tip_venit1 = 07

32.

tip_plata

Plată anticipată/impozit final

N(1)

DA

 

tip_plata = (1,2)

1- plată anticipată/impozit regularizat

2- impozit final tip_plată=1 pentru tip_venit 1 in (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07B, 17)

tip_plată=2 pentru tip_venit 1 in (01, 02, 03, 07A sau 07B, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18), unde pentru an< =2013 avem 07A pentru: tip_venit1 = 07 tip_salAB = 1
07B pentru: tip_venit1 = 07
tip_salAB = 2

ERR - tip plată eronat

33.

Câştig 1

Câştig

N(15)

NU

 

câştig< =0 pentru tip_venit 1 =05, 06

câştig nu se completează pentru tip_venit 1< >05, 06

ERR - câmpul 'câştig' nu se completează pentru

tip_venit1 < >05, 06

ERR - valoare câmp 'câştig' negativă

34.

Pierdere 1

Pierdere

N(15)

NU

 

pierdere > = 0 pentru tip_venit 1 = 05, 06 pierdere nu se completează pentru tip_venit 1< >05, 06

ERR - câmpul 'pierdere' nu se completează pentru tip_venit 1< > 05, 06 ERR - valoare câmp 'pierdere' negativă

35.

tip_functie

Funcţia de bază/în afara funcţiei de bază

N(1)

NU

 

tip_funcţie = (1, 2)

1 - funcţia de bază

2 - în afara funcţiei de bază pentru tip_venit 1 = 07 tip_funcţie nu se completează pentru tip_venit 1< >07

ERR - câmpul 'tip funcţie' < > (1.2)

ERR - câmpul 'tip funcţie' nu se completează pentru tip_venit1< >07

36.

vbrut

Venit brut anual

N(15)

NU

 

vbrut > = 0 pentru tip_venit 1 = 07

vbrut nu se completează pentru tip_venit1< >07

ERR - câmpul 'vbrut' nu se completează pentru tip_venit 1< >07

ERR - câmpul 'vbrut' necompletat pentru tip_venit1 = 07

ERR - valoare câmp 'vbrut' negativă

37.

dedu_pers

Deduceri personale

N(15)

NU

 

dedu_pers> = 0 şi dedu_pers< = 650x12=7800 pentru tip_venit 1=07 dedu_pers nu se completează pentru tip_venit 1< >07 sau (tip_venit 1=07 şi tip_funcţie=2)

ERR - câmpul 'dedu_pers' nu se completează pentru tip_venit 1< >07 sau (tip_venit1 = 07 şi tip_funcţie = 2) ERR - valoare câmp 'dedu_pers' negativă sau >7800

38.

dedu_alte

Alte deduceri

N(15)

NU

 

dedu_alte > = 0 pentru tip_venit 1 = 07 dedu_alte nu se completează pentru tip_venit 1< >07 sau (tip_venit 1=07 şi tip_funcţie =2)

ERR - câmpul 'dedu_alte' nu se completează pentru tip_venit 1< >07 sau (tip_venit 1=07 şi tip_funcţie =2) ERR - valoare câmp 'dedu_alte' negativă

39.

baza 1

Baza de calcul a impozitului

N(15)

DA

 

baza 1 > =0 baza 1 = 0 pentru tip_venit 1 = 06 baza 1 = câştig 1 pentru tip_venit 1 = 05

ERR - valoare câmp 'baza1' negativă

ERR - valoare câmp 'baza1' trebuie să fie 0 pentru tip venit = 06

ERR - baza1< > câştig pentru tip_venit1 = 05 ERR - baza 1 > = vbrut pentru tip_venit1 = 07

40.

imp l

Impozit reţinut

N(15)

DA

 

imp1> =0 imp l = 0 pentru tip_venit 1 = 06

ERR - valoare câmp 'imp1' negativă

ERR - valoare câmp 'imp1" trebuie să fie 0 pentru tip venit = 06

41.

< /benef >

           

42.

< /declaratie205 >

           
Validări suplimentare: (tip_venit1 + tip_plata + tip_functie + cif1) cheie unică
Pentru calculul impozitului reţinut avem:
(A - plată anticipată, F - impozit final)
- tip venit 01-03 = => imp. A/F = 10/16% (baza, impozit)
- tip venit 04 = => imp. A = 3% (micro) (baza, impozit)
- tip venit 05 = => imp. A = 16% (valuta) (câştig, pierdere, baza = câştig, impozit)
- tip venit 06 = => imp. A = 0% (tit.val.) (câştig, pierdere, baza = 0, impozit = 0)
- tip venit 17 = => imp. A = 16% (deşeuri) (baza, impozit)
- tip venit 08-13, 15, 16 = => imp. F = 16% (baza, impozit)
- tip venit 18 = => imp. F = 25% (JN) (baza, impozit)
- tip venit 14 = => imp. F = 2% (agric.) (baza, impozit)
- tip venit 07 = => imp. F = 16% (salarii) (vbrut, deduP, deduA, baza, impozit)
Nomenclator - natura veniturilor

Cod

Tip venit

01

a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală

02

b) venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent

03

c) venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară

04

d) venituri din activităţi independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică, microîntreprindere

05

e) venituri sub forma câştigurilor din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare

17

f) venituri obţinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii, potrivit art. 78 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

06

g) câştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise

07

h) venituri din salarii

08

i) venituri din dividende

09

j) venituri din dobânzi

10

k) câştiguri din transferul valorilor mobiliare, în cazul societăţilor închise şi a părţilor sociale

11

l) venituri din lichidarea persoanei juridice

12

m) venituri din premii

18

n) venituri din jocuri de noroc

13

o) venituri din pensii

14

p) venituri din activităţi agricole

15

q) venituri din arendare

16

r) venituri din alte surse

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 2 din data de 6 ianuarie 2014