LEGE nr. 387 din 31 decembrie 2007 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora pe capitole şi subcapitole şi al cheltuielilor pe destinaţii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru creditele externe, precum şi pentru sumele alocate din venituri proprii, pentru anul 2008.
Art. 2
(1)Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/03.
(2)Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 se stabileşte la venituri în sumă de 32.056,3 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 32.056,3 milioane lei.
(3)Sinteza fondurilor alocate pe surse de finanţare şi pe titluri de cheltuieli pe anul 2008 este prevăzută în anexa nr. 2/03.
(4)Sumele alocate din credite externe, numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază, programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/03, 4/03 şi 5/03.
CAPITOLUL II: Structura veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat
Art. 3
Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 sunt în sumă de 32.056,3 milioane lei şi se prezintă astfel:

VENITURI-TOTAL

- milioane lei -

32.056,3

din care:

Venituri curente

30.676,7

din acestea:

Contribuţii de asigurări

30.501,8

din care:

- contribuţiile angajatorilor

21.062,1

- contribuţiile asiguraţilor

9.439,7

din care:

- contribuţia la fondul de pensii administrat privat (se scade)

- 834,5

Venituri nefiscale

174,9

Subvenţii

1.379,6

CAPITOLUL III: Regimul şi destinaţiile cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat
Art. 4
Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, în sumă de 32.056,3 milioane lei, în structură economică, se prezintă astfel:

CHELTUIELI-TOTAL

- milioane lei -

32.056,3

din care:

1. Cheltuieli curente

32.041,2

a) cheltuieli de personal

118,0

b) bunuri şi servicii

280,8

c) dobânzi

12,2

d) transferuri între unităţi ale administraţiei publice

1,1

e) alte transferuri

3,0

f) asistenţă socială

31,626,1

2. Cheltuieli de capital

11,8

3. Rambursări de credite

3,3

Art. 5
(1)Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, în structură funcţională, pe capitole, se prezintă astfel:

milioane lei -

1. Asigurări şi asistenţă socială;

32.004,5

2. Asigurări şi asistenţă socială pentru accidente de muncă şi boli profesionale

51,8

(2)În anul 2008, din bugetul asigurărilor sociale de stat se va suporta diferenţa dintre valoarea biletului de tratament balnear sau de odihnă şi contribuţia beneficiarilor de astfel de bilete, pentru un număr de până la 550.000 de locuri, din care 450.000 de locuri la tratament balnear şi 100.000 de locuri la odihnă.
(3)Din numărul total de 450.000 de locuri la tratament balnear se poate utiliza în cadrul sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale un număr de până la 10.000 de locuri.
(4)În anul 2008 se pot acorda gratuit până la 60.000 de bilete, conform reglementărilor în vigoare, persoanelor ale căror drepturi sunt stabilite prin lege.
(5)Durata sejurului unui bilet de odihnă în anul 2008 este de 6 zile.
(6)În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament balnear sau de odihnă aceluiaşi beneficiar.
(7)Biletele de tratament balnear se distribuie asiguraţilor sistemului public de pensii, sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi pensionarilor, de către casele teritoriale de pensii.
(8)Biletele de odihnă finanţate în anul 2008 din bugetul asigurărilor sociale de stat sunt destinate salariaţilor din instituţiile publice, asiguraţi în sistemul public de pensii, iar contravaloarea acestor bilete, după deducerea sumelor încasate de la beneficiari, se recuperează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, de la capitolul "Asigurări şi asistenţă socială" la titlul "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" din prevederile bugetului pe anul 2009.
(9)Criteriile, modul de distribuire şi contribuţia individuală sunt cele stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 494/2001 pentru aprobarea Normelor şi criteriilor pe baza cărora se acordă bilete de odihnă prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.
(10)Biletele de odihnă şi de tratament balnear acordate în condiţiile prezentului articol pot fi atribuite şi membrilor de familie, soţ sau soţie, după caz, şi copii minori care urmează cursurile de zi ale unei instituţii de învăţământ preuniversitar, acreditată conform legii, dacă însoţesc titularii de drept.
(11)Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse poate stabili împreună cu Ministerul Apărării, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi Serviciul Român de Informaţii numărul de bilete ce pot fi eliberate pensionarilor militari, contribuţia plătită de aceştia fiind stabilită în mod similar cu cea pentru pensionarii de asigurări sociale de stat, diferenţa fiind suportată din bugetele respectivilor ordonatori principali de credite.
(12)Tarifele practicate de unităţile de tratament din proprietatea Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, la propunerea preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.
(13)Din bugetul aprobat Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse în anul 2008 se recuperează pentru anul 2007 diferenţa dintre contravaloarea biletelor de odihnă finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi contribuţia încasată de la beneficiarii acestora.
Art. 6
(1)Veniturile şi cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2008 sunt prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2008.
(2)Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2008 se stabileşte la venituri în sumă de 51,8 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 51,8 milioane lei.
CAPITOLUL IV: Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor pentru şomaj
Art. 7
(1)Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2008, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/04.
(2)Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2008 se stabileşte la venituri în sumă de 1.957,3 milioane lei, la cheltuieli în sumă de 1.838,2 milioane lei, cu un excedent de 119,1 milioane lei.
(3)Sinteza fondurilor alocate pe surse de finanţare şi pe titluri de cheltuieli, pe anul 2008, este prevăzută în anexa nr. 2/04.
(4)Sumele alocate din credite externe, numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază, programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/04, 4/04 şi 5/04.
(5)Bugetul centrelor regionale de formare profesională a adulţilor, care funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, şi detalierea pe centre a acestuia sunt prevăzute în anexa nr. 6/04.
(6)În anul 2008, suma totală care poate fi utilizată pentru acordarea de credite, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, este de 40 milioane lei, iar cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat unui beneficiar de credite din această sumă este de 1,5 milioane lei.
Art. 8
(1)Veniturile şi cheltuielile Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale pe anul 2008 sunt prevăzute în bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2008.
(2)Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale pe anul 2008 se stabileşte la venituri în sumă de 209,6 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 154,0 milioane lei, cu un excedent de 55,6 milioane lei.
CAPITOLUL V: Responsabilităţi în aplicarea legii
Art. 9
(1)În bugetul asigurărilor sociale de stat şi în bugetul asigurărilor pentru şomaj sunt prevăzute, după caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională.
(2)Ordonatorul principal de credite are obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2008, să asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională, precum şi fondurile necesare finanţării angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea României la Uniunea Europeană.
(3)Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" la celelalte titluri ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele acestui titlu de cheltuieli.
(4)Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externă de la titlul "Active nefinanciare" nu pot fi redistribuite la alte obiective sau categorii de investiţii.
Art. 10
(1)În vederea asigurării plăţii la scadenţă a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, a rambursărilor de credite externe, a dobânzilor şi a comisioanelor aferente acestora, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, după caz, pe parcursul întregului an 2008.
(2)Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale
Art. 11
(1)Pentru plata drepturilor cuvenite pe anul 2008, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi a celor din bugetul asigurărilor pentru şomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de până la 1,03% asupra sumelor virate şi se suportă din bugetele din care se finanţează drepturile respective.
(2)Cheltuielile efectuate pentru informarea şi consultarea populaţiei, respectiv tipărirea şi transmiterea unor informaţii legate de drepturile care se acordă în temeiul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.
Art. 12
(1)Plata premiului anual aferent anului 2008 pentru personalul instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, se efectuează din prevederile bugetare ale anului 2009, începând cu luna ianuarie 2009.
(2)Din prevederile bugetare aprobate pentru anul 2008 instituţiile publice prevăzute la alin. (1) asigură plata premiului anual aferent anului 2007.
Art. 13
Cuantumul fix al indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul 1 de invaliditate, va fi în sumă fixă de 500 lei, ce se indexează odată cu inflaţia.
Art. 14
(1)Valoarea punctului de pensie, stabilită potrivit prevederilor art. 80 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2008, este de 581,3 lei şi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2008.
(2)Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 este de 1.550 lei.
Art. 15
Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:
a)asiguratului sau pensionarului, la 1.550 lei;
b)unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 775 lei.
Art. 16
(1)În baza art. 18 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2008 cotele de contribuţie de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează:
(A)În perioada 1 ianuarie -30 noiembrie 2008:

a) pentru condiţii normale de muncă

29%;

b) pentru condiţii deosebite de muncă

34%;

c) pentru condiţii speciale de muncă

39%.

(B)Începând cu 1 decembrie 2008:

a) pentru condiţii normale de muncă

27,5%;

b) pentru condiţii deosebite de muncă

32,5%;

c) pentru condiţii speciale de muncă

37,5%.

(2)Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale, datorată potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, este de 9,5%, indiferent de condiţiile de muncă.
(3)În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută la alin. (2) este inclusă şi cota de 2% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(4)Cotele prevăzute la alin. (1) lit. B se aplică începând cu veniturile aferente lunii decembrie 2008.
Art. 17
(1)În baza art. 29 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 7 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariate, cu modificările ulterioare, pentru anul 2008 se stabilesc următoarele cote ale contribuţiilor:
a)contribuţia datorată de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj conform art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1% în perioada ianuarie-noiembrie şi 0,5% începând cu luna decembrie;
b)contribuţia individuală datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj conform art. 27 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, este de 0,5%;
c)contribuţia datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj conform art. 28 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj este de 1,5% în perioada ianuarie-noiembrie şi de 1% începând cu luna decembrie;
d)contribuţia datorată de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale în conformitate cu art. 7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, este de 0,25%.
(2)Cotele prevăzute la alin. (1) se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2008 şi, respectiv, cu cele aferente lunii decembrie 2008.
Art. 18
Cotele de contribuţii datorate de angajatori în funcţie de clasa de risc, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc de la 0,4% la 2%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar.
Art. 19
Sunt interzise virările de credite bugetare între capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
Art. 20
Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru asigurările pentru şomaj şi Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, instituit prin Legea nr. 200/2006, cu modificările ulterioare.
Art. 21
(1)Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestaţii de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj care se realizează, potrivit dispoziţiilor legale, direct de către angajator, prin deducerea acestora din contribuţiile datorate, se pot depăşi, modificându-se corespunzător prevederile bugetare atât la venituri, cât şi la cheltuieli, cu menţinerea echilibrului aprobat.
(2)Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificările prevăzute la alin. (1) şi este obligat să raporteze Ministerului Economiei şi Finanţelor aceste modificări atât distinct, cât şi prin evidenţierea în situaţiile financiare trimestriale, respectiv anuale.
Art. 22
Anexele nr. 1/03-5/03 şi 1/04-6/04*) fac parte integrantă din prezenta lege.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

ANEXA Nr. 1/03:
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT pe anul 2008
- SINTEZĂ -
                                     - mii lei -
+----+----+----+----+---+---+------------------------------------------+-----------+
|Ca- |Sub-|Pa- |Gru-|Ar-|A- |                     |      |
|pi- |ca- |ra- |pa/ |ti-|li-|      Denumire indicator      |  2008  |
|tol |pi- |graf|Ti- |col|ne-|                     | Program |
|  |tol |  |tlu |  |at |                     |      |
+----+----+----+----+---+---+------------------------------------------+-----------+
|       A       |          B           |   1   |
+---------------------------+------------------------------------------+-----------+
|0001 03          |VENITURI - TOTAL             | 32.056.291|
|              |                     |      |
|0002            |I. VENITURI CURENTE            | 30.676.722|
|2000            |B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI        | 30.501.780|
|2003            |CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR        | 21.062.052|
|   01          |Contribuţii de asigurări sociale de stat |      |
|              |datorate de angajatori          | 21.020.237|
|   04          |Contribuţii de asigurări pentru accidente |      |
|              |de muncă şi boli profesionale datorate  |      |
|              |de angajatori               |   41.815|
|2103            |CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR        | 9.439.728|
|   01          |Contribuţii de asigurări sociale de stat |      |
|              |datorate de asiguraţi           | 9.952.319|
|   04          |Contribuţia altor persoane asigurate   |  312.417|
|   05          |Contribuţii facultative ale asiguraţilor |   9.500|
|   06          |Contribuţii de asigurare pentru      |      |
|              |accidente de muncă şi boli profesionale  |      |
|              |datorate de alte persoane fizice care   |      |
|              |încheie asigurarea            |     2|
|   07          |Contribuţia la fondul de pensii,     |      |
|              |administrat privat (se scade)       |  -834.510|
|2900 03          |C. VENITURI NEFISCALE           |  174.942|
|3000            |C1.VENITURI DIN PROPRIETATE        |   10.322|
|3003            |VENITURI DIN PROPRIETATE         |   10.000|
|   07          |Alte venituri pentru asigurările de    |      |
|              |accidente de muncă şi boli profesionale  |   10.000|
|3103            |VENITURI DIN DOBÂNZI           |    322|
|   05          |Venituri din dobânzi ale bugetului    |      |
|              |asigurărilor sociale de stat       |    322|
|3300 03          |C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII VENITURI|  164.620|
|3303            |DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE     |      |
|              |ACTIVITĂŢI                |   74.620|
|   11          |Contribuţia pentru bilete de tratament  |      |
|              |şi odihnă                 |   74.620|
|3603            |DIVERSE VENITURI             |   90.000|
|   50          |Alte venituri               |   90.000|
|4100 03          |IV. SUBVENŢII               | 1.379.569|
|4200            |SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE      |      |
|              |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE          | 1.379.569|
|4203            |SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT      | 1.379.569|
|   24          |Subvenţii primite de bugetul asigurărilor |      |
|              |sociale de stat              | 1.379.569|
|4903 01          |Venituri sistem public de pensii     | 32.004.474|
|   02          |Venituri sistem accidente de muncă şi   |      |
|              |boli profesionale             |   51.817|
|5003            |BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT   | 32.056.291|
|        01     |CHELTUIELI CURENTE            | 32.041.226|
|        10     |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      |  117.995|
|        20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |  280.841|
|        30     |TITLUL III DOBÂNZI            |   12.178|
|        51     |TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI    |      |
|              |ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE        |   1.148|
|        55     |TITLUL VII ALTE TRANSFERURI        |   3.000|
|        57     |TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ       | 31.626.064|
|        70     |CHELTUIELI DE CAPITAL           |   11.798|
|        71     |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE       |   11.798|
|        79     |OPERAŢIUNI FINANCIARE           |   3.267|
|        81     |TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE     |   3.267|
|6800 03          |Partea a III-a CHELTUIELI         |      |
|              |SOCIAL-CULTURALE             | 32.056.291|
|        01     |CHELTUIELI CURENTE            | 32.041.226|
|        10     |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      |  117.995|
|        20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |  280.841|
|        30     |TITLUL III DOBÂNZI            |   12.178|
|        51     |TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI    |      |
|              |ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE        |   1.148|
|        55     |TITLUL VII ALTE TRANSFERURI        |   3.000|
|        57     |TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ       | 31.626.064|
|        70     |CHELTUIELI DE CAPITAL           |   11.798|
|        71     |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE       |   11.798|
|        79     |OPERAŢIUNI FINANCIARE           |   3.267|
|        81     |TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE     |   3.267|
|6803            |ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ      | 32.004.474|
|        01     |CHELTUIELI CURENTE            | 31.989.809|
|        10     |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      |  113.043|
|          01   |Cheltuieli salariale în bani       |   88.794|
|            01 |Salarii de bază              |   56.671|
|            02 |Salarii de merit             |   1.700|
|            03 |Indemnizaţie de conducere         |   2.300|
|            04 |Spor de vechime              |   8.500|
|            05 |Sporuri pentru condiţii de muncă     |    400|
|            06 |Alte sporuri               |    800|
|            07 |Ore suplimentare             |   6.200|
|            08 |Fond de premii              |   5.000|
|            09 |Prima de vacanţă             |   4.723|
|            12 |Indemnizaţii plătite unor persoane din  |      |
|              |afara unităţii              |    300|
|            13 |Indemnizaţii de delegare         |    200|
|            30 |Alte drepturi salariale în bani      |   2.000|
|          03   |Contribuţii                |   24.249|
|            01 |Contribuţii de asigurări sociale de stat |   15.836|
|            02 |Contribuţii de asigurări de şomaj     |   1.770|
|            03 |Contribuţii de asigurări sociale de    |      |
|              |sănătate                 |   5.315|
|            04 |Contribuţii de asigurări pentru      |      |
|              |accidente de muncă şi boli profesionale  |    354|
|            06 |Contribuţii pentru concedii şi      |      |
|              |indemnizaţii               |    753|
|            07 |Contribuţii la Fondul de garantare a   |      |
|              |creanţelor salariale           |    221|
|        20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |  279.872|
|          01   |Bunuri şi servicii            |   31.980|
|            01 |Furnituri de birou            |   2.500|
|            02 |Materiale pentru curăţenie        |    335|
|            03 |Încălzit, iluminat şi forţa motrică    |   4.000|
|            04 |Apă, canal şi salubritate         |    837|
|            05 |Carburanţi şi lubrifianţi         |   1.350|
|            06 |Piese de schimb              |    503|
|            07 |Transport                 |     59|
|            08 |Poştă, telecomunicaţii, radio, tv,    |      |
|              |internet                 |   7.000|
|            09 |Materiale şi prestări de servicii cu   |      |
|              |caracter funcţional            |    283|
|            30 |Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere|      |
|              |şi funcţionare              |   15.113|
|          02   |Reparaţii curente             |   3.000|
|          03   |Hrană                   |    232|
|            01 |Hrană pentru oameni            |    232|
|          04   |Medicamente şi materiale sanitare     |    558|
|            01 |Medicamente                |    330|
|            02 |Materiale sanitare            |    228|
|          05   |Bunuri de natura obiectelor de inventar  |   1.378|
|            03 |Lenjerie şi accesorii de pat       |    103|
|            30 |Alte obiecte de inventar         |   1.275|
|          06   |Deplasări, detaşări, transferări     |   3.150|
|            01 |Deplasări interne, detaşări, transferări |   3.000|
|            02 |Deplasări în străinătate         |    150|
|          11   |Cărţi, publicaţii şi materiale documentare|    122|
|          12   |Consultanţă şi expertiză         |     41|
|          13   |Pregătire profesională          |   1.679|
|          14   |Protecţia muncii             |     20|
|          24   |Comisioane şi alte costuri aferente    |      |
|              |împrumuturilor              |     24|
|            01 |Comisioane şi alte costuri aferente    |      |
|              |împrumuturilor externe          |     24|
|          30   |Alte cheltuieli              |  237.688|
|            02 |Protocol şi reprezentare         |     12|
|            04 |Chirii                  |   2.500|
|            06 |Prestări servicii pentru transmiterea   |      |
|              |drepturilor                |  216.897|
|            30 |Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii   |   18.279|
|        30     |TITLUL III DOBÂNZI            |   12.178|
|          02   |Dobânzi aferente datoriei publice externe |   2.178|
|            02 |Dobânzi aferente creditelor externe    |      |
|              |contractate de ordonatorii de credite   |   2.178|
|          03   |Alte dobânzi               |   10.000|
|            02 |Dobânda datorată trezoreriei statului   |   10.000|
|        57     |TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ       | 31.584.716|
|          01   |Asigurări sociale             | 30.985.344|
|          02   |Ajutoare sociale             |  599.372|
|            01 |Ajutoare sociale în numerar        |  256.742|
|            02 |Ajutoare sociale în natură        |  342.630|
|        70     |CHELTUIELI DE CAPITAL           |   11.398|
|        71     |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE       |   11.398|
|          01   |Active fixe                |   9.818|
|            01 |Construcţii                |   6.316|
|            02 |Maşini, echipamente şi mijloace de    |      |
|              |transport                 |    302|
|            03 |Mobilier, aparatură birotică şi alte   |      |
|              |active corporale             |   2.700|
|            30 |Alte active fixe             |    500|
|          03   |Reparaţii capitale aferente activelor fixe|   1.580|
|        79     |OPERAŢIUNI FINANCIARE           |   3.267|
|        81     |TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE     |   3.267|
|          01   |Rambursări de credite externe       |   3.267|
|            01 |Rambursări de credite externe contractate |      |
|              |de ordonatorii de credite         |   3.267|
|6803 03          |Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe    | 30.985.344|
|   04          |Asistenţă acordată persoanelor în vârsta |  342.630|
|   09          |Ajutoare pentru urmaşi          |  256.742|
|   50          |Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor |      |
|              |şi asistenţei sociale           |  419.758|
|      02       |Cheltuieli cu transmiterea şi plata    |      |
|              |drepturilor                |  216.897|
|      03       |Alte cheltuieli de administrare fond   |  202.861|
|6903            |ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ      |      |
|              |PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI     |      |
|              |PROFESIONALE               |   51.817|
|        01     |CHELTUIELI CURENTE            |   51.417|
|        10     |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      |   4.952|
|          01   |Cheltuieli salariale în bani       |   3.865|
|            01 |Salarii de bază              |   2.569|
|            02 |Salarii de merit             |     31|
|            03 |Indemnizaţie de conducere         |     15|
|            04 |Spor de vechime              |    385|
|            05 |Sporuri pentru condiţii de muncă     |     15|
|            07 |Ore suplimentare             |    250|
|            08 |Fond de premii              |    236|
|            09 |Primă de vacanţă             |    214|
|            13 |Indemnizaţii de delegare         |     50|
|            30 |Alte drepturi salariale în bani      |    100|
|          03   |Contribuţii                |   1.087|
|            01 |Contribuţii de asigurări sociale de stat |    726|
|            02 |Contribuţii de asigurări de şomaj     |     76|
|            03 |Contribuţii de asigurări sociale de    |      |
|              |sănătate                 |    229|
|            04 |Contribuţii de asigurări pentru accidente |      |
|              |de muncă şi boli profesionale       |     14|
|            06 |Contribuţii pentru concedii şi      |      |
|              |indemnizaţii               |     32|
|            07 |Contribuţii la Fondul de garantare a   |      |
|              |creanţelor salariale           |     10|
|        20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |    969|
|          01   |Bunuri şi servicii            |    689|
|            01 |Furnituri de birou            |     24|
|            02 |Materiale pentru curăţenie        |     10|
|            03 |Încălzit, iluminat şi forţa motrică    |     71|
|            04 |Apă, canal şi salubritate         |     24|
|            05 |Carburanţi şi lubrifianţi         |     95|
|            06 |Piese de schimb              |     14|
|            07 |Transport                 |     2|
|            08 |Poştă, telecomunicaţii, radio, tv,    |      |
|              |internet                 |    190|
|            09 |Materiale şi prestări de servicii cu   |      |
|              |caracter funcţional            |     8|
|            30 |Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere|      |
|              |şi funcţionare              |    251|
|          05   |Bunuri de natura obiectelor de inventar  |     67|
|            30 |Alte obiecte de inventar         |     67|
|          06   |Deplasări, detaşări, transferări     |     10|
|            01 |Deplasări interne, detaşări, transferări |     7|
|            02 |Deplasări în străinătate         |     3|
|          11   |Cărţi, publicaţii şi materiale documentare|     13|
|          12   |Consultanţă şi expertiză         |     6|
|          13   |Pregătire profesională          |     11|
|          14   |Protecţia muncii             |     3|
|          30   |Alte cheltuieli              |    170|
|            30 |Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii   |    170|
|        51     |TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI    |      |
|              |ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE        |   1.148|
|          01   |Transferuri curente            |   1.148|
|            21 |Transferuri din bugetul asigurărilor   |      |
|              |sociale de stat către bugetul fondului  |      |
|              |naţional unic de asigurări sociale de   |      |
|              |sănătate reprezentând contribuţia     |      |
|              |persoanelor aflate în concediu medical din|      |
|              |cauză de accident de muncă sau boală   |      |
|              |profesională               |   1.148|
|        55     |TITLUL VII ALTE TRANSFERURI        |   3.000|
|          01   |A. Transferuri interne          |   3.000|
|            17 |Transferuri pentru programe şi proiecte  |      |
|              |de prevenire a accidentelor de muncă   |      |
|              |şi a bolilor profesionale         |   3.000|
|        57     |TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ       |   41.348|
|          02   |Ajutoare sociale             |   41.348|
|            01 |Ajutoare sociale în numerar        |   35.136|
|            02 |Ajutoare sociale în natură        |   6.212|
|        70     |CHELTUIELI DE CAPITAL           |    400|
|        71     |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE       |    400|
|          01   |Active fixe                |    400|
|            01 |Construcţii                |    200|
|            03 |Mobilier, aparatură birotică şi alte   |      |
|              |active corporale             |    200|
|6903 05          |Asistenţă socială în caz de boli şi    |      |
|              |invalidităţi               |   34.003|
|      01       |Asistenţă socială în caz de boli     |   19.234|
|      02       |Asistenţă socială în caz de invaliditate |   14.769|
|   07          |Asigurări pentru şomaj          |   7.253|
|   09          |Ajutoare pentru urmaşi          |   1.240|
|   15          |Prevenirea excluderii sociale       |   3.000|
|      50       |Alte cheltuieli în domeniul prevenirii  |      |
|              |excluderii sociale            |   3.000|
|   50          |Alte cheltuieli în domeniul asiguraţilor |      |
|              |şi asistenţei sociale           |   6.321|
|      03       |Alte cheltuieli de administrare fond   |   6.321|
+---------------------------+------------------------------------------+-----------+
 
ANEXA Nr. 2/03:
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
SINTEZA fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli pe anul 2008
  
                                     - mii lei -
+----+----+----+----+---+---+------------------------------------------+-----------+
|Ca- |Sub-|Pa- |Gru-|Ar-|A- |                     |      |
|pi- |ca- |ra- |pa/ |ti-|li-|      Denumire indicator      |  2008  |
|tol |pi- |graf|Ti- |col|ne-|                     | Program |
|  |tol |  |tlu |  |at |                     |      |
+----+----+----+----+---+---+------------------------------------------+-----------+
|       A       |          B           |   1   |
+---------------------------+------------------------------------------+-----------+
|5000            |TOTAL GENERAL               |      |
|              |-------------               | 32.060.581|
|        01     |CHELTUIELI CURENTE            | 32.041.526|
|        10     |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      |  117.995|
|        20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |  281.141|
|        30     |TITLUL III DOBÂNZI            |   12.178|
|        51     |TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI    |      |
|              |ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE        |   1.148|
|        55     |TITLUL VII ALTE TRANSFERURI        |   3.000|
|        57     |TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ       | 31.626.064|
|        70     |CHELTUIELI DE CAPITAL           |   15.788|
|        71     |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE       |   15.788|
|        79     |OPERAŢIUNI FINANCIARE           |   3.267|
|        81     |TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE     |   3.267|
|6800            |ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ      | 32.008.764|
|        01     |CHELTUIELI CURENTE            | 31.990.109|
|        10     |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      |  113.043|
|        20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |  280.172|
|        30     |TITLUL III DOBÂNZI            |   12.178|
|        57     |TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ       | 31.584.716|
|        70     |CHELTUIELI DE CAPITAL           |   15.388|
|        71     |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE       |   15.388|
|        79     |OPERAŢIUNI FINANCIARE           |   3.267|
|        81     |TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE     |   3.267|
|6900            |ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ      |      |
|              |PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI     |      |
|              |PROFESIONALE               |   51.817|
|        01     |CHELTUIELI CURENTE            |   51.417|
|        10     |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      |   4.952|
|        20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |    969|
|        51     |TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE  |      |
|              |ADMINISTRAŢIEI PUBLICE          |   1.148|
|        55     |TITLUL VII ALTE TRANSFERURI        |   3.000|
|        57     |TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ       |   41.348|
|        70     |CHELTUIELI DE CAPITAL           |    400|
|        71     |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE       |    400|
|5003            |BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT   | 32.056.291|
|        01     |CHELTUIELI CURENTE            | 32.041.226|
|        10     |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      |  117.995|
|        20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |  280.841|
|        30     |TITLUL III DOBÂNZI            |   12.178|
|        51     |TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI    |      |
|              |ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE        |   1.148|
|        55     |TITLUL VII ALTE TRANSFERURI        |   3.000|
|        57     |TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ       | 31.626.064|
|        70     |CHELTUIELI DE CAPITAL           |   11.798|
|        71     |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE       |   11.798|
|        79     |OPERAŢIUNI FINANCIARE           |   3.267|
|        81     |TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE     |   3.267|
|6803            |ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ      | 32.004.474|
|        01     |CHELTUIELI CURENTE            | 31.989.809|
|        10     |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      |  113.043|
|        20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |  279.872|
|        30     |TITLUL III DOBÂNZI            |   12.178|
|        57     |TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ       | 31.584.716|
|        70     |CHELTUIELI DE CAPITAL           |   11.398|
|        71     |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE       |   11.398|
|        79     |OPERAŢIUNI FINANCIARE           |   3.267|
|        81     |TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE     |   3.267|
|6803 03          |Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe    | 30.985.344|
|   04          |Asistenţa acordată persoanelor în vârsta |  342.630|
|   09          |Ajutoare pentru urmaşi          |  256.742|
|   50          |Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor |      |
|              |şi asistenţei sociale           |  419.758|
|      02       |Cheltuieli cu transmiterea şi plata    |      |
|              |drepturilor                |  216.897|
|      03       |Alte cheltuieli de administrare fond   |  202.861|
|6903            |ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU   |      |
|              |ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE  |   51.817|
|        01     |CHELTUIELI CURENTE            |   51.417|
|        10     |TiTLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      |   4.952|
|        20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |    969|
|        51     |TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI    |      |
|              |ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE        |   1.148|
|        55     |TITLUL VII ALTE TRANSFERURI        |   3.000|
|        57     |TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ       |   41.348|
|        70     |CHELTUIELI DE CAPITAL           |    400|
|        71     |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE       |    400|
|6903 05          |Asistenţă socială în caz de boli şi    |      |
|              |invalidităţi               |   34.003|
|      01       |Asistenţă socială în caz de boli     |   19.234|
|      02       |Asistenţă socială în caz de invaliditate |   14.769|
|   07          |Asigurări pentru şomaj          |   7.253|
|   09          |Ajutoare pentru urmaşi          |   1.240|
|   15          |Prevenirea excluderii sociale       |   3.000|
|      50       |Alte cheltuieli în domeniul prevenirii  |      |
|              |excluderii sociale            |   3.000|
|   50          |Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor |      |
|              |şi asistenţei sociale           |   6.321|
|      03       |Alte cheltuieli de administrare fond   |   6.321|
|5006            |CREDITE EXTERNE              |      |
|              |---------------              |   4.290|
|        01     |CHELTUIELI CURENTE            |    300|
|        20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |    300|
|        70     |CHELTUIELI DE CAPITAL           |   3.990|
|        71     |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE       |   3.990|
|6806            |ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ      |   4.290|
|        01     |CHELTUIELI CURENTE            |    300|
|        20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |    300|
|        70     |CHELTUIELI DE CAPITAL           |   3.990|
|        71     |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE       |   3.990|
+---------------------------+------------------------------------------+-----------+
 
ANEXA Nr. 3/03:
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
BUGETUL pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anul 2008 (sumele alocate din credite externe)
  
                                     - mii lei -
+----+----+----+----+---+---+------------------------------------------+-----------+
|Ca- |Sub-|Pa- |Gru-|Ar-|A- |                     |      |
|pi- |ca- |ra- |pa/ |ti-|li-|      Denumire indicator      |  2008  |
|tol |pi- |graf|Ti- |col|ne-|                     | Program |
|  |tol |  |tlu |  |at |                     |      |
+----+----+----+----+---+---+------------------------------------------+-----------+
|       A       |          B           |   1   |
+---------------------------+------------------------------------------+-----------+
|5006            |CREDITE EXTERNE              |      |
|              |---------------              |   4.290|
|        01     |CHELTUIELI CURENTE            |    300|
|        20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |    300|
|          05   |Bunuri de natura obiectelor de inventar  |    300|
|            30 |Alte obiecte de inventar         |    300|
|        70     |CHELTUIELI DE CAPITAL           |   3.990|
|        71     |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE       |   3.990|
|          01   |Active fixe                |   3.990|
|            03 |Mobilier, aparatură birotică şi alte   |      |
|              |active corporale             |    740|
|            30 |Alte active fixe             |   3.250|
|6806            |ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ      |   4.290|
|        01     |CHELTUIELI CURENTE            |    300|
|        20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |    300|
|          05   |Bunuri de natura obiectelor de inventar  |    300|
|            30 |Alte obiecte de inventar         |    300|
|        70     |CHELTUIELI DE CAPITAL           |   3.990|
|        71     |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE       |   3.990|
|          01   |Active fixe                |   3.990|
|            03 |Mobilier, aparatură birotică şi alte   |      |
|              |active corporale             |    740|
|            30 |Alte active fixe             |   3.250|
|6806 50          |Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor |      |
|              |şi asistenţei sociale           |   4.290|
|      03       |Alte cheltuieli de administrare fond   |   4.290|
+---------------------------+------------------------------------------+-----------+
 
ANEXA Nr. 4/03:
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază pe anii 2007-2008
(SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT)
 
+---------------------------------------------------------------+-------+---------+-----------+-------+----------+
|                                | Număr | Salariu |Modificarea| Număr |  Fond  |
|                                | maxim |mediu de | numărului | maxim | aferent |
|                                | de  | bază  |de posturi | de  |salariilor|
|                                |posturi| în luna | în anul |posturi|de bază pe|
|                                |în anul|decembrie| 2008 faţă |în anul|anul 2008 |
|                                | 2007 | 2007  | de anul | 2008 |(mii lei) |
|                                |    | (lei) |  2007  |    |     |
+---------------------------------------------------------------+-------+---------+-----------+-------+----------+
|                0                |  1  |  2  |   3   | 4=1+3 |5=(2x4x12 |
|                                |    |     |      |    |luni)/1000|
+---------------------------------------------------------------+-------+---------+-----------+-------+----------+
|TOTAL:                             | 4.337 |     |      | 4.337 | 59.240 |
|din care:                           |    |     |      |    |     |
|6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ - BUGETUL ASIGURĂRILOR   |    |     |      |    |     |
|SOCIALE DE STAT                        | 4.181 |     |      | 4.181 | 56.671 |
|din care:                           |    |     |      |    |     |
|I. Persoane care ocupă funcţii de demnitate publică      |   1 |     |      |   1 |   73 |
|Preşedinte (Casa Naţională de Pensii şi Asigurări Sociale)   |   1 | 6.068 |      |   1 |   73 |
|III. Cabinetul demnitarului                  |   5 |     |      |   5 |   105 |
|Stenodactilograf, şef cabinet, referent (secretar personal)  |   1 | 1.380 |      |   1 |   17 |
|Director de cabinet                      |   1 | 2.511 |      |   1 |   30 |
|Consilier (consilier personal)                 |   1 | 2.511 |      |   1 |   30 |
|Consultant (asistent de cabinet)                |   1 | 1.542 |      |   1 |   19 |
|Secretar cabinet, secretar - dactilograf (curier personal)   |   1 |  845 |      |   1 |   10 |
|V. A. Funcţii publice generale                 | 3.248 |     |  -3   | 3.245 | 44.995 |
|1. Înalţi funcţionari publici                 |   2 |     |      |   2 |   90 |
|Secretar general                        |   1 | 4.010 |      |   1 |   48 |
|Secretar general adjunct                    |   1 | 3.531 |      |   1 |   42 |
|2. Funcţii publice de conducere                |  433 |     |      |  433 |  9.108 |
|Director                            |   9 | 1.860 |      |   9 |   201 |
|Director adjunct                        |   3 | 1.860 |      |   3 |   67 |
|Şef serviciu                          |  24 | 1.860 |      |  24 |   536 |
|Şef birou                           |   4 | 1.860 |      |   4 |   89 |
|Director executiv                       |  42 | 1.742 |      |  42 |   878 |
|Director executiv adjunct                   |  85 | 1.742 |      |  85 |  1.777 |
|Şef serviciu, şef administraţie financiară - nivel oraş    |  228 | 1.742 |      |  228 |  4.766 |
|Şef birou, şef administraţie financiară - nivel comună     |  38 | 1.742 |      |  38 |   794 |
|3. Funcţii publice de execuţie                 | 2.813 |     |  -3   | 2.810 | 35.797 |
|a. Clasa I - studii superioare                 | 1.525 |     |  -3   | 1.522 | 22.086 |
|Consilier superior treapta 1                  |  35 | 1.860 |      |  35 |   781 |
|Consilier superior treapta 2                  |   8 | 1.627 |      |   8 |   156 |
|Consilier superior treapta 3                  |   9 | 1.474 |      |   9 |   159 |
|Expert superior treapta 1                   |   1 | 1.860 |      |   1 |   22 |
|Expert superior treapta 2                   |   2 | 1.627 |      |   2 |   39 |
|Expert superior treapta 3                   |   7 | 1.474 |      |   7 |   124 |
|Consilier juridic superior treapta 1              |   2 | 1.860 |      |   2 |   45 |
|Consilier juridic superior treapta 2              |   2 | 1.627 |      |   2 |   39 |
|Consilier juridic superior treapta 3              |   1 | 1.474 |      |   1 |   18 |
|Consilier principal treapta 1                 |   2 | 1.321 |      |   2 |   32 |
|Consilier principal treapta 2                 |   5 | 1.188 |      |   5 |   71 |
|Consilier principal treapta 3                 |   7 | 1.100 |      |   7 |   92 |
|Expert principal treapta 1                   |   7 | 1.321 |      |   7 |   111 |
|Expert principal treapta 2                   |   1 | 1.188 |      |   1 |   14 |
|Inspector principal treapta 1                 |   2 | 1.321 |      |   2 |   32 |
|Inspector principal treapta 2                 |   1 | 1.188 |      |   1 |   14 |
|Inspector principal treapta 3                 |   5 | 1.100 |      |   5 |   66 |
|Consilier juridic principal treapta 2             |   1 | 1.188 |      |   1 |   14 |
|Consilier juridic principal treapta 3             |   1 | 1.100 |      |   1 |   13 |
|Consilier asistent treapta 1                  |   4 |  990 |      |   4 |   48 |
|Consilier asistent treapta 2                  |   5 |  923 |      |   5 |   55 |
|Consilier asistent treapta 3                  |  12 |  857 |  -3   |   9 |   93 |
|Expert asistent treapta 1                   |   6 |  990 |      |   6 |   71 |
|Expert asistent treapta 3                   |   7 |  857 |      |   7 |   72 |
|Inspector asistent treapta 1                  |   2 |  990 |      |   2 |   24 |
|Inspector asistent treapta 2                  |   7 |  923 |      |   7 |   78 |
|Inspector asistent treapta 3                  |   3 |  857 |      |   3 |   31 |
|Consilier juridic asistent treapta 1              |   1 |  990 |      |   1 |   12 |
|Consilier juridic asistent treapta 2              |   1 |  923 |      |   1 |   11 |
|Consilier juridic asistent treapta 3              |   5 |  857 |      |   5 |   51 |
|Consilier debutant                       |   4 |  634 |      |   4 |   30 |
|Expert debutant                        |   1 |  634 |      |   1 |    8 |
|Consilier juridic debutant                   |   2 |  634 |      |   2 |   15 |
|Auditor superior treapta 1                   |   2 | 2.601 |      |   2 |   62 |
|Auditor superior treapta 2                   |   1 | 2.060 |      |   1 |   25 |
|Auditor principal treapta 3                  |   1 | 1.090 |      |   1 |   13 |
|Auditor asistent treapta 3                   |   1 |  857 |      |   1 |   10 |
|Consilier superior treapta 1                  |  242 | 1.742 |      |  242 |  5.059 |
|Consilier superior treapta 2                  |  16 | 1.561 |      |  16 |   300 |
|Consilier superior treapta 3                  |  12 | 1.415 |      |  12 |   204 |
|Expert superior treapta 1                   |   1 | 1.742 |      |   1 |   21 |
|Expert superior treapta 2                   |   1 | 1.561 |      |   1 |   19 |
|Expert superior treapta 3                   |   7 | 1.415 |      |   7 |   119 |
|Inspector superior treapta 1                  |   7 | 1.742 |      |   7 |   146 |
|Inspector superior treapta 2                  |   5 | 1.561 |      |   5 |   94 |
|Inspector superior treapta 3                  |  22 | 1.415 |      |  22 |   374 |
|Consilier juridic superior treapta 1              |  28 | 1.742 |      |  28 |   585 |
|Consilier juridic superior treapta 2              |   5 | 1.561 |      |   5 |   94 |
|Consilier juridic superior treapta 3              |  11 | 1.415 |      |  11 |   187 |
|Consilier principal treapta 1                 |  18 | 1.267 |   4   |  22 |   334 |
|Consilier principal treapta 2                 |  31 | 1.139 |  -4   |  27 |   369 |
|Consilier principal treapta 3                 |  12 | 1.054 |      |  12 |   152 |
|Expert principal treapta 1                   |   6 | 1.267 |      |   6 |   91 |
|Expert principal treapta 2                   |   8 | 1.139 |      |   8 |   109 |
|Expert principal treapta 3                   |   2 | 1.054 |      |   2 |   25 |
|Inspector principal treapta 1                 |  125 | 1.267 |      |  125 |  1.901 |
|Inspector principal treapta 2                 |  81 | 1.139 |      |  81 |  1.107 |
|Inspector principal treapta 3                 |  61 | 1.054 |      |  61 |   772 |
|Consilier juridic principal treapta 1             |  19 | 1.267 |      |  19 |   289 |
|Consilier juridic principal treapta 2             |   7 | 1.139 |      |   7 |   96 |
|Consilier juridic principal treapta 3             |  11 | 1.054 |      |  11 |   139 |
|Consilier asistent treapta 1                  |  15 |  950 |   1   |  16 |   182 |
|Consilier asistent treapta 2                  |  12 |  887 |  -1   |  11 |   117 |
|Consilier asistent treapta 3                  |  33 |  824 |      |  33 |   326 |
|Expert asistent treapta 1                   |   8 |  950 |      |   8 |   91 |
|Expert asistent treapta 2                   |   1 |  887 |      |   1 |   11 |
|Expert asistent treapta 3                   |   7 |  824 |      |   7 |   69 |
|Inspector asistent treapta 1                  |  122 |  950 |      |  122 |  1.391 |
|Inspector asistent treapta 2                  |  131 |  887 |      |  131 |  1.394 |
|Inspector asistent treapta 3                  |  156 |  824 |      |  156 |  1.543 |
|Consilier juridic asistent treapta 1              |  22 |  950 |      |  22 |   251 |
|Consilier juridic asistent treapta 2              |  32 |  887 |      |  32 |   341 |
|Consilier juridic asistent treapta 3              |  25 |  824 |  -1   |  24 |   237 |
|Consilier debutant                       |   3 |  634 |      |   3 |   23 |
|Inspector debutant                       |   7 |  634 |   1   |   8 |   61 |
|Consilier juridic debutant                   |   2 |  634 |      |   2 |   15 |
|Auditor superior treapta 1                   |  33 | 1.742 |      |  33 |   690 |
|Auditor superior treapta 2                   |   2 | 1.561 |      |   2 |   37 |
|Auditor superior treapta 3                   |   4 | 1.415 |      |   4 |   68 |
|Auditor principal treapta 1                  |   4 | 1.267 |      |   4 |   61 |
|Auditor asistent treapta 1                   |   1 |  950 |      |   1 |   11 |
|Auditor asistent treapta 2                   |   1 |  887 |      |   1 |   11 |
|Auditor asistent treapta 3                   |   2 |  824 |      |   2 |   20 |
|b. Clasa II - studii superioare de scurtă durată        |  92 |     |      |  92 |  1.252 |
|Referent de specialitate superior treapta 1          |   4 | 1.507 |      |   4 |   72 |
|Referent de specialitate superior treapta 3          |   2 | 1.101 |      |   2 |   26 |
|Referent de specialitate superior treapta 1          |  31 | 1.496 |      |  31 |   557 |
|Referent de specialitate superior treapta 2          |   5 | 1.214 |      |   5 |   73 |
|Referent de specialitate superior treapta 3          |   9 | 1.091 |      |   9 |   118 |
|Referent de specialitate principal treapta 1          |  12 | 1.012 |      |  12 |   146 |
|Referent de specialitate principal treapta 2          |   8 |  986 |      |   8 |   95 |
|Referent de specialitate principal treapta 3          |   8 |  750 |      |   8 |   72 |
|Referent de specialitate asistent treapta 1          |   6 |  627 |      |   6 |   45 |
|Referent de specialitate asistent treapta 2          |   3 |  599 |      |   3 |   22 |
|Referent de specialitate asistent treapta 3          |   3 |  566 |      |   3 |   20 |
|Referent de specialitate debutant               |   1 |  552 |      |   1 |    7 |
|c. Clasa III - studii medii                  | 1.196 |     |      | 1.196 | 12.458 |
|Referent superior treapta 1                  |  46 |  986 |      |  46 |   544 |
|Referent superior treapta 2                  |   2 |  852 |      |   2 |   20 |
|Referent superior treapta 3                  |  27 |  761 |      |  27 |   247 |
|Referent principal treapta 1                  |   4 |  678 |      |   4 |   33 |
|Referent principal treapta 3                  |   2 |  617 |      |   2 |   15 |
|Referent asistent treapta 3                  |   4 |  561 |      |   4 |   27 |
|Referent superior treapta 1                  |  738 |  956 |      |  738 |  8.466 |
|Referent superior treapta 2                  |  88 |  826 |      |  88 |   872 |
|Referent superior treapta 3                  |  69 |  724 |      |  69 |   599 |
|Referent principal treapta 1                  |  101 |  678 |      |  101 |   822 |
|Referent principal treapta 2                  |  15 |  632 |      |  15 |   114 |
|Referent principal treapta 3                  |  25 |  612 |      |  25 |   184 |
|Referent asistent treapta 1                  |  16 |  591 |      |  16 |   113 |
|Referent asistent treapta 2                  |  26 |  579 |      |  26 |   181 |
|Referent asistent treapta 3                  |  32 |  560 |      |  32 |   215 |
|Referent debutant                       |   1 |  540 |      |   1 |    6 |
|VII. Personal cu contract de muncă               |    |     |      |    |     |
| a) Personal de specialitate                 |  750 |     |   3   |  753 | 10.124 |
|Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor     |    |     |      |    |     |
|contabil; gradul IA                      |   6 | 1.577 |   2   |   8 |   151 |
|Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor     |    |     |      |    |     |
|contabil; gradul II                      |   1 | 1.251 |      |   1 |   15 |
|Referent de specialitate, inspector de specialitate,      |    |     |      |    |     |
|revizor contabil; gradul III                  |   8 | 1.122 |      |   8 |   108 |
|Referent de specialitate, inspector de specialitate,      |    |     |      |    |     |
|revizor contabil; gradul IV                  |   9 | 1.006 |      |   9 |   109 |
|Referent, inspector, revizor contabil; debutant        |   2 |  523 |      |   2 |   13 |
|Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret  |    |     |      |    |     |
|relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IA     |   1 | 1.380 |      |   1 |   17 |
|Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret  |    |     |      |    |     |
|relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul I      |   1 | 1.122 |      |   1 |   13 |
|Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret  |    |     |      |    |     |
|relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul III     |   1 |  912 |      |   1 |   11 |
|Consilier juridic gradul IA                  |   1 | 1.577 |      |   1 |   19 |
|Consilier juridic gradul I                   |   1 | 1.380 |      |   1 |   17 |
|Consilier juridic gradul III                  |   3 | 1.122 |      |   3 |   40 |
|Referent IA                          |  65 |  805 |   1   |  66 |   638 |
|Referent I                           |  21 |  701 |      |  21 |   177 |
|Referent II                          |  22 |  651 |      |  22 |   172 |
|Referent III                          |  14 |  571 |      |  14 |   96 |
|Referent IV                          |   1 |  542 |      |   1 |    7 |
|Referent debutant                       |   1 |  493 |      |   1 |    6 |
|Medic primar                          |  165 | 1.618 |      |  165 |  3.204 |
|Medic specialist                        |  38 | 1.159 |      |  38 |   529 |
|Secretar de redacţie, tehnoredactor I             |   1 |  908 |      |   1 |   11 |
|Farmacist                           |   1 |  845 |      |   1 |   10 |
|Fiziokinetoterapeut specialist, bioinginer medical       |   2 | 1.305 |      |   2 |   31 |
|Asistent medical principal                   |  80 |  942 |      |  80 |   904 |
|Asistent medical                        |  77 |  843 |      |  77 |   779 |
|Asistent medical debutant                   |   1 |  489 |      |   1 |    6 |
|Soră medicală principală                    |   9 |  776 |      |   9 |   84 |
|Soră medicală                         |  15 |  649 |      |  15 |   117 |
|Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical;    |    |     |      |    |     |
|specialist                           |   2 | 1.305 |      |   2 |   31 |
|Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, |    |     |      |    |     |
|asistent social, asistent medical, moaşă; principal      |   3 | 1.589 |      |   3 |   57 |
|Infirmieră, agent D.D.D.                    |  15 |  516 |      |  15 |   93 |
|Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare    |  32 |  516 |      |  32 |   198 |
|Şofer autosanitară II                     |   2 |  599 |      |   2 |   14 |
|Medic primar                          |  29 | 1.975 |      |  29 |   687 |
|Medic specialist                        |  22 | 1.537 |      |  22 |   406 |
|Medic rezident anul IV-V                    |   1 | 1.286 |      |   1 |   15 |
|Asistent medical principal                   |  49 | 1.227 |      |  49 |   721 |
|Asistent medical                        |  12 | 1.095 |      |  12 |   158 |
|Profesor C.F.M.; principal                   |   1 | 1.227 |      |   1 |   15 |
|Cercetător ştiinţific principal gradul II           |   4 | 2.146 |      |   4 |   103 |
|Cercetător ştiinţific principal gradul III           |   4 | 1.674 |      |   4 |   80 |
|Cercetător ştiinţific                     |   3 | 1.295 |      |   3 |   47 |
|Asistent de cercetare ştiinţifică               |   2 | 1.019 |      |   2 |   24 |
|Consilier, expert, inspector de specialitate gradul I,     |    |     |      |    |     |
|inginer, economist specialist IA                |   2 | 1.145 |      |   2 |   27 |
|Referent de specialitate, inspector de specialitate gradul III,|    |     |      |    |     |
|economist, referent, inginer gradul II             |   1 |  852 |      |   1 |   10 |
|Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA          |  10 |  718 |      |  10 |   86 |
|Tehnician, merceolog, contabil, referent; I          |   3 |  659 |      |   3 |   24 |
|Tehnician, merceolog, contabil, referent; III         |   1 |  544 |      |   1 |    7 |
|Informatician I                        |   2 |  825 |      |   2 |   20 |
|Operator, controlor date IV                  |   3 |  523 |      |   3 |   19 |
|VII. Personal cu contract de muncă               |    |     |      |    |     |
| b) care ocupă funcţii comune                 |  177 |     |      |  177 |  1.373 |
|Secretar-dactilograf, dactilograf; I              |  13 |  601 |      |  13 |   94 |
|Secretar-dactilograf, dactilograf; II             |   4 |  551 |      |   4 |   26 |
|Casier magaziner; I                      |  22 |  630 |      |  22 |   166 |
|Casier magaziner; II                      |   8 |  564 |      |   8 |   54 |
|Funcţionar arhivar; I                     |  24 |  615 |      |  24 |   177 |
|Funcţionar arhivar; II                     |   4 |  564 |      |   4 |   27 |
|Funcţionar arhivar; III                    |   7 |  516 |      |   7 |   43 |
|Funcţionar arhivar; debutant                  |   1 |  468 |      |   1 |    6 |
|Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier,     |    |     |      |    |     |
|manipulant bunuri, curier; I                  |  22 |  512 |      |  22 |   135 |
|Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier,     |    |     |      |    |     |
|manipulant bunuri, curier; II                 |   3 |  499 |      |   3 |   18 |
|Muncitor calificat I                      |   5 |  680 |      |   5 |   41 |
|Muncitor calificat II                     |   7 |  645 |      |   7 |   54 |
|Muncitor calificat III                     |   4 |  601 |      |   4 |   29 |
|Muncitor calificat IV                     |   3 |  564 |      |   3 |   20 |
|Muncitor calificat VI                     |   1 |  512 |      |   1 |    6 |
|Muncitor necalificat                      |   2 |  499 |      |   2 |   12 |
|Şofer                             |  47 |  823 |      |  47 |   464 |
|6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ |    |     |      |    |     |
|ŞI BOLI PROFESIONALE                      |  156 |     |      |  156 |  2.568 |
|din care:                           |    |     |      |    |     |
|V. A. Funcţii publice generale                 |  144 |     |      |  144 |  2.387 |
|1. Înalţi funcţionari publici                 |   1 |     |      |   1 |   48 |
|Director general executiv                   |   1 | 4.010 |      |   1 |   48 |
|2. Funcţii publice de conducere                |   3 |     |      |   3 |   67 |
|Director                            |   2 | 1.860 |      |   2 |   45 |
|Şef birou                           |   1 | 1.860 |      |   1 |   22 |
|3. Funcţii publice de execuţie                 |  140 |     |      |  140 |  2.272 |
|a. Clasa I - studii superioare                 |  140 |     |      |  140 |  2.272 |
|Consilier superior treapta 1                  |   8 | 1.860 |      |   8 |   179 |
|Consilier superior treapta 2                  |   1 | 1.627 |      |   1 |   20 |
|Consilier superior treapta 3                  |   1 | 1.474 |      |   1 |   18 |
|Expert superior treapta 1                   |   1 | 1.860 |      |   1 |   22 |
|Expert superior treapta 3                   |   1 | 1.474 |      |   1 |   18 |
|Consilier principal treapta 3                 |   1 | 1.100 |      |   1 |   13 |
|Expert principal treapta 2                   |   1 | 1.188 |      |   1 |   14 |
|Expert principal treapta 3                   |   1 | 1.100 |      |   1 |   13 |
|Inspector principal treapta 3                 |   2 | 1.100 |      |   2 |   26 |
|Consilier asistent treapta 1                  |   3 |  990 |      |   3 |   36 |
|Consilier asistent treapta 3                  |   1 |  857 |      |   1 |   10 |
|Expert asistent treapta 2                   |   1 |  923 |      |   1 |   11 |
|Inspector asistent treapta 2                  |   1 |  923 |      |   1 |   11 |
|Consilier juridic debutant                   |   1 |  634 |      |   1 |    8 |
|Consilier superior treapta 1                  |  22 | 1.742 |      |  22 |   460 |
|Consilier superior treapta 2                  |   5 | 1.561 |      |   5 |   94 |
|Consilier superior treapta 3                  |   9 | 1.415 |      |   9 |   153 |
|Expert superior treapta 2                   |  15 | 1.561 |      |  15 |   281 |
|Expert superior treapta 3                   |   7 | 1.415 |      |   7 |   119 |
|Consilier principal treapta 1                 |   5 | 1.267 |      |   5 |   76 |
|Consilier principal treapta 2                 |   7 | 1.139 |      |   7 |   96 |
|Consilier principal treapta 3                 |   1 | 1.054 |      |   1 |   13 |
|Expert principal treapta 1                   |   4 | 1.267 |      |   4 |   61 |
|Expert principal treapta 2                   |  10 | 1.139 |      |  10 |   137 |
|Inspector principal treapta 1                 |   6 | 1.267 |      |   6 |   91 |
|Inspector principal treapta 2                 |   6 | 1.139 |      |   6 |   82 |
|Inspector principal treapta 3                 |   3 | 1.054 |      |   3 |   38 |
|Consilier asistent treapta 2                  |   1 |  887 |      |   1 |   11 |
|Expert asistent treapta 1                   |   6 |  950 |      |   6 |   68 |
|Inspector asistent treapta 1                  |   2 |  950 |      |   2 |   23 |
|Inspector asistent treapta 2                  |   4 |  887 |      |   4 |   43 |
|Inspector asistent treapta 3                  |   2 |  824 |      |   2 |   20 |
|Consilier juridic asistent treapta 3              |   1 |  824 |      |   1 |   10 |
|VII. Personal cu contract de muncă               |    |     |      |    |     |
| a) Personal de specialitate                 |  10 |     |      |  10 |   162 |
|Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor     |    |     |      |    |     |
|contabil; gradul IA                      |   6 | 1.577 |      |   6 |   114 |
|Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor     |    |     |      |    |     |
|contabil; gradul II                      |   1 | 1.251 |      |   1 |   15 |
|Referent IA                          |   2 |  805 |      |   2 |   19 |
|Medic specialist                        |   1 | 1.159 |      |   1 |   14 |
|VII. Personal cu contract de muncă               |    |     |      |    |     |
| b) care ocupă funcţii comune                 |   2 |     |      |   2 |   20 |
|Şofer                             |   2 |  823 |      |   2 |   20 |
+---------------------------------------------------------------+-------+---------+-----------+-------+----------+
 
ANEXA Nr. 5/03/20/120:
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE
                                               - mii lei -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
I - credite de                         EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
   angajament          CHELTUIELI CHELTUIELI  ---------------------------------------------
II - credite       TOTAL  EFECTUATE  PRELIMINATE             ESTIMĂRI
   bugetare            până la   în 2007  PROGRAM ------------------------------------
CAPITOL/GRUPA/SURSA        31.12.2006        2008   2009   2010   2011   anii
                                                ulteriori
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0      1 2=3+...+9   3      4     5    6    7    8     9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL GENERAL (Tip: C. alte cheltuieli de investiţii)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Total surse de  I  278.978  182.264   30.863   15.788  12.420  12.441 12.463  12.739
  finanţare    II  278.978  182.264   30.863   15.788  12.420  12.441 12.463  12.739
1.3 Credite externe I  101.858   90.368    7.500   3.990
          II  101.858   90.368    7.500   3.990
1.7 Alte surse   I  177.120   91.896   23.363   11.798  12.420  12.441 12.463  12.739
          II  177.120   91.896   23.363   11.798  12.420  12.441 12.463  12.739
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Achiziţii de imobile
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Total surse de  I   57.535   9.836   13.737   6.516  6.844   6.860  6.878   6.864
  finanţare    II  57.535   9.836   13.737   6.516  6.844   6.860  6.878   6.864
1.7 Alte surse   I   57.535   9.836   13.737   6.516  6.844   6.860  6.878   6.864
          II  57.535   9.836   13.737   6.516  6.844   6.860  6.878   6.864
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Dotări independente
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Total surse de  I  204.094  169.848   16.649   3.942  3.434   3.375  3.312   3.534
  finanţare    II  204.094  169.848   16.649   3.942  3.434   3.375  3.312   3.534
1.3 Credite externe I   98.608   90.368    7.500    740
          II  98.608   90.368    7.500    740
1.7 Alte surse   I  105.486   79.480    9.149   3.202  3.434   3.375  3.312   3.534
          II  105.486   79.480    9.149   3.202  3.434   3.375  3.312   3.534
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) Chelt. pt. elab. SPF, SF şi a altor studii
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Total surse de  I   4.704   2.000     50    500   515    530   546    563
  finanţare    II   4.704   2.000     50    500   515    530   546    563
1.7 Alte surse   I   4.704   2.000     50    500   515    530   546    563
          II   4.704   2.000     50    500   515    530   546    563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
e) Alte cheltuieli asimilate investiţiilor
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Total surse de  I   12.645    580     427   4.830  1.627   1.676  1.727   1.778
  finanţare    II  12.645    580     427   4.830  1.627   1.676  1.727   1.778
1.3 Credite externe I   3.250               3.250
          II   3.250               3.250
1.7 Alte surse   I   9.395    580     427   1.580  1.6Z7   1.676  1.727   1.778
          II   9.395    580     4Z7   1.580  1.627   1.676  1.727   1.778
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capitol: 68.03 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ (Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Total surse de  I  268.633  177.360   27.600   15.388  12.000  12.000 12.000  12.285
  finanţare    II  268.633  177.360   27.600   15.388  12.000  12.000 12.000  12.285
1.3 Credite externe I  101.858   90.368    7.500   3.990
          II  101.858   90.368    7.500   3.990
1.7 Alte surse   I  166.775   86.992   20.100   11.398  12.000  12.000 12.000  12.285
          II  166.775   86.992   20.100   11.398  12.000  12.000 12.000  12.285
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capitol: 69.03 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
(Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Total surse de  I   10.345   4.904    3.263    400   420    441   463    454
  finanţare    II  10.345   4.904    3.263    400   420    441   463    454
1.7 Alte surse   I   10.345   4.904    3.263    400   420    441   463    454
          II  10.345   4.904    3.263    400   420    441   463    454
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Programul s-a obţinut din centralizarea a 7 fişe. Notă: Alte surse = Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat
ANEXA Nr. 5/03/20/121:
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
 - Capitol 68.03 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ Cod 20.68.03.0001bBM-CP
  FIŞA

OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII

b) dotări independente
  
Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. DATE GENERALE
  1. Date geografice:
  1.1 Judeţ/Sector
  1.2 Municipiu/Oraş/Comună                     BUCUREŞTI
  1.3 Amplasament
  2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
  2.1 Numărul şi data Acordului MFP
  2.2 Numărul şi data aprobării studiului de
    fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
  1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
   (în preţuri luna   /anul   )
  2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
  3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
  1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
   (în preţuri luna   /anul   )
  2. Durata de realizare contractată (număr luni)
  3. Data începerii investiţiei (luna/an)
  4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
  5. Valoarea decontată până la 31/12/2006 (mii lei)               114.748
  6. Valoarea preliminată în anul 2007 (mii lei)                  9.000
  7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2007 (mii lei)              1.440
D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
  DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
  I - Credite de angajament
  II - Credite bugetare
                                               - mii lei -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
   Surse de    I/       CHELTUIELI CHELTUIELI  ---------------------------------------------
  finanţare şi   II  TOTAL  EFECTUATE  PRELIMINATE             ESTIMĂRI
  costuri de           până la   în 2007  PROGRAM ------------------------------------
  funcţionare          31.12.2006        2008   2009   2010   2011   anii
                                                ulteriori
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0      1 2=3+...+9   3      4     5    6    7    8     9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Total surse de  I  125.188  114.748    9.000   1.440
  finanţare    II  125.188  114.748    9.000   1.440
1.3 Credite externe I   98.608   90.368    7.500    740
          II  98.608   90.368    7.500    740
1.7 Alte surse   I   26.580   24.380    1.500    700
          II  26.580   24.380    1.500    700
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Proiecţia costurilor
  de funcţionare şi de
  întreţinere după PIF
  (preliminări)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

  Notă: Alte surse = Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat

  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII
  Capitol 68.03 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
  Cod 20.68.03.0001bCNPAS

  FIŞA

OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII

b) dotări independente
  
Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. DATE GENERALE
  1. Date geografice:
  1.1 Judeţ/Sector
  1.2 Municipiu/Oraş/Comună                     BUCUREŞTI
  1.3 Amplasament
  2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
  2.1 Numărul şi data Acordului MFP
  2.2 Numărul şi data aprobării studiului de
    fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
  1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
   (în preţuri luna   /anul   )
  2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
  3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
  1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
   (în preţuri luna   /anul   )
  2. Durata de realizare contractată (număr luni)
  3. Data începerii investiţiei (luna/an)
  4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
  5. Valoarea decontată până la 31/12/2006 (mii lei)                50.196
  6. Valoarea preliminată în anul 2007 (mii lei)                  6.323
  7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2007 (mii lei)              15.249
D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
  DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
  I - Credite de angajament
  II - Credite bugetare
                                               - mii lei -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
  Surse de            CHELTUIELI CHELTUIELI  ---------------------------------------------
 finanţare şi   I/II  TOTAL  EFECTUATE  PRELIMINATE             ESTIMĂRI
  costuri de            până la   în 2007  PROGRAM ------------------------------------
  funcţionare           31.12.2006        2008   2009   2010   2011   anii
                                                ulteriori
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    0      1 2=3+...+9   3      4     5    6    7    8     9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Total surse de  I  71.768   50.196    6.323   2.302  3.264  3.200  3.133   3.350
  finanţare    II  71.768   50.196    6.323   2.302  3.264  3.200  3.133   3.350
1.7 Alte surse   I  71.768   50.196    6.323   2.302  3.264  3.200  3.133   3.350
          II  71.768   50.196    6.323   2.302  3.264  3.200  3.133   3.350
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Proiecţia costurilor
  de funcţionare şi de
  întreţinere după PIF
  (preliminări)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

  Notă: Alte surse = Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat

  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
  Capitol 68.03 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
  Cod 20.68.03.0001c

  FIŞA

OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII

a) achiziţii de imobile
  
Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. DATE GENERALE
  1. Date geografice:
  1.1 Judeţ/Sector
  1.2 Municipiu/Oraş/Comună                     BUCUREŞTI
  1.3 Amplasament
  2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
  2.1 Numărul şi data Acordului MFP
  2.2 Numărul şi data aprobării studiului de
    fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
  1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
   (în preţuri luna   /anul   )
  2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
  3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
  1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
   (în preţuri luna   /anul   )
  2. Durata de realizare contractată (număr luni)
  3. Data începerii investiţiei (luna/an)
  4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
  5. Valoarea decontată până la 31/12/2006 (mii lei)                9.836
  6. Valoarea preliminată în anul 2007 (mii lei)                  11.800
  7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2007 (mii lei)              32.692
D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
  DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
  I - Credite de angajament
  II - Credite bugetare
                                               - mii lei -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
  Surse de            CHELTUIELI CHELTUIELI  ---------------------------------------------
 finanţare şi   I/II  TOTAL  EFECTUATE  PRELIMINATE             ESTIMĂRI
  costuri de            până la   în 2007  PROGRAM ------------------------------------
  funcţionare           31.12.2006        2008   2009   2010   2011   anii
                                                ulteriori
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    0      1  2=3+...+9   3      4     5    6    7    8     9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Total surse de  I  54.328   9.836    11.800   6.316  6.594  6.594  6.594   6.594
  finanţare    II  54.328   9.836    11.800   6.316  6.594  6.594  6.594   6.594
1.7 Alte surse   I  54.328   9.836    11.800   6.316  6.594  6.594  6.594   6.594
          II  54.328   9.836    11.800   6.316  6.594  6.594  6.594   6.594
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Proiecţia costurilor
  de funcţionare şi de
  întreţinere după PIF
  (preliminări)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

  Notă: Alte surse = Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat

  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
  Capitol 68.03 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
  Cod 20.68.03.001

  FIŞA

OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII

c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor

de prefezabilitate şi fezabilitate
  
Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. DATE GENERALE
  1. Date geografice:
  1.1 Judeţ/Sector
  1.2 Municipiu/Oraş/Comună                     BUCUREŞTI
  1.3 Amplasament
  2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
  2.1 Numărul şi data Acordului MFP
  2.2 Numărul şi data aprobării studiului de
    fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
  1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
   (în preţuri luna   /anul   )
  2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
  3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
  1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
   (în preţuri luna   /anul   )
  2. Durata de realizare contractată (număr luni)
  3. Data începerii investiţiei (luna/an)
  4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
  5. Valoarea decontată până la 31/12/2006 (mii lei)                2.000
  6. Valoarea preliminată în anul 2007 (mii lei)                    50
  7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2007 (mii lei)              2.654
D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
  DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
  I - Credite de angajament
  II - Credite bugetare
                                               - mii lei -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
  Surse de            CHELTUIELI CHELTUIELI  ---------------------------------------------
 finanţare şi   I/II  TOTAL  EFECTUATE  PRELIMINATE             ESTIMĂRI
  costuri de            până la   în 2007  PROGRAM ------------------------------------
  funcţionare           31.12.2006        2008   2009   2010   2011   anii
                                                ulteriori
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    0      1  2=3+...+9   3      4     5    6     7    8     9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Total surse de  I   4.704   2.000     50     500   515    530   546    563
  finanţare    II  4.704   2.000     50     500   515    530   546    563
1.7 Alte surse   I   4.704   2.000     50     500   515    530   546    563
          II  4.704   2.000     50     500   515    530   546    563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Proiecţia costurilor
  de funcţionare şi de
  întreţinere după PIF
  (preliminări)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

  Notă: Alte surse = Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat

  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
  Capitol 68.03 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
  Cod 20.68.03.01.RK

  FIŞA

OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII

e) alte cheltuieli asimilate investiţiilor
  
Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. DATE GENERALE
  1. Date geografice:
  1.1 Judeţ/Sector
  1.2 Municipiu/Oraş/Comună                     BUCUREŞTI
  1.3 Amplasament
  2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
  2.1 Numărul şi data Acordului MFP
  2.2 Numărul şi data aprobării studiului de
    fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
  1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
   (în preţuri luna   /anul   )
  2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
  3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
  1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
   (în preţuri luna   /anul   )
  2. Durata de realizare contractată (număr luni)
  3. Data începerii investiţiei (luna/an)
  4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
  5. Valoarea decontată până la 31/12/2006 (mii lei)                 580
  6. Valoarea preliminată în anul 2007 (mii lei)                   427
  7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2007 (mii lei)              11.638
D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
  DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
  I - Credite de angajament
  II - Credite bugetare
                                               - mii lei -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
  Surse de   I/II       CHELTUIELI CHELTUIELI  ---------------------------------------------
 finanţare şi       TOTAL  EFECTUATE  PRELIMINATE             ESTIMĂRI
 costuri de            până la   în 2007  PROGRAM ------------------------------------
 funcţionare           31.12.2006        2008   2009   2010   2011   anii
                                                ulteriori
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    0     1   2=3+...+9   3      4     5    6    7    8     9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Total surse  I   12.645    580     427    4.830  1.627  1.676  1.727   1.778
  de finanţare  II   13.645    580     427    4.830  1.627  1.676  1.727   1.778
1.3 Credite    I    3.250               3.250
  externe    II   3.250               3.250
1.7 Alte surse  I    9.395    580     427    1.580  1.627  1.676  1.727   1.778
         II   9.395    580     427    1.580  1.627  1.676  1.727   1.778
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Proiecţia costurilor
  de funcţionare şi de
  întreţinere după PIF
  (preliminări)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

  Notă: Alte surse = Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat

  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
  Capitol 69.03 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
  Cod 20.69.03.001

  FIŞA

OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII

b) dotări independente
  
Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. DATE GENERALE
  1. Date geografice:
  1.1 Judeţ/Sector
  1.2 Municipiu/Oraş/Comună                     BUCUREŞTI
  1.3 Amplasament
  2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
  2.1 Numărul şi data Acordului MFP
  2.2 Numărul şi data aprobării studiului de
    fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
  1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
   (în preţuri luna   /anul   )
  2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
  3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
  1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
   (în preţuri luna   /anul   )
  2. Durata de realizare contractată (număr luni)
  3. Data începerii investiţiei (luna/an)
  4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
  5. Valoarea decontată până la 31/12/2006 (mii lei)                4.904
  6. Valoarea preliminată în anul 2007 (mii lei)                  1.326
  7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2007 (mii lei)               908
D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
  DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
  I - Credite de angajament
  II - Credite bugetare
                                               - mii lei -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
  Surse de   I/II       CHELTUIELI CHELTUIELI  ---------------------------------------------
 finanţare şi       TOTAL  EFECTUATE  PRELIMINATE             ESTIMĂRI
 costuri de            până la   în 2007  PROGRAM ------------------------------------
 funcţionare           31.12.2006        2008   2009   2010   2011   anii
                                                ulteriori
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    0      1  2=3+...+9   3      4     5    6    7    8     9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Total surse   I   7.138   4.904    1.326    200   170    175   179    184
  de finanţare  II   7.138   4.904    1.326    200   170    175   179    184
1.7 Alte surse   I   7.138   4.904    1.326    200   170    175   179    184
          II   7.138   4.904    1.326    200   170    175   179    184
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Proiecţia costurilor
  de funcţionare şi de
  întreţinere după PIF
  (preliminări)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

  Notă: Alte surse = Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat

  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
  Capitol 69.03 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
  Cod 20.69.03.002

  FIŞA

OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII

a) achiziţii de imobile
  
Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. DATE GENERALE
  1. Date geografice:
  1.1 Judeţ/Sector
  1.2 Municipiu/Oraş/Comună                     BUCUREŞTI
  1.3 Amplasament
  2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
  2.1 Numărul şi data Acordului MFP
  2.2 Numărul şi data aprobării studiului de
    fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
  1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
   (în preţuri luna   /anul   )
  2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
  3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
  1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
   (în preţuri luna   /anul   )
  2. Durata de realizare contractată (număr luni)
  3. Data începerii investiţiei (luna/an)
  4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
  5. Valoarea decontată până la 31/12/2006 (mii lei)
  6. Valoarea preliminată în anul 2007 (mii lei)                  1.937
  7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2007 (mii lei)              1.270
D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
  DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
  I - Credite de angajament
  II - Credite bugetare
                                               - mii lei -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
  Surse de   I/II       CHELTUIELI CHELTUIELI  ---------------------------------------------
 finanţare şi       TOTAL  EFECTUATE  PRELIMINATE             ESTIMĂRI
 costuri de            până la   în 2007  PROGRAM ------------------------------------
 funcţionare           31.12.2006        2008   2009   2010   2011   anii
                                                ulteriori
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    0      1  2=3+...+9   3      4     5    6    7    8     9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Total surse  I    3.207          1.937    200   250    266   284    270
  de finanţare  II   3.207          1.937    200   350    266   284    270
1. 7 Alte surse  I    3.207          1.937    200   250    266   284    270
         II   3.207          1.937    200   250    266   284    270
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Proiecţia costurilor
  de funcţionare şi de
  întreţinere după PIF
  (preliminări)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Notă: Alte surse - Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat
ANEXA Nr. 1/04:
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ pe anul 2008
- SINTEZĂ -
  
                                     - mii lei -
+----+----+----+----+---+---+------------------------------------------+-----------+
|Ca- |Sub-|Pa- |Gru-|Ar-|A- |                     |      |
|pi- |ca- |ra- |pa/ |ti-|li-|      Denumire indicator      |  2008  |
|tol |pi- |graf|Ti- |col|ne-|                     | Program |
|  |tol |  |tlu |  |at |                     |      |
+----+----+----+----+---+---+------------------------------------------+-----------+
|       A       |          B           |   1   |
+---------------------------+------------------------------------------+-----------+
|0001 04          |VENITURI - TOTAL             | 1.957.311 |
|0002            |I. VENITURI CURENTE            | 1.877.311 |
|2000            |B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI        | 1.854.504 |
|2004            |CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR        | 1.293.338 |
|   02          |Contribuţii de asigurări pentru şomaj   |      |
|              |datorate de angajatori          | 1.085.626 |
|      01       |Contribuţii ale angajatorului şi ale   |      |
|              |persoanelor juridice asimilate      |      |
|              |angajatorului               | 1.085.626 |
|   06          |Contribuţia angajatorilor la fondul de  |      |
|              |garantare pentru plata creanţelor     |      |
|              |salariale                 |  207.712 |
|2104            |CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR        |  561.166 |
|   02          |Contribuţii de asigurări pentru şomaj   |      |
|              |datorate de asiguraţi           |  561.166 |
|      01       |Contribuţii individuale          |  486.655 |
|      02       |Contribuţii datorate de persoanele    |      |
|              |care încheie contract de asigurare    |      |
|              |pentru şomaj               |  74.511 |
|2900 04          |C. VENITURI NEFISCALE           |  22.807 |
|3000            |C1. VENITURI DIN PROPRIETĂŢI       |  15.242 |
|3104            |VENITURI DIN DOBÂNZI           |  15.242 |
|   03          |Alte venituri din dobânzi         |  14.137 |
|   04          |Venituri din dobânzi la fondul de     |      |
|              |garantare pentru piaţa creanţelor     |      |
|              |salariale                 |   1.105 |
|3600            |C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII DIVERSE |   7.565 |
|3604            |VENITURI                 |   7.565 |
|   12          |Alte venituri la fondul de garantare   |      |
|              |pentru piaţa creanţelor salariale     |    756 |
|   50          |Alte venituri               |   6.808 |
|4004            |ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR  |      |
|              |ACORDATE                 |  80.000 |
|   03          |Încasări din rambursarea împrumuturilor  |      |
|              |acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea|      |
|              |de întreprinderi mici şi mijlocii     |  80.000 |
|4904 01          |Venituri sistem asigurări pentru şomaj  | 1.747.737 |
|   02          |Venituri fond garantare pentru plata   |      |
|              |creanţelor salariale           |  209.573 |
|5004            |BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ     | 1.838.202 |
|        01     |CHELTUIELI CURENTE            | 1.704.312 |
|        10     |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      |  97.264 |
|          01   |Cheltuieli salariale în bani       |  79.068 |
|            01 |Salarii de bază              |  50.383 |
|            02 |Salarii de merit             |   1.407 |
|            03 |Indemnizaţie de conducere         |   3.495 |
|            04 |Spor de vechime              |   8.350 |
|            06 |Alte sporuri               |    434 |
|            07 |Ore suplimentare             |    220 |
|            08 |Fond de premii              |   5.531 |
|            09 |Primă de vacanţă             |   6.016 |
|            12 |Indemnizaţii plătite unor persoane din  |      |
|              |afara unităţii              |   2.003 |
|            13 |Indemnizaţii de delegare         |    305 |
|            30 |Alte drepturi salariale în bani      |    924 |
|          02   |Cheltuieli salariale în natură      |    29 |
|            04 |Locuinţa de serviciu folosită de     |      |
|              |salariat şi familia sa          |    14 |
|            05 |Transportul la şi de la locul de muncă  |    15 |
|          03   |Contribuţii                |  18.167 |
|            01 |Contribuţii de asigurări sociale de    |      |
|              |stat                   |  12.210 |
|            02 |Contribuţii de asigurări de şomaj     |   1.340 |
|            03 |Contribuţii de asigurări sociale de    |      |
|              |sănătate                 |   3.780 |
|            04 |Contribuţii de asigurări pentru      |      |
|              |accidente de muncă şi boli profesionale  |    314 |
|            06 |Contribuţii pentru concedii şi      |      |
|              |indemnizaţii               |    321 |
|            07 |Contribuţii la Fondul de garantare a   |      |
|              |creanţelor salariale           |    202 |
|        20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |  91.544 |
|          01   |Bunuri şi servicii            |  54.664 |
|            01 |Furnituri de birou            |   1.472 |
|            02 |Materiale pentru curăţenie        |    178 |
|            03 |Încălzit, iluminat şi forţa motrică    |   6.592 |
|            04 |Apă, canal şi salubritate         |    659 |
|            05 |Carburanţi şi lubrifianţi         |   1.118 |
|            06 |Piese de schimb              |    602 |
|            08 |Poştă, telecomunicaţii, radio, tv,    |      |
|              |internet                 |   4.381 |
|            09 |Materiale şi prestări de servicii cu   |      |
|              |caracter funcţional            |  31.542 |
|            30 |Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere|      |
|              |şi funcţionare              |   8.120 |
|          02   |Reparaţii curente             |   2.424 |
|          05   |Bunuri de natura obiectelor de inventar  |   2.024 |
|            30 |Alte obiecte de inventar         |   2.024 |
|          06   |Deplasări, detaşări, transferări     |   2.186 |
|            01 |Deplasări interne, detaşări, transferări |   1.479 |
|            02 |Deplasări în străinătate         |    707 |
|          11   |Cărţi, publicaţii şi materiale documentare|    334 |
|          12   |Consultanţă şi expertiză         |    117 |
|          13   |Pregătire profesională          |   1.187 |
|          14   |Protecţia muncii             |    79 |
|          16   |Studii şi cercetări            |    96 |
|          30   |Alte cheltuieli              |  28.433 |
|            02 |Protocol şi reprezentare         |    100 |
|            04 |Chirii                  |   4.923 |
|            06 |Prestări servicii pentru transmiterea   |      |
|              |drepturilor                |   6.856 |
|            09 |Executarea silită a creanţelor bugetare  |    105 |
|            30 |Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii   |  16.449 |
|        30     |TITLUL III DOBÂNZI            |   4.468 |
|          02   |Dobânzi aferente datoriei publice externe |   4.468 |
|            02 |Dobânzi aferente creditelor externe    |      |
|              |contractate de ordonatorii de credite   |   4.468 |
|        40     |TITLUL IV SUBVENŢII            |  15.869 |
|          09   |Plăţi către angajatori pentru formarea  |      |
|              |profesională a angajaţilor        |   9.494 |
|          19   |Plăţi pentru stimularea creerii de    |      |
|              |locuri de muncă              |   6.375 |
|        51     |TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI    |      |
|              |ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE        |  307.860 |
|          01   |Transferuri curente            |  307.860 |
|            01 |Transferuri către instituţii publice   |  17.205 |
|            17 |Transferuri din bugetul asigurărilor   |      |
|              |pentru şomaj către bugetul asigurărilor  |      |
|              |sociale de stat              |  183.539 |
|            18 |Transferuri din bugetul asigurărilor   |      |
|              |pentru şomaj către bugetele locale pt.  |      |
|              |finanţarea programelor pentru ocuparea  |      |
|              |temporară a forţei de muncă şi      |      |
|              |subvenţionarea locurilor de muncă     |  61.545 |
|            19 |Transferuri din bugetul asigurărilor   |      |
|              |pentru şomaj către bugetul fondului    |      |
|              |naţional unic de asigurări sociale de   |      |
|              |sănătate                 |  45.357 |
|            20 |Transferuri din bugetul asigurărilor   |      |
|              |pentru şomaj către bugetul asigurărilor  |      |
|              |sociale de stat reprezentând asigurare  |      |
|              |pentru accidente de muncă şi boli     |      |
|              |profesionale pentru şomeri pe durata   |      |
|              |practicii profesionale          |    214 |
|        55     |TITLUL VII ALTE TRANSFERURI        |  10.172 |
|          01   |A. Transferuri interne          |   9.972 |
|            08 |Programe PHARE şi alte programe cu    |      |
|              |finanţare nerambursabilă         |    300 |
|            11 |Cofinanţarea asistenţei financiare    |      |
|              |nerambursabile post aderare de la     |      |
|              |Comunitatea Europeană           |   9.672 |
|          02   |B. Transferuri curente în străinătate   |      |
|              |(către organizaţii internaţionale)    |    200 |
|            01 |Contribuţii şi cotizaţii la organisme   |      |
|              |internaţionale              |    200 |
|        57     |TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ       | 1.034.712 |
|          01   |Asigurări sociale             |  855.209 |
|          02   |Ajutoare sociale             |  179.503 |
|            01 |Ajutoare sociale în numerar        |  177.582 |
|            02 |Ajutoare sociale în natură        |   1.921 |
|        59     |TITLUL IX ALTE CHELTUIELI         |  142.423 |
|          25   |Sume aferente plăţii creanţelor salariale |  142.423 |
|        70     |CHELTUIELI DE CAPITAL           |  83.233 |
|        71     |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE       |  83.233 |
|          01   |Active fine                |  69.733 |
|            01 |Construcţii                |  65.000 |
|            02 |Maşini, echipamente şi mijloace de    |      |
|              |transport                 |   3.890 |
|            03 |Mobilier, aparatură birotică şi alte   |      |
|              |active corporale             |    643 |
|            30 |Alte active fixe             |    200 |
|          03   |Reparaţii capitale aferente activelor fixe|  13.500 |
|        79     |OPERAŢIUNI FINANCIARE           |  50.657 |
|        80     |TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI          |  41.300 |
|          04   |Împrumuturi din bugetul asigurărilor   |      |
|              |pentru şomaj               |  40.000 |
|          09   |Împrumuturi acordate de agenţiile     |      |
|              |guvernamentale şi administrate prin    |      |
|              |agenţii de credit             |   1.300 |
|        81     |TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE     |   9.357 |
|          01   |Rambursări de credite externe       |   9.357 |
|            01 |Rambursări de credite externe contractate |      |
|              |de ordonatorii de credite         |   9.357 |
|6404            |CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE    |      |
|              |PENTRU PLATA CREANŢELOR SALARIALE     |  153.942 |
|        01     |CHELTUIELI CURENTE            |  153.942 |
|        10     |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      |   1.543 |
|          01   |Cheltuieli salariale în bani       |   1.171 |
|            01 |Salarii de bază              |    611 |
|            02 |Salarii de merit             |    65 |
|            04 |Spor de vechime              |    140 |
|            08 |Fond de premii              |    107 |
|            09 |Primă de vacanţă             |    172 |
|            13 |Indemnizaţii de delegare         |     6 |
|            30 |Alte drepturi salariale în bani      |    70 |
|          03   |Contribuţii                |    372 |
|            01 |Contribuţii de asigurări sociale de    |      |
|              |stat                   |    268 |
|            02 |Contribuţii de asigurări de şomaj     |     5 |
|            03 |Contribuţii de asigurări sociale de    |      |
|              |sănătate                 |    81 |
|            04 |Contribuţii de asigurări pentru      |      |
|              |accidente de muncă şi boli profesionale  |     3 |
|            06 |Contribuţii pentru concedii şi      |      |
|              |indemnizaţii               |    13 |
|            07 |Contribuţii la Fondul de garantare a   |      |
|              |creanţelor salariale           |     2 |
|        20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |   9.976 |
|          01   |Bunuri şi servicii            |   3.181 |
|            01 |Furnituri de birou            |    215 |
|            03 |Încălzit, iluminat şi forţă motrică    |    430 |
|            04 |Apă, canal şi salubritate         |    86 |
|            09 |Materiale şi prestări de servicii cu   |      |
|              |caracter funcţional            |   1.590 |
|            30 |Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere|      |
|              |şi funcţionare              |    860 |
|          05   |Bunuri de natura obiectelor de inventar  |    860 |
|            30 |Alte obiecte de inventar         |    860 |
|          13   |Pregătire profesională          |    86 |
|          30   |Alte cheltuieli              |   5.849 |
|            06 |Prestări servicii pentru transmiterea   |      |
|              |drepturilor                |    997 |
|            30 |Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii   |   4.852 |
|        59     |TITLUL IX ALTE CHELTUIELI         |  142.423 |
|          25   |Sume aferente plăţii creanţelor      |      |
|              |salariale                 |  142.423 |
|6404 01          |Asigurări pentru plata creanţelor     |      |
|              |salariale                 |  142.423 |
|   02          |Cheltuieli de gestionare ale fondului   |      |
|              |de garantare a creanţelor salariale    |  11.519 |
|      01       |Cheltuieli cu transmiterea şi plata    |      |
|              |drepturilor                |    997 |
|      02       |Alte cheltuieli de administrare fond   |  10.522 |
|6500 04          |PARTEA III CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE  | 1.405.379 |
|        01     |CHELTUIELI CURENTE            | 1.312.789 |
|        10     |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      |  95.721 |
|        20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |  79.488 |
|        30     |TITLUL III DOBÂNZI            |   4.468 |
|        40     |TITLUL IV SUBVENŢII            |   9.494 |
|        51     |TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI    |      |
|              |ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE        |  246.315 |
|        57     |TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ       |  877.303 |
|        70     |CHELTUIELI DE CAPITAL           |  83.233 |
|        71     |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE       |  83.233 |
|        79     |OPERAŢIUNI FINANCIARE           |   9.357 |
|        81     |TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE     |   9.357 |
|6504            |ÎNVĂŢĂMÂNT                |  54.984 |
|        01     |CHELTUIELI CURENTE            |  45.298 |
|        10     |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      |    552 |
|          01   |Cheltuieli salariale în bani       |    422 |
|            01 |Salarii de bază              |    228 |
|            02 |Salarii de merit             |     7 |
|            03 |Indemnizaţie de conducere         |    25 |
|            04 |Spor de vechime              |    50 |
|            06 |Alte sporuri               |     4 |
|            07 |Ore suplimentare             |    20 |
|            08 |Fond de premii              |    42 |
|            09 |Prima de vacanţă             |    16 |
|            12 |Indemnizaţii plătite unor persoane din  |      |
|              |afara unităţii              |     3 |
|            13 |Indemnizaţii de delegare         |     5 |
|            30 |Alte drepturi salariale în bani      |    22 |
|          03   |Contribuţii                |    130 |
|            01 |Contribuţii de asigurări sociale de    |      |
|              |stat                   |    80 |
|            02 |Contribuţii de asigurări de şomaj     |    10 |
|            03 |Contribuţii de asigurări sociale de    |      |
|              |sănătate                 |    30 |
|            04 |Contribuţii de asigurări pentru      |      |
|              |accidente de muncă şi boli profesionale  |     4 |
|            06 |Contribuţii pentru concedii şi      |      |
|              |indemnizaţii               |     4 |
|            07 |Contribuţii la Fondul de garantare a   |      |
|              |creanţelor salariale           |     2 |
|        20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |  16.126 |
|          01   |Bunuri şi servicii            |  14.740 |
|            01 |Furnituri de birou            |    80 |
|            02 |Materiale pentru curăţenie        |    21 |
|            03 |Încălzit, iluminat şi forţă motrică    |    612 |
|            04 |Apă, canal şi salubritate         |    96 |
|            05 |Carburanţi şi lubrifianţi         |    59 |
|            06 |Piese de schimb              |    84 |
|            08 |Poştă, telecomunicaţii, radio, tv,    |      |
|              |internet                 |    198 |
|            09 |Materiale şi prestări de servicii cu   |      |
|              |caracter funcţional            |  11.767 |
|            30 |Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere|      |
|              |şi funcţionare              |   1.823 |
|          02   |Reparaţii curente             |    350 |
|          05   |Bunuri de natura obiectelor de inventar  |    364 |
|            30 |Alte obiecte de inventar         |    364 |
|          06   |Deplasări, detaşări, transferări     |    10 |
|            01 |Deplasări interne, detaşări, transferări |    10 |
|          11   |Cărţi, publicaţii şi materiale documentare|    200 |
|          13   |Pregătire profesională          |    150 |
|          14   |Protecţia muncii             |     3 |
|          30   |Alte cheltuieli              |    309 |
|            04 |Chirii                  |    119 |
|            30 |Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii   |    190 |
|        40     |TITLUL IV SUBVENŢII            |   9.494 |
|          09   |Plăţi către angajatori pentru formarea  |      |
|              |profesională a angajaţilor        |   9.494 |
|        51     |TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI    |      |
|              |ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE        |  17.205 |
|          01   |Transferuri curente            |  17.205 |
|            01 |Transferuri către instituţii publice   |  17.205 |
|        57     |TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ       |   1.921 |
|          02   |Ajutoare sociale             |   1.921 |
|            02 |Ajutoare sociale în natură        |   1.921 |
|        70     |CHELTUIELI DE CAPITAL           |   9.686 |
|        71     |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE       |   9.686 |
|          01   |Active fixe                |   1.186 |
|            02 |Maşini, echipamente şi mijloace de    |      |
|              |transport                 |    890 |
|            03 |Mobilier, aparatură birotică şi alte   |      |
|              |active corporale             |    196 |
|            30 |Alte active fixe             |    100 |
|          03   |Reparaţii capitale aferente activelor fixe|   8.500 |
|6504 07          |Învăţământ nedefinibil prin nivel     |  17.205 |
|      01       |Centre de specializare, perfecţionare,  |      |
|              |calificare şi recalificare        |  17.205 |
|   50          |Alte cheltuieli la domeniul învăţământului|  37.779 |
|6804            |ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ      | 1.350.395 |
|        01     |CHELTUIELI CURENTE            | 1.267.491 |
|        10     |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      |  95.169 |
|          01   |Cheltuieli salariale în bani       |  77.475 |
|            01 |Salarii de bază              |  49.544 |
|            02 |Salarii de merit             |   1.335 |
|            03 |Indemnizaţie de conducere         |   3.470 |
|            04 |Spor de vechime              |   8.160 |
|            06 |Alte sporuri               |    430 |
|            07 |Ore suplimentare             |    200 |
|            08 |Fond de premii              |   5.382 |
|            09 |Primă de vacanţă             |   5.828 |
|            12 |Indemnizaţii plătite unor persoane din  |      |
|              |afara unităţii              |   2.000 |
|            13 |Indemnizaţii de delegare         |    294 |
|            30 |Alte drepturi salariale în bani      |    832 |
|          02   |Cheltuieli salariale în natură      |    29 |
|            04 |Locuinţa de serviciu folosită de     |      |
|              |salariat şi familia sa          |    14 |
|            05 |Transportul la şi de la locul de muncă  |    15 |
|          03   |Contribuţii                |  17.665 |
|            01 |Contribuţii de asigurări sociale de    |      |
|              |stat                   |  11.862 |
|            02 |Contribuţii de asigurări de şomaj     |   1.325 |
|            03 |Contribuţii de asigurări sociale de    |      |
|              |sănătate                 |   3.669 |
|            04 |Contribuţii de asigurări pentru      |      |
|              |accidente de muncă şi boli profesionale  |    307 |
|            06 |Contribuţii pentru concedii şi      |      |
|              |indemnizaţii               |    304 |
|            07 |Contribuţii la Fondul de garantare a   |      |
|              |creanţelor salariale           |    198 |
|        20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |  63.362 |
|          01   |Bunuri şi servicii            |  36.743 |
|            01 |Furnituri de birou            |   1.177 |
|            02 |Materiale pentru curăţenie        |    157 |
|            03 |Încălzit, iluminat şi forţă motrică    |   5.550 |
|            04 |Apă, canal şi salubritate         |    477 |
|            05 |Carburanţi şi lubrifianţi         |   1.059 |
|            06 |Piese de schimb              |    518 |
|            08 |Poştă, telecomunicaţii, radio, tv,    |      |
|              |internet                 |   4.183 |
|            09 |Materiale şi prestări de servicii cu   |      |
|              |caracter funcţional            |  18.185 |
|            30 |Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere|      |
|              |şi funcţionare              |   5.437 |
|          02   |Reparaţii curente             |   2.074 |
|          05   |Bunuri de natura obiectelor de inventar  |    800 |
|            30 |Alte obiecte de inventar         |    800 |
|          06   |Deplasări, detaşări, transferări     |   2.176 |
|            01 |Deplasări interne, detaşări, transferări |   1.469 |
|            02 |Deplasări în străinătate         |    707 |
|          11   |Cărţi, publicaţii şi materiale documentare|    134 |
|          12   |Consultanţă şi expertiză         |    117 |
|          13   |Pregătire profesională          |    951 |
|          14   |Protecţia muncii             |    76 |
|          16   |Studii şi cercetări            |    96 |
|          30   |Alte cheltuieli              |  20.195 |
|            02 |Protocol şi reprezentare         |    100 |
|            04 |Chirii                  |   4.804 |
|            06 |Prestări servicii pentru transmiterea   |      |
|              |drepturilor                |   5.859 |
|            09 |Executarea silită a creanţelor bugetare  |    105 |
|            30 |Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii   |   9.327 |
|        30     |TITLUL III DOBÂNZI            |   4.468 |
|          02   |Dobânzi aferente datoriei publice externe |   4.468 |
|            02 |Dobânzi aferente creditelor externe    |      |
|              |contractate de ordonatorii de credite   |   4.468 |
|        51     |TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI    |      |
|              |ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE        |  229.110 |
|          01   |Transferuri curente            |  229.110 |
|            17 |Transferuri din bugetul asigurărilor   |      |
|              |pentru şomaj către bugetul asigurărilor  |      |
|              |sociale de stat              |  183.539 |
|            19 |Transferuri din bugetul asigurărilor   |      |
|              |pentru şomaj către bugetul fondului    |      |
|              |naţional unic de asigurări sociale de   |      |
|              |sănătate                 |  45.357 |
|            20 |Transferuri din bugetul asigurărilor   |      |
|              |pentru şomaj către bugetul asigurărilor  |      |
|              |sociale de stat reprezentând asigurare  |      |
|              |pentru accidente de muncă şi boli     |      |
|              |profesionale pentru şomeri pe durata   |      |
|              |practicii profesionale          |    214 |
|        57     |TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ       |  875.382 |
|          01   |Asigurări sociale             |  855.209 |
|          02   |Ajutoare sociale             |  20.173 |
|            01 |Ajutoare sociale în numerar        |  20.173 |
|        70     |CHELTUIELI DE CAPITAL           |  73.547 |
|        71     |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE       |  73.547 |
|          01   |Active fixe                |  68.547 |
|            01 |Construcţii                |  65.000 |
|            02 |Maşini, echipamente şi mijloace de    |      |
|              |transport                 |   3.000 |
|            03 |Mobilier, aparatură birotică şi alte   |      |
|              |active corporale             |    447 |
|            30 |Alte active fixe             |    100 |
|          03   |Reparaţii capitale aferente activelor fixe|   5.000 |
|        79     |OPERAŢIUNI FINANCIARE           |   9.357 |
|        81     |TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE     |   9.357 |
|          01   |Rambursări de credite externe       |   9.357 |
|            01 |Rambursări de credite externe contractate |      |
|              |de ordonatorii de credite         |   9.357 |
|6804 07          |Asigurări pentru şomaj          | 1.084.319 |
|   15          |Prevenirea excluderii sociale       |  20.173 |
|      50       |Alte cheltuieli în domeniul prevenirii  |      |
|              |excluderii sociale            |  20.173 |
|   50          |Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor |      |
|              |şi asistenţei sociale           |  245.903 |
|      02       |Cheltuieli cu transmiterea şi plata    |      |
|              |drepturilor                |   5.859 |
|      03       |Alte cheltuieli de administrare fond   |  240.044 |
|8000 04          |Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE      |  278.881 |
|8004            |ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI |      |
|              |DE MUNCĂ                 |  278.881 |
|        01     |CHELTUIELI CURENTE            |  237.581 |
|        20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |   2.080 |
|          30   |Alte cheltuieli              |   2.080 |
|            30 |Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii   |   2.080 |
|        40     |TITLUL IV SUBVENŢII            |   6.375 |
|          19   |Plăţi pentru stimularea creerii de    |      |
|              |locuri de muncă              |   6.375 |
|        51     |TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI    |      |
|              |ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE        |  61.545 |
|          01   |Transferuri curente            |  61.545 |
|            18 |Transferuri din bugetul asigurărilor   |      |
|              |pentru şomaj către bugetele locale pt.  |      |
|              |finanţarea programelor pentru ocuparea  |      |
|              |temporară a forţei de muncă şi      |      |
|              |subvenţionarea locurilor de muncă     |  61.545 |
|        55     |TITLUL VII ALTE TRANSFERURI        |  10.172 |
|          01   |A. Transferuri interne          |   9.972 |
|            08 |Programe PHARE şi alte programe cu    |      |
|              |finanţare nerambursabilă         |    300 |
|            11 |Cofinanţarea asistenţei financiare    |      |
|              |rambursabile post aderare de la      |      |
|              |Comunitatea Europeană           |   9.672 |
|          02   |B. Transferuri curente în străinătate   |      |
|              |(către organizaţii internaţionale)    |    200 |
|            01 |Contribuţii şi cotizaţii la organisme   |      |
|              |internaţionale              |    200 |
|        57     |TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ       |  157.409 |
|          02   |Ajutoare sociale             |  157.409 |
|            01 |Ajutoare sociale în numerar        |  157.409 |
|        79     |OPERAŢIUNI FINANCIARE           |  41.300 |
|        80     |TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI          |  41.300 |
|          04   |Împrumuturi din bugetul asigurărilor   |      |
|              |pentru şomaj               |  40.000 |
|          09   |Împrumuturi acordate de agenţiile     |      |
|              |guvernamentale şi administrate prin    |      |
|              |agenţii de credit             |   1.300 |
|8004 02          |Acţiuni generale de muncă         |  278.881 |
|      04       |Măsuri active pentru combaterea şomajului |  63.625 |
|      05       |Stimularea creării de locuri de muncă   |  163.784 |
|      30       |Alte acţiuni generale de muncă      |  51.472 |
|8904 01          |Cheltuieli sistem asigurări pentru şomaj | 1.684.260 |
|   02          |Cheltuieli fond garantare pentru     |      |
|              |plata creanţelor salariale        |  153.942 |
|9904            |EXCEDENT/DEFICIT             |  119.109 |
|   10          |Excedent/Deficit sistem asigurări pentru |      |
|              |şomaj                   |  63.477 |
|   11          |Excedent/Deficit fond garantare pentru  |      |
|              |plata creanţelor salariale        |  55.631 |
+---------------------------+------------------------------------------+-----------+
 


ANEXA Nr. 2/04:
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ
SINTEZA fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli pe anul 2008
                                     - mii lei -
+----+----+----+----+---+---+------------------------------------------+-----------+
|Ca- |Sub-|Pa- |Gru-|Ar-|A- |                     |      |
|pi- |ca- |ra- |pa/ |ti-|li-|      Denumire indicator      |  2008  |
|tol |pi- |graf|Ti- |col|ne-|                     | Program |
|  |tol |  |tlu |  |at |                     |      |
+----+----+----+----+---+---+------------------------------------------+-----------+
|       A       |          B           |   1   |
+---------------------------+------------------------------------------+-----------+
|5000            |TOTAL GENERAL               |      |
|              |-------------               | 1.848.070 |
|        01     |CHELTUIELI CURENTE            | 1.707.891 |
|        10     |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      |  97.264 |
|        20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |  95.123 |
|        30     |TITLUL III DOBÂNZI            |   4.468 |
|        40     |TITLUL IV SUBVENŢII            |  15.869 |
|        51     |TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI    |      |
|              |ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE        |  307.860 |
|        55     |TITLUL VII ALTE TRANSFERURI        |  10.172 |
|        57     |TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ       | 1.034.712 |
|        59     |TITLUL IX ALTE CHELTUIELI         |  142.423 |
|        70     |CHELTUIELI DE CAPITAL           |  87.533 |
|        71     |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE       |  87.533 |
|        79     |OPERAŢIUNI FINANCIARE           |  52.646 |
|        80     |TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI          |  43.289 |
|        81     |TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE     |   9.357 |
|6400            |CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE    |      |
|              |PENTRU PLATA CREANŢELOR SALARIALE     |  153.942 |
|        01     |CHELTUIELI CURENTE            |  153.942 |
|        10     |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      |   1.543 |
|        20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |   9.976 |
|        59     |TITLUL IX ALTE CHELTUIELI         |  142.423 |
|6500            |ÎNVĂŢĂMÂNT                |  54.984 |
|        01     |CHELTUIELI CURENTE            |  45.298 |
|        10     |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      |    552 |
|        20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |  16.126 |
|        40     |TITLUL IV SUBVENŢII            |   9.494 |
|        51     |TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI    |      |
|              |ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE        |  17.205 |
|        57     |TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ       |   1.921 |
|        70     |CHELTUIELI DE CAPITAL           |   9.686 |
|        71     |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE       |   9.686 |
|6800            |ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ      | 1.357.591 |
|        01     |CHELTUIELI CURENTE            | 1.270.387 |
|        10     |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      |  95.169 |
|        20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |  66.258 |
|        30     |TITLUL III DOBÂNZI            |   4.468 |
|        51     |TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI    |      |
|              |ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE        |  229.110 |
|        57     |TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ       |  875.382 |
|        70     |CHELTUIELI DE CAPITAL           |  77.847 |
|        71     |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE       |  77.847 |
|        79     |OPERAŢIUNI FINANCIARE           |   9.357 |
|        81     |TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE     |   9.357 |
|8000            |ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI |      |
|              |DE MUNCĂ                 |  279.564 |
|        01     |CHELTUIELI CURENTE            |  238.264 |
|        20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |   2.763 |
|        40     |TITLUL IV SUBVENŢII            |   6.375 |
|        51     |TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI    |      |
|              |ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE        |  61.545 |
|        55     |TITLUL VII ALTE TRANSFERURI        |  10.172 |
|        57     |TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ       |  157.409 |
|        79     |OPERAŢIUNI FINANCIARE           |  41.300 |
|        80     |TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI          |  41.300 |
|8700            |ALTE ACŢIUNI ECONOMICE          |   1.989 |
|        79     |OPERAŢIUNI FINANCIARE           |   1.989 |
|        80     |TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI          |   1.989 |
|5004            |BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ     | 1.838.202 |
|        01     |CHELTUIELI CURENTE            | 1.704.312 |
|        10     |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      |  97.264 |
|        20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |  91.544 |
|        30     |TITLUL III DOBÂNZI            |   4.468 |
|        40     |TITLUL IV SUBVENŢII            |  15.869 |
|        51     |TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI    |      |
|              |ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE        |  307.860 |
|        55     |TITLUL VII ALTE TRANSFERURI        |  10.172 |
|        57     |TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ       | 1.034.712 |
|        59     |TITLUL IX ALTE CHELTUIELI         |  142.423 |
|        70     |CHELTUIELI DE CAPITAL           |  83.233 |
|        71     |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE       |  83.233 |
|        79     |OPERAŢIUNI FINANCIARE           |  50.657 |
|        80     |TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI          |  41.300 |
|        81     |TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE     |   9.357 |
|6404            |CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE    |      |
|              |PENTRU PLATA CREANŢELOR SALARIALE     |  153.942 |
|        01     |CHELTUIELI CURENTE            |  153.942 |
|        10     |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      |   1.543 |
|          01   |Cheltuieli salariale în bani       |   1.171 |
|            01 |Salarii de bază              |    611 |
|            02 |Salarii de merit             |    65 |
|            04 |Spor de vechime              |    140 |
|            08 |Fond de premii              |    107 |
|            09 |Primă de vacanţă             |    172 |
|            13 |Indemnizaţii de delegare         |     6 |
|            30 |Alte drepturi salariale în bani      |    70 |
|          03   |Contribuţii                |    372 |
|            01 |Contribuţii de asigurări sociale de    |      |
|              |stat                   |    268 |
|            02 |Contribuţii de asigurări de şomaj     |     5 |
|            03 |Contribuţii de asigurări sociale de    |      |
|              |sănătate                 |    81 |
|            04 |Contribuţii de asigurări pentru      |      |
|              |accidente de muncă şi boli profesionale  |     3 |
|            06 |Contribuţii pentru concedii şi      |      |
|              |indemnizaţii               |    13 |
|            07 |Contribuţii la Fondul de garantare a   |      |
|              |creanţelor salariale           |     2 |
|        20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |   9.976 |
|          01   |Bunuri şi servicii            |   3.181 |
|            01 |Furnituri de birou            |    215 |
|            03 |Încălzit, iluminat şi forţă motrică    |    430 |
|            04 |Apă, canal şi salubritate         |    86 |
|            09 |Materiale şi prestări de servicii cu   |      |
|              |caracter funcţional            |   1.590 |
|            30 |Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere|      |
|              |şi funcţionare              |    860 |
|          05   |Bunuri de natura obiectelor de inventar  |    860 |
|            30 |Alte obiecte de inventar         |    860 |
|          13   |Pregătire profesională          |    86 |
|          30   |Alte cheltuieli              |   5.849 |
|            06 |Prestări servicii pentru transmiterea   |      |
|              |drepturilor                |    997 |
|            30 |Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii   |   4.852 |
|        59     |TITLUL IX ALTE CHELTUIELI         |  142.423 |
|          25   |Sume aferente plăţii creanţelor salariale |  142.423 |
|6404 01          |Asigurări pentru plata creanţelor     |      |
|              |salariale                 |  142.423 |
|   02          |Cheltuieli de gestionare ale fondului   |      |
|              |de garantare a creanţelor salariale    |  11.519 |
|      01       |Cheltuieli cu transmiterea şi plata    |      |
|              |drepturilor                |    997 |
|      02       |Alte cheltuieli de administrare fond   |  10.522 |
|6504            |ÎNVĂŢĂMÂNT                |  54.984 |
|        01     |CHELTUIELI CURENTE            |  45.298 |
|        10     |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      |    552 |
|        20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |  16.126 |
|        40     |TITLUL IV SUBVENŢII            |   9.494 |
|        51     |TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI    |      |
|              |ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE        |  17.205 |
|        57     |TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ       |   1.921 |
|        70     |CHELTUIELI DE CAPITAL           |   9.686 |
|        71     |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE       |   9.686 |
|6504 07          |Învăţământ nedefinibil prin nivel     |  17.205 |
|      01       |Centre de specializare, perfecţionare,  |      |
|              |calificare şi recalificare        |  17.205 |
|   50          |Alte cheltuieli în domeniul învăţământului|  37.779 |
|6804            |ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ      | 1.350.395 |
|        01     |CHELTUIELI CURENTE            | 1.267.491 |
|        10     |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      |  95.169 |
|        20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |  63.362 |
|        30     |TITLUL III DOBÂNZI            |   4.468 |
|        51     |TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI    |      |
|              |ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE        |  229.110 |
|        57     |TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ       |  875.382 |
|        70     |CHELTUIELI DE CAPITAL           |  73.547 |
|        71     |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE       |  73.547 |
|        79     |OPERAŢIUNI FINANCIARE           |   9.357 |
|        81     |TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE     |   9.357 |
|6804 07          |Asigurări pentru şomaj          | 1.084.319 |
|   15          |Prevenirea excluderii sociale       |  20.173 |
|      50       |Alte cheltuieli în domeniul prevenirii  |      |
|              |excluderii sociale            |  20.173 |
|   50          |Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor |      |
|              |şi asistenţei sociale           |  245.903 |
|      02       |Cheltuieli cu transmiterea şi plata    |      |
|              |drepturilor                |   5.859 |
|      03       |Alte cheltuieli de administrare fond   |  240.044 |
|8004            |ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI |      |
|              |DE MUNCĂ                 |  278.881 |
|        01     |CHELTUIELI CURENTE            |  237.581 |
|        20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |   2.080 |
|        40     |TITLUL IV SUBVENŢII            |   6.375 |
|        51     |TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI    |      |
|              |ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE        |  61.545 |
|        55     |TITLUL VII ALTE TRANSFERURI        |  10.172 |
|        57     |TiTLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ       |  157.409 |
|        79     |OPERAŢIUNI FINANCIARE           |  41.300 |
|        80     |TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI          |  41.300 |
|8004 02          |Acţiuni generale de muncă         |  278.881 |
|      04       |Măsuri active pentru combaterea şomajului |  63.625 |
|      05       |Stimularea creării de locuri de muncă   |  163.784 |
|      30       |Alte acţiuni generale de muncă      |  51.472 |
|5006            |CREDITE EXTERNE              |      |
|              |---------------              |   9.868 |
|        01     |CHELTUIELI CURENTE            |   3.579 |
|        20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |   3.579 |
|        70     |CHELTUIELI DE CAPITAL           |   4.300 |
|        71     |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE       |   4.300 |
|        79     |OPERAŢIUNI FINANCIARE           |   1.989 |
|        80     |TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI          |   1.989 |
|6806            |ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ      |   7.196 |
|        01     |CHELTUIELI CURENTE            |   2.896 |
|        20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |   2.896 |
|        70     |CHELTUIELI DE CAPITAL           |   4.300 |
|        71     |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE       |   4.300 |
|6806 50          |Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor |      |
|              |şi asistenţei sociale           |   7.196 |
|      03       |Alte cheltuieli de administrare fond   |   7.196 |
|8006            |ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE        |      |
|              |COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ          |    683 |
|        01     |CHELTUIELI CURENTE            |    683 |
|        20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |    683 |
|8006 02          |Acţiuni generale de muncă         |    683 |
|8706            |ALTE ACŢIUNI ECONOMICE          |   1.989 |
|        79     |OPERAŢIUNI FINANCIARE           |   1.989 |
|        80     |TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI          |   1.989 |
|8706 50          |Alte acţiuni economice          |   1.989 |
+---------------------------+------------------------------------------+-----------+
 

ANEXA Nr. 3/04:
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
BUGETUL pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anul 2008 (sumele alocate din credite externe)
                                     - mii lei -
+----+----+----+----+---+---+------------------------------------------+-----------+
|Ca- |Sub-|Pa- |Gru-|Ar-|A- |                     |      |
|pi- |ca- |ra- |pa/ |ti-|li-|      Denumire indicator      |  2008  |
|tol |pi- |graf|Ti- |col|ne-|                     | Program |
|  |tol |  |tlu |  |at |                     |      |
+----+----+----+----+---+---+------------------------------------------+-----------+
|       A       |          B           |   1   |
+---------------------------+------------------------------------------+-----------+
|5006            |CREDITE EXTERNE              |      |
|              |---------------              |   9.868 |
|        01     |CHELTUIELI CURENTE            |   3.579 |
|        20     |TITLUL 11 BUNURI ŞI SERVICII       |   3.579 |
|          05   |Bunuri de natura obiectelor de inventar  |   1.300 |
|            30 |Alte obiecte de inventar         |   1.300 |
|          12   |Consultanţă şi expertiză         |    146 |
|          16   |Studii şi cercetări            |    450 |
|          30   |Alte cheltuieli              |   1.683 |
|            30 |Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii   |   1.683 |
|        70     |CHELTUIELI DE CAPITAL           |   4.300 |
|        71     |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE       |   4.300 |
|          01   |Active fixe                |   4.300 |
|            03 |Mobilier, aparatură birotică şi alte   |      |
|              |active corporale             |   1.600 |
|            30 |Alte active fixe             |   2.700 |
|        79     |OPERAŢIUNI FINANCIARE           |   1.989 |
|        80     |TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI          |   1.989 |
|6806            |ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ      |   7.196 |
|        01     |CHELTUIELI CURENTE            |   2.896 |
|        20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |   2.896 |
|          05   |Bunuri de natura obiectelor de inventar  |   1.300 |
|            30 |Alte obiecte de inventar         |   1.300 |
|          12   |Consultanţă şi expertiză         |    146 |
|          16   |Studii şi cercetări            |    450 |
|          30   |Alte cheltuieli              |   1.000 |
|            30 |Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii   |   1.000 |
|        70     |CHELTUIELI DE CAPITAL           |   4.300 |
|        71     |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE       |   4.300 |
|          01   |Active fixe                |   4.300 |
|            03 |Mobilier, aparatură birotică şi alte   |      |
|              |active corporale             |   1.600 |
|            30 |Alte active fixe             |   2.700 |
|6806 50          |Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor |      |
|              |şi asistenţei sociale           |   7.196 |
|      03       |Alte cheltuieli de administrare fond   |   7.196 |
|8006            |ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI |      |
|              |DE MUNCĂ                 |    683 |
|        01     |CHELTUIELI CURENTE            |    683 |
|        20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |    683 |
|          30   |Alte cheltuieli              |    683 |
|            30 |Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii   |    683 |
|8006 02          |Acţiuni generate de muncă         |    683 |
|8706            |ALTE ACŢIUNI ECONOMICE          |   1.989 |
|        79     |OPERAŢIUNI FINANCIARE           |   1.989 |
|        80     |TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI          |   1.989 |
|8706 50          |Alte acţiuni economice          |   1.989 |
+---------------------------+------------------------------------------+-----------+
 

ANEXA Nr. 4/04:
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
Numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază pe anii 2007-2008 (SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ)
+---------------------------------------------------------------+-------+---------+-----------+-------+----------+
|                                | Număr | Salariu |Modificarea| Număr |  Fond  |
|                                | maxim |mediu de | numărului | maxim | aferent |
|                                | de  | bază  |de posturi | de  |salariilor|
|                                |posturi| în luna | în anul |posturi|de bază pe|
|                                |în anul|decembrie| 2008 faţă |în anul|anul 2008 |
|                                | 2007 | 2007  | de anul | 2008 |(mii lei) |
|                                |    | (lei) |  2007  |    |     |
+---------------------------------------------------------------+-------+---------+-----------+-------+----------+
|                0                |  1  |  2  |   3   | 4=1+3 |5=(2x4x12 |
|                                |    |     |      |    |luni)/1000|
+---------------------------------------------------------------+-------+---------+-----------+-------+----------+
|TOTAL:                             | 3.402 |     |      | 3.402 | 50.383 |
|din care:                           |    |     |      |    |     |
|6404 CHELTUIELI PENTRU PLATA CREANŢELOR SALARIALE       |    |     |   46  |  46 |   611 |
|din care:                           |    |     |      |    |     |
|V. A. Funcţii publice generale                 |    |     |   46  |  46 |   611 |
|3. Funcţii publice de execuţie                 |    |     |   46  |  46 |   611 |
|a. Clasa I - studii superioare                 |    |     |   31  |  31 |   449 |
|Consilier superior treapta 1                  |    | 1.860 |   1  |   1 |   22 |
|Consilier superior treapta 1                  |    | 1.742 |   8  |   8 |   167 |
|Consilier superior treapta 3                  |    | 1.415 |   1  |   1 |   17 |
|Consilier principal treapta 2                 |    | 1.139 |   2  |   2 |   27 |
|Expert principal treapta 3                   |    | 1.054 |   1  |   1 |   13 |
|Inspector principal treapta 2                 |    | 1.139 |   3  |   3 |   41 |
|Inspector principal treapta 3                 |    | 1.054 |   1  |   1 |   13 |
|Expert asistent treapta 1                   |    |  950 |   1  |   1 |   11 |
|Expert asistent treapta 2                   |    |  887 |   1  |   1 |   11 |
|Inspector asistent treapta 1                  |    |  950 |   3  |   3 |   34 |
|Inspector asistent treapta 2                  |    |  887 |   5  |   5 |   53 |
|Inspector asistent treapta 3                  |    |  824 |   4  |   4 |   40 |
|b. Clasa II - studii superioare de scurtă durată        |    |     |   2  |   2 |   36 |
|Referent de specialitate superior treapta 1          |    | 1.507 |   2  |   2 |   36 |
|c. Clasa III - studii medii                  |    |     |   13  |  13 |   126 |
|Referent superior treapta 1                  |    |  986 |   1  |   1 |   12 |
|Referent superior treapta 1                  |    |  956 |   5  |   5 |   57 |
|Referent superior treapta 2                  |    |  826 |   1  |   1 |   10 |
|Referent superior treapta 3                  |    |  724 |   2  |   2 |   17 |
|Referent principal treapta 1                  |    |  678 |   1  |   1 |    8 |
|Referent principal treapta 3                  |    |  612 |   2  |   2 |   15 |
|Referent asistent treapta 3                  |    |  560 |   1  |   1 |    7 |
|6504 ÎNVĂŢĂMÂNT - ŞOMAJ                    |  15 |     |      |  15 |   228 |
|din care:                           |    |     |      |    |     |
|V. A. Funcţii publice generale                 |  14 |     |      |  14 |   218 |
|2. Funcţii publice de conducere                |   2 |     |      |   2 |   42 |
|Director executiv                       |   1 | 1.742 |      |   1 |   21 |
|Director executiv adjunct                   |   1 | 1.742 |      |   1 |   21 |
|3. Funcţii publice de execuţie                 |  12 |     |      |  12 |   176 |
|a. Clasa I - studii superioare                 |   9 |     |      |   9 |   142 |
|Consilier superior treapta 1                  |   3 | 1.742 |      |   3 |   63 |
|Consilier superior treapta 3                  |   1 | 1.415 |      |   1 |   17 |
|Consilier principal treapta 1                 |   1 | 1.267 |      |   1 |   15 |
|Consilier principal treapta 3                 |   1 | 1.054 |      |   1 |   13 |
|Consilier asistent treapta 1                  |   1 |  950 |      |   1 |   11 |
|Inspector asistent treapta 1                  |   2 |  950 |      |   2 |   23 |
|c. Clasa III - studii medii                  |   3 |     |      |   3 |   34 |
|Referent superior treapta 1                  |   3 |  956 |      |   3 |   34 |
|VII. Personal cu contract de muncă               |    |     |      |    |     |
|b) care ocupă funcţii comune                  |   1 |     |      |   1 |   10 |
|Şofer                             |   1 |  823 |      |   1 |   10 |
|6804 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ - ŞOMAJ          | 3.387 |     |  -46  | 3.341 | 49.544 |
|din care:                           |    |     |      |    |     |
|1. Persoane care ocupă funcţii de demnitate publică      |   1 |     |      |   1 |   73 |
|Preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea        |    |     |      |    |     |
|Forţei de Muncă                        |   1 | 6.068 |      |   1 |   73 |
|III. Cabinetul demnitarului                  |   5 |     |      |   5 |   111 |
|Şef cabinet                          |   1 | 1.380 |      |   1 |   17 |
|Director de cabinet                      |   1 | 2.511 |      |   1 |   30 |
|Consilier (consilier personal)                 |   1 | 2.955 |      |   1 |   35 |
|Consultant (asistent de cabinet)                |   1 | 1.542 |      |   1 |   19 |
|Secretar cabinet, secretar-dactilograf (curier personal)    |   1 |  845 |      |   1 |   10 |
|V. A. Funcţii publice generale                 | 3.291 |     |  -46  | 3.245 | 48.450 |
|1. Înalţi funcţionari publici                 |   1 |     |      |   1 |   48 |
|Secretar general                        |   1 | 4.010 |      |   1 |   48 |
|2. Funcţii publice de conducere                |  450 |     |      |  450 |  9.458 |
|Director                            |  13 | 1.860 |  -13  |    |     |
|Şef serviciu                          |  23 | 1.860 |  -23  |    |     |
|Director                            |    | 1.860 |   13  |  13 |   290 |
|Şef serviciu                          |    | 1.860 |   23  |  23 |   513 |
|Director executiv                       |  42 | 1.742 |      |  42 |   878 |
|Director executiv adjunct                   |  90 | 1.742 |      |  90 |  1.881 |
|Şef serviciu, şef administraţie financiară - nivel oraş    |  128 | 1.742 |      |  128 |  2.676 |
|Şef birou, şef administraţie financiară - nivel comună     |  154 | 1.742 |      |  154 |  3.219 |
|3. Funcţii publice de execuţie                 | 2.840 |     |  -46  | 2.794 | 38.944 |
|a. Clasa I - studii superioare                 | 1.426 |     |  -31  | 1.395 | 23.427 |
|Consilier superior treapta 1                  |  36 | 1.860 |   -1  |  35 |   781 |
|Consilier superior treapta 2                  |   9 | 1.627 |      |   9 |   176 |
|Consilier superior treapta 3                  |   4 | 1.474 |      |   4 |   71 |
|Consilier juridic superior treapta 1              |   2 | 1.860 |      |   2 |   45 |
|Consilier juridic superior treapta 2              |   1 | 1.627 |      |   1 |   20 |
|Consilier principal treapta 1                 |   6 | 1.321 |      |   6 |   95 |
|Consilier principal treapta 2                 |   1 | 1.188 |      |   1 |   14 |
|Consilier principal treapta 3                 |   1 | 1.100 |      |   1 |   13 |
|Expert principal treapta 1                   |   9 | 1.321 |      |   9 |   143 |
|Expert principal treapta 2                   |   1 | 1.188 |      |   1 |   14 |
|Inspector principal treapta 1                 |  10 | 1.321 |      |  10 |   159 |
|Inspector principal treapta 2                 |   4 | 1.188 |      |   4 |   57 |
|Inspector principal treapta 3                 |   3 | 1.100 |      |   3 |   40 |
|Consilier juridic principal treapta 1             |   1 | 1.321 |      |   1 |   16 |
|Consilier asistent treapta 1                  |   5 |  990 |      |   5 |   59 |
|Consilier asistent treapta 2                  |   1 |  923 |      |   1 |   11 |
|Expert asistent treapta 1                   |   2 |  990 |      |   2 |   24 |
|Expert asistent treapta 2                   |   2 |  923 |      |   2 |   22 |
|Expert asistent treapta 3                   |   1 |  857 |      |   1 |   10 |
|Inspector asistent treapta 1                  |  16 |  990 |      |  16 |   190 |
|Inspector asistent treapta 2                  |  11 |  923 |      |  11 |   122 |
|Inspector asistent treapta 3                  |  13 |  857 |      |  13 |   134 |
|Consilier juridic asistent treapta 1              |   1 |  990 |      |   1 |   12 |
|Consilier juridic asistent treapta 2              |   2 |  923 |      |   2 |   22 |
|Consilier juridic asistent treapta 3              |   3 |  857 |      |   3 |   31 |
|Consilier debutant                       |   1 |  634 |      |   1 |    8 |
|Inspector debutant                       |   4 |  634 |      |   4 |   30 |
|Auditor superior treapta 1                   |   1 | 2.601 |      |   1 |   31 |
|Auditor superior treapta 2                   |   1 | 2.060 |      |   1 |   25 |
|Consilier superior treapta 1                  |  442 | 1.742 |   -8  |  434 |  9.072 |
|Consilier superior treapta 2                  |  92 | 1.561 |      |  92 |  1.723 |
|Consilier superior treapta 3                  |  47 | 1.415 |   -1  |  46 |   781 |
|Expert superior treapta 1                   |   3 | 1.742 |      |   3 |   63 |
|Expert superior treapta 2                   |   2 | 1.561 |      |   2 |   37 |
|Consilier juridic superior treapta 1              |  16 | 1.742 |      |  16 |   334 |
|Consilier juridic superior treapta 2              |   5 | 1.561 |      |   5 |   94 |
|Consilier principal treapta 1                 |  15 | 1.267 |      |  15 |   228 |
|Consilier principal treapta 2                 |   2 | 1.139 |   -2  |    |     |
|Expert principal treapta 1                   |  53 | 1.267 |      |  53 |   806 |
|Expert principal treapta 2                   |  14 | 1.139 |      |  14 |   191 |
|Expert principal treapta 3                   |   1 | 1.054 |   -1  |    |     |
|Inspector principal treapta 1                 |  221 | 1.267 |      |  221 |  3.360 |
|Inspector principal treapta 2                 |  13 | 1.139 |   -3  |  10 |   137 |
|Inspector principal treapta 3                 |   5 | 1.054 |   -1  |   4 |   51 |
|Consilier juridic principal treapta 1             |  33 | 1.267 |      |  33 |   502 |
|Consilier juridic principal treapta 2             |   7 | 1.139 |      |   7 |   96 |
|Consilier juridic principal treapta 3             |   2 | 1.054 |      |   2 |   25 |
|Consilier asistent treapta 3                  |   1 |  824 |      |   1 |   10 |
|Expert asistent treapta 1                   |  22 |  950 |   -1  |  21 |   239 |
|Expert asistent treapta 2                   |  27 |  887 |   -1  |  26 |   277 |
|Expert asistent treapta 3                   |   1 |  824 |      |   1 |   10 |
|Inspector asistent treapta 1                  |  64 |  950 |   -3  |  61 |   695 |
|Inspector asistent treapta 2                  |  77 |  887 |   -5  |  72 |   766 |
|Inspector asistent treapta 3                  |   5 |  824 |   -4  |   1 |   10 |
|Consilier juridic asistent treapta 1              |  24 |  950 |      |  24 |   274 |
|Consilier juridic asistent treapta 2              |  24 |  887 |      |  24 |   255 |
|Consilier juridic asistent treapta 3              |   3 |  824 |      |   3 |   30 |
|Expert debutant                        |   1 |  634 |      |   1 |    8 |
|Consilier juridic debutant                   |   1 |  634 |      |   1 |    8 |
|Auditor superior treapta 1                   |  21 | 1.742 |      |  21 |   439 |
|Auditor superior treapta 2                   |  21 | 1.561 |      |  21 |   393 |
|Auditor superior treapta 3                   |   2 | 1.415 |      |   2 |   34 |
|Auditor principal treapta 1                  |   6 | 1.267 |      |   6 |   91 |
|Auditor principal treapta 2                  |   1 | 1.139 |      |   1 |   14 |
|b. Clasa II - studii superioare de scurtă durată        |  170 |     |   -2  |  168 |  2.694 |
|Referent de specialitate superior treapta 1          |   4 | 1.507 |   -2  |   2 |   36 |
|Referent de specialitate principal treapta 1          |   1 | 1.019 |      |   1 |   12 |
|Referent de specialitate asistent treapta 1          |   2 |  632 |      |   2 |   15 |
|Referent de specialitate asistent treapta 2          |   1 |  604 |      |   1 |    7 |
|Referent de specialitate superior treapta 1          |  115 | 1.496 |      |  115 |  2.064 |
|Referent de specialitate superior treapta 2          |  13 | 1.214 |      |  13 |   189 |
|Referent de specialitate principal treapta 1          |  22 | 1.012 |      |  22 |   267 |
|Referent de specialitate principal treapta 2          |   3 |  986 |      |   3 |   36 |
|Referent de specialitate asistent treapta 1          |   7 |  627 |      |   7 |   53 |
|Referent de specialitate asistent treapta 3          |   2 |  566 |      |   2 |   14 |
|c. Clasa III - studii medii                  | 1.244 |     |  -13  | 1.231 | 12.824 |
|Referent superior treapta 1                  |  21 |  986 |   -1  |  20 |   237 |
|Referent superior treapta 2                  |   1 |  852 |      |   1 |   10 |
|Referent superior treapta 3                  |   2 |  761 |      |   2 |   18 |
|Referent principal treapta 1                  |   6 |  678 |      |   6 |   49 |
|Referent principal treapta 2                  |   1 |  638 |      |   1 |    8 |
|Referent asistent treapta 1                  |   7 |  596 |      |   7 |   50 |
|Referent asistent treapta 2                  |   2 |  580 |      |   2 |   14 |
|Referent asistent treapta 3                  |   4 |  561 |      |   4 |   27 |
|Referent superior treapta 1                  |  803 |  956 |   -5  |  798 |  9.155 |
|Referent superior treapta 2                  |  105 |  826 |   -1  |  104 |  1.031 |
|Referent superior treapta 3                  |  11 |  724 |   -2  |   9 |   78 |
|Referent principal treapta 1                  |  179 |  678 |   -1  |  178 |  1.448 |
|Referent principal treapta 2                  |  16 |  632 |      |  16 |   121 |
|Referent principal treapta 3                  |   4 |  612 |   -2  |   2 |   15 |
|Referent asistent treapta 1                  |  27 |  591 |      |  27 |   191 |
|Referent asistent treapta 2                  |  42 |  579 |      |  42 |   292 |
|Referent asistent treapta 3                  |  11 |  560 |   -1  |  10 |   67 |
|Referent debutant                       |   2 |  540 |      |   2 |   13 |
|VII. Personal cu contract de muncă               |    |     |      |    |     |
|a) Personal de specialitate                  |  29 |     |      |  29 |   385 |
|Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor     |    |     |      |    |     |
|contabil; gradul IA                      |    | 1.577 |   5  |   5 |   95 |
|Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor     |    |     |      |    |     |
|contabil; gradul II                      |    | 1.251 |   13  |  13 |   195 |
|Consilier, expert, inspector de specialitate gradul I,     |    |     |      |    |     |
|inginer, economist specialist IA                |   5 | 1.577 |   -5  |    |     |
|Referent de specialitate, inspector de specialitate gradul   |    |     |      |    |     |
|III, economist, referent, inginer gradul II          |  13 |     |  -13  |    |     |
|Referent IA                          |   6 |  805 |      |   6 |   58 |
|Referent I                           |   2 |  701 |      |   2 |   17 |
|Referent III                          |   3 |  571 |      |   3 |   21 |
|VII. Personal cu contract de muncă               |    |     |      |    |     |
|b) care ocupă funcţii comune                  |  61 |     |      |  61 |   526 |
|Stenodactilograf I                       |   4 |  601 |      |   4 |   29 |
|Stenodactilograf II                      |   1 |  551 |      |   1 |    7 |
|Administrator I                        |   3 |  714 |      |   3 |   26 |
|Casier magaziner; I                      |   3 |  630 |      |   3 |   23 |
|Funcţionar arhivar; I                     |   9 |  615 |      |   9 |   66 |
|Funcţionar arhivar; II                     |   2 |  564 |      |   2 |   14 |
|Muncitor calificat I                      |   4 |  680 |      |   4 |   33 |
|Muncitor calificat II                     |   4 |  645 |      |   4 |   31 |
|Muncitor calificat III                     |   3 |  601 |      |   3 |   22 |
|Şofer                             |  28 |  823 |      |  28 |   277 |
+---------------------------------------------------------------+-------+---------+-----------+-------+----------+
 
ANEXA Nr. 5/04/20/128:
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE
                                                  - mii lei -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I - credite de                            EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
   angajament             CHELTUIELI CHELTUIELI  ---------------------------------------------
II - credite          TOTAL  EFECTUATE  PRELIMINATE             ESTIMĂRI
   bugetare               până la   în 2007  PROGRAM ------------------------------------
CAPITOL/GRUPA/SURSA           31.12.2006        2008   2009   2010   2011   anii
                                                   ulteriori
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0         1 2=3+...+9   3      4     5    6    7    8     9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL GENERAL (Tip: C. alte cheltuieli de investiţii)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Total surse de     I  166.533   11.257   15.942   87.533  18.857  16.472  16.472
  finanţare       II  166.533   11.257   15.942   87.533  18.857  16.472  16.472
1.3 Credite externe    I   14.693   3.838    6.555   4.300
             II  14.693   3.838    6.555   4.300
1.4 Buget de asigurări  I  151.840   7.419    9.387   83.233  18.857  16.472  16.472
  pentru şomaj     II  151.840   7.419    9.387   83.233  18.857  16.472  16.472
1.4.1 Active fixe     I   90.954   7.419    4.785   69.733  2.645   3.186  3.186
             II  90.954   7.419    4.785   69.733  2.645   3.186  3.186
1.4.2 Reparaţii capitale I   60.886         4.602   13.500  16.212  13.286  13.286
   aferente activelor II  60.886         4.602   13.500  16.212  13.286  13.286
   fixe
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Achiziţii de imobile
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Total surse de     I   69.666   4.666         65.000
  finanţare       II  69.666   4.666         65.000
1.4 Buget de asigurări  I   69.666   4.666         65.000
  pentru şomaj     II  69.666   4.666         65.000
1.4.1 Active fixe     I   69.666   4.666         65.000
             II  69.666   4.666         65.000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Dotări independente
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Total surse de     I   23.799   1.754    6.895   6.133  2.645   3.186  3.186
  finanţare       II  23.799   1.754    6.895   6.133  2.645   3.186  3.186
1.3 Credite externe    I   5.041    441    3.000   1.600
             II   5.041    441    3.000   1.600
1.4 Buget de asigurări  I   18.758   1.313    3.895   4.533  2.645   3.186  3.186
  pentru şomaj     II  18.758   1.313    3.895   4.533  2.645   3.186  3.186
1.4.1 Active fixe     I   18.758   1.313    3.895   4.533  2.645   3.186  3.136
             II  18.758   1.313    3.895   4.533  2.645   3.186  3.186
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e) Alte cheltuieli asimilate investiţiilor
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Total surse de     I   73.068   4.837    9.047   16.400  16.212  13.286  13.286
  finanţare       II  73.068   4.837    9.047   16.400  16.212  13.286  13.286
1.3 Credite externe    I   9.652   3.397    3.555   2.700
             II   9.652   3.397    3.555   2.700
1.4 Buget de asigurări  I   63.416   1.440    5.492   13.700  16.212  13.286  13.286
  pentru şomaj     II  63.416   1.440    5.492   13.700  16.212  13.286  13.286
1.4.1 Active fixe     I   2.530   1.440     890    200
             II   2.530   1.440     890    200
1.4.2 Reparaţii capitale I   60.886         4.602   13.500  16.212  13.286  13.286
   aferente activelor II  60.886         4.602   13.500  16.212  13.286  13.286
   fixe
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capitol: 65.04 -- ÎNVĂŢĂMÂNT (Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢI)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Total surse de     I   29.334    188     545   9.686  9.503   4.706  4.706
  finanţare       II  29.334    188     545   9.686  9.503   4.706  4.706
1.4 Buget de asigurări  I   29.334    188     545   9.686  9.503   4.706  4.706
  pentru şomaj     II  29.334    188     545   9.686  9.503   4.706  4.706
1.4.1 Active fixe     I   5.886    188     545   1.186  1.127   1.420  1.420
             II   5.886    188     545   1.186  1.127   1.420  1.420
1.4.2 Reparaţii      I   23.448               8.500  8.376   3.286  3.286
   capitale aferente  II  23.448               8.500  8.376   3.286  3.286
   activelor fixe
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capitol: 68.04 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ (Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Total surse de     I  137.199   11.069   15.397   77.847  9.354  11.766  11.766
  finanţare       II  137.199   11.069   15.397   77.847  9.354  11.766  11.766
1.3 Credite externe    I   14.693   3.838    6.555   4.300
             II  14.693   3.838    6.555   4.300
1.4 Buget de asigurări  I  122.506   7.231    8.842   73.547  9.354  11.766  11.766
  pentru şomaj     II  122.506   7.231    8.842   73.547  9.354  11.766  11.766
1.4.1 Active fixe     I   85.068   7.231    4.240   68.547  1.518   1.766  1.766
             II  85.068   7.231    4.240   68.547  1.518   1.766  1.766
1.4.2 Reparaţii capitale I   37.438         4.602   5.000  7.836  10.000  10.000
   aferente activelor II  37.438         4.602   5.000  7.836  10.000  10.000
   fixe
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Programul s-a obţinut din centralizarea a 5 fişe.
ANEXA Nr. 5/04/20/129:
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
 - Capitol 65.04 -- ÎNVĂŢĂMÂNT Cod 20.65.04.001
  FIŞA

OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII

b) dotări independente
  
Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. DATE GENERALE
  1. Date geografice:
  1.1 Judeţ/Sector
  1.2 Municipiu/Oraş/Comună
  1.3 Amplasament
  2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
  2.1 Numărul şi data Acordului MFP
  2.2 Numărul şi data aprobării studiului de
    fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
  1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
   (în preţuri luna   /anul   )
  2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
  3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
  1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
   (în preţuri luna   /anul   )
  2. Durata de realizare contractată (număr luni)
  3. Data începerii investiţiei (luna/an)
  4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
  5. Valoarea decontată până la 31/12/2006 (mii lei)                 188
  6. Valoarea preliminată în anul 2007 (mii lei)                   545
  7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2007 (mii lei)              5.053
D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
  DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
  I - Credite de angajament                        (Cod obiectiv: 20.65.04.001)
  II - Credite bugetare
                                                  - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                   EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
Surse de         I/       CHELTUIELI CHELTUIELI  ---------------------------------------------
finanţare şi       II  TOTAL  EFECTUATE  PRELIMINATE             ESTIMĂRI
costuri de                până la   în 2007  PROGRAM ------------------------------------
funcţionare               31.12.2006        2008   2009   2010   2011   anii
                                                   ulteriori
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      0       1  2=3+...+9   3      4     5    6    7    8     9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Total surse de     I  5.786    188     545    1.086  1.127  1.420  1.420
  finanţare       II  5.786    188     545    1.086  1.127  1.420  1.420
1.4 Buget de asigurări  I  5.786    188     545    1.086  1.127  1.420  1.420
  pentru şomaj     II  5.786    188     545    1.086  1.127  1.420  1.420
1.4.1 Active fixe     I  5.786    188     545    1.086  1.127  1.420  1.420
             II  5.786    188     545    1.086  1.127  1.420  1.420
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Proiecţia costurilor
  de funcţionare şi de
  întreţinere după PIF
  (preliminări)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
  Capitol 65.04 -- ÎNVĂŢĂMÂNT
  Cod 20.65.04.05e

  FIŞA

OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII

e) alte cheltuieli asimilate investiţiilor
  
Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. DATE GENERALE
  1. Date geografice:
  1.1 Judeţ/Sector
  1.2 Municipiu/Oraş/Comună
  1.3 Amplasament
  2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
  2.1 Numărul şi data Acordului MFP
  2.2 Numărul şi data aprobării studiului de
    fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
  1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
   (în preţuri luna   /anul   )
  2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
  3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
  1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
   (în preţuri luna   /anul   )
  2. Durata de realizare contractată (număr luni)
  3. Data începerii investiţiei (luna/an)
  4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
  5. Valoarea decontată până la 31/12/2006 (mii lei)
  6. Valoarea preliminată în anul 2007 (mii lei)
  7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2007 (mii lei)              23.548
D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
  DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
  I - Credite de angajament                        (Cod obiectiv: 20.65.04.05e)
  II - Credite bugetare
                                                  - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                   EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
Surse de         I/       CHELTUIELI CHELTUIELI  ---------------------------------------------
finanţare şi       II  TOTAL  EFECTUATE  PRELIMINATE             ESTIMĂRI
costuri de                până la   în 2007  PROGRAM ------------------------------------
funcţionare               31.12.2006        2008   2009   2010   2011   anii
                                                   ulteriori
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      0       1  2=3+...+9   3      4     5    6    7    8     9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Total surse de     I  23.548               8.600  8.376  3.286  3.286
  finanţare       II  23.548               8.600  8.376  3.286  3.286
1.4 Buget de asigurări  I  23.548               8.600  8.376  3.286  3.286
  pentru şomaj     II  23.548               8.600  8.376  3.286  3.286
1.4.1 Active fixe     I   100                100
             II   100                100
1.4.2 Reparaţii capitale I  23.448               8.500  8.376  3.286  3.286
   aferente activelor II  23.448               8.500  8.376  3.286  3.286
   fixe
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Proiecţia costurilor
  de funcţionare şi de
  întreţinere după PIF
  (preliminări)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
  Capitol 68.04 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
  Cod 20.68.04.001a

  FIŞA

OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII

a) achiziţii de imobile
  
Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. DATE GENERALE
  1. Date geografice:
  1.1 Judeţ/Sector
  1.2 Municipiu/Oraş/Comună
  1.3 Amplasament
  2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
  2.1 Numărul şi data Acordului MFP
  2.2 Numărul şi data aprobării studiului de
    fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
  1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
   (în preţuri luna   /anul   )
  2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
  3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
  1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
   (în preţuri luna   /anul   )
  2. Durata de realizare contractată (număr luni)
  3. Data începerii investiţiei (luna/an)
  4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
  5. Valoarea decontată până la 31/12/2006 (mii lei)                4.666
  6. Valoarea preliminată în anul 2007 (mii lei)
  7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2007 (mii lei)              65.000
D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
  DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
  I - Credite de angajament                       (Cod obiectiv: 20.68.04.001a)
  II - Credite bugetare
                                                  - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                   EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
Surse de         I/       CHELTUIELI CHELTUIELI  ---------------------------------------------
finanţare şi       II  TOTAL  EFECTUATE  PRELIMINATE             ESTIMĂRI
costuri de                până la   în 2007  PROGRAM ------------------------------------
funcţionare               31.12.2006        2008   2009   2010   2011   anii
                                                   ulteriori
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      0       1  2=3+...+9   3      4     5    6    7    8     9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Total surse de     I  69.666   4.666         65.000
  finanţare       II  69.666   4.666         65.000
1.4 Buget de asigurări  I  69.666   4.666         65.000
  pentru şomaj     II  69.666   4.666         65.000
1.4.1 Active fixe     I  69.666   4.666         65.000
             II  69.666   4.666         65.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Proiecţia costurilor
  de funcţionare şi de
  întreţinere după PIF
  (preliminări)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
  Capitol 68.04 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
  Cod 20.68.04.001

  FIŞA

OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII

b) dotări independente
  
Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. DATE GENERALE
  1. Date geografice:
  1.1 Judeţ/Sector
  1.2 Municipiu/Oraş/Comună
  1.3 Amplasament
  2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
  2.1 Numărul şi data Acordului MFP
  2.2 Numărul şi data aprobării studiului de
    fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
  1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
   (în preţuri luna   /anul   )
  2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
  3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
  1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
   (în preţuri luna   /anul   )
  2. Durata de realizare contractată (număr luni)
  3. Data începerii investiţiei (luna/an)
  4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
  5. Valoarea decontată până la 31/12/2006 (mii lei)                1.566
  6. Valoarea preliminată în anul 2007 (mii lei)                  6.350
  7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2007 (mii lei)              10.097
D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
  DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
  I - Credite de angajament                        (Cod obiectiv: 20.68.04.001)
  II - Credite bugetare
                                                  - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                   EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
Surse de         I/       CHELTUIELI CHELTUIELI  ---------------------------------------------
finanţare şi       II  TOTAL  EFECTUATE  PRELIMINATE             ESTIMĂRI
costuri de                până la   în 2007  PROGRAM ------------------------------------
funcţionare               31.12.2006        2008   2009   2010   2011   anii
                                                   ulteriori
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      0       1  2=3+...+9   3      4     5    6    7    8     9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Total surse de     I  18.013   1.566    6.350   5.047  1.518  1.766  1.766
  finanţare       II  18.013   1.566    6.350   5.047  1.518  1.766  1.766
1.3 Credite externe    I  5.041    441    3.000   1.600
             II  5.041    441    3.000   1.600
1.4 Buget de asigurări  I  12.972   1.125    3.350   3.447  1.518  1.766  1.766
  pentru şomaj     II  12.972   1.125    3.350   3.447  1.518  1.766  1.766
1.4.1 Active fixe     I  12.972   1.125    3.350   3.447  1.518  1.766  1.766
             II  12.972   1.125    3.350   3.447  1.518  1.766  1.766
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Proiecţia costurilor
  de funcţionare şi de
  întreţinere după PIF
  (preliminări)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
  Capitol 68.04 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
  Cod 20.68.04.005e

  FIŞA

OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII

e) alte cheltuieli asimilate investiţiilor
  
Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. DATE GENERALE
  1. Date geografice:
  1.1 Judeţ/Sector
  1.2 Municipiu/Oraş/Comună
  1.3 Amplasament
  2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
  2.1 Numărul şi data Acordului MFP
  2.2 Numărul şi data aprobării studiului de
    fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
  1. Valoarea totală aprobată (mii lei)
   (în preţuri luna   /anul   )
  2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
  3. Durata de realizare aprobată (număr luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
  1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
   (în preţuri luna   /anul   )
  2. Durata de realizare contractată (număr luni)
  3. Data începerii investiţiei (luna/an)
  4. Data programată a terminării şi PIF (luna/an)
  5. Valoarea decontată până la 31/12/2006 (mii lei)                4.837
  6. Valoarea preliminată în anul 2007 (mii lei)                  9.047
  7. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2007 (mii lei)              35.636
D. EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE
  DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
  I - Credite de angajament                       (Cod obiectiv: 20.68.04.005e)
  II - Credite bugetare
                                                  - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                   EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
Surse de         I/       CHELTUIELI CHELTUIELI  ---------------------------------------------
finanţare şi       II  TOTAL  EFECTUATE  PRELIMINATE             ESTIMĂRI
costuri de                până la   în 2007  PROGRAM ------------------------------------
funcţionare               31.12.2006        2008   2009   2010  2011   anii
                                                   ulteriori
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      0       1  2=3+...+9   3      4     5    6    7    8     9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Total surse de     I  49.520   4.837    9.047   7.800  7.836  10.000 10.000
  finanţare       II  49.520   4.837    9.047   7.800  7.836  10.000 10.000
1.3 Credite externe    I  9.652   3.397    3.555   2.700
             II  9.652   3.397    3.555   2.700
1.4 Buget de asigurări  I  39.868   1.440    5.492   5.100  7.836  10.000 10.000
  pentru şomaj     II  39.868   1.440    5.492   5.100  7.836  10.000 10.000
1.4.1 Active fixe     I  2.430   1.440     890    100
             II  2.430   1.440     890    100
1.4.2 Reparaţii capitalE I  37.438          4.602   5.000  7.836  10,000 10.000
   aferente activelor II  37.438          4.602   5.000  7.836  10.000 10.000
   fixe
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Proiecţia costurilor
  de funcţionare şi de
  întreţinere după PIF
  (preliminări)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ANEXA Nr. 6/04:
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
SINTEZA sumelor alocate pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii
                                     - mii lei -
+----+----+----+----+---+---+------------------------------------------+-----------+
|Ca- |Sub-|Pa- |Gru-|Ar-|A- |                     |      |
|pi- |ca- |ra- |pa/ |ti-|li-|      Denumire indicator      |  2008  |
|tol |pi- |graf|Ti- |col|ne-|                     | Program |
|  |tol |  |tlu |  |at |                     |      |
+----+----+----+----+---+---+------------------------------------------+-----------+
|       A       |          B           |   1   |
+---------------------------+------------------------------------------+-----------+
|0001 10          |VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI      |      |
|              |-------------------------------      |   18.469|
|0002 10          |I. VENITURI CURENTE            |   1.264|
|3300            |C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII     |   1.264|
|3310            |VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE |      |
|              |ACTIVITĂŢI                |   1.264|
|3310 50          |Alte venituri din prestări servicii şi  |      |
|              |alte activităţi              |   1.264|
|4300 10          |IV. SUBVENŢII               |   17.205|
|4310            |SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII    |   17.205|
|   09          |Subvenţii pentru instituţii publice    |   17.205|
|5010            |VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI    |      |
|              |-----------------------------------    |   18.469|
|5010      01     |CHELTUIELI CURENTE            |   17.884|
|        10     |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      |   4.100|
|          01   |Cheltuieli salariale în bani       |   3.160|
|            01 |Salarii de bază              |   1.972|
|            02 |Salarii de merit             |    137|
|            03 |Indemnizaţie de conducere         |    123|
|            04 |Spor de vechime              |    382|
|            06 |Alte sporuri               |     19|
|            07 |Ore suplimentare             |    111|
|            08 |Fond de premii              |    260|
|            12 |Indemnizaţii plătite unor persoane din  |      |
|              |afara unităţii              |     18|
|5010      10 01 13 |Indemnizaţii de delegare         |     48|
|            30 |Alte drepturi salariate în bani      |     90|
|          03   |Contribuţii                |    940|
|            01 |Contribuţii de asigurări sociale de stat |    570|
|5010      10 03 02 |Contribuţii de asigurări de şomaj     |     80|
|            03 |Contribuţii de asigurări sociale de    |      |
|              |sănătate                 |    220|
|5010      10 03 04 |Contribuţii de asigurări pentru accidente |      |
|              |de muncă şi boli profesionale       |     40|
|5010      10 03 06 |Contribuţii pentru concedii şi      |      |
|              |indemnizaţii               |     30|
|5010      20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |   11.974|
|          01   |Bunuri şi servicii            |   11.055|
|            01 |Furnituri de birou            |     51|
|            02 |Materiale pentru curăţenie        |     34|
|            03 |Încălzit, iluminat şi forţă motrică    |    752|
|            04 |Apă, canal şi salubritate         |     76|
|            05 |Carburanţi şi lubrifianţi         |    126|
|            06 |Piese de schimb              |    148|
|            08 |Poştă, telecomunicaţii, radio, tv,    |      |
|              |internet                 |    263|
|5010      20 01 09 |Materiale şi prestări de servicii cu   |      |
|              |caracter funcţional            |   8.390|
|5010      20 01 30 |Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere|      |
|              |şi funcţionare              |   1.215|
|5010      20 02   |Reparaţii curente             |     80|
|          05   |Bunuri de natura obiectelor de inventar  |    207|
|            30 |Alte obiecte de inventar         |    207|
|          06   |Deplasări, detăşări, transferări     |    196|
|            01 |Deplasări interne, detaşări, transferări |    196|
|          11   |Cărţi, publicaţii şi materiale documentare|     53|
|5010      20 13   |Pregătire profesională          |     95|
|          14   |Protecţia muncii             |    167|
|          30   |Alte cheltuieli              |    121|
|            04 |Chirii                  |     90|
|            30 |Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii   |     31|
|        57     |TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ       |   1.810|
|          02   |Ajutoare sociale             |   1.810|
|            02 |Ajutoare sociale în natură        |   1.810|
|        70     |CHELTUIELI DE CAPITAL           |    585|
|        71     |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE       |    585|
|          01   |Active fixe                |    485|
|            03 |Mobilier, aparatură birotică şi alte   |      |
|              |active corporale             |     60|
|5010      71 01 30 |Alte active fixe             |    425|
|          03   |Reparaţii capitale aferente activelor   |      |
|              |fixe                   |    100|
|6510            |ÎNVĂŢĂMÂNT                |   18.469|
|        01     |CHELTUIELI CURENTE            |   17.884|
|        10     |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      |   4.100|
|          01   |Cheltuieli salariale în bani       |   3.160|
|            01 |Salarii de bază              |   1.972|
|            02 |Salarii de merit             |    137|
|            03 |Indemnizaţie de conducere         |    123|
|            04 |Spor de vechime              |    382|
|            06 |Alte sporuri               |     19|
|            07 |Ore suplimentare             |    111|
|            08 |Fond de premii              |    260|
|            12 |Indemnizaţii plătite unor persoane din  |      |
|              |afara unităţii              |     18|
|6510      10 01 13 |Indemnizaţii de delegare         |     48|
|            30 |Alte drepturi salariale în bani      |     90|
|          03   |Contribuţii                |    940|
|            01 |Contribuţii de asigurări sociale de stat |    570|
|6510      10 03 02 |Contribuţii de asigurări de şomaj     |     80|
|            03 |Contribuţii de asigurări sociale de    |      |
|              |sănătate                 |    220|
|6510      10 03 04 |Contribuţii de asigurări pentru accidente |      |
|              |de muncă şi boli profesionale       |     40|
|6510      10 03 06 |Contribuţii pentru concedii şi      |      |
|              |indemnizaţii               |     30|
|6510      20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |   11.974|
|          01   |Bunuri şi servicii            |   11.055|
|            01 |Furnituri de birou            |     51|
|            02 |Materiale pentru curăţenie        |     34|
|            03 |Încălzit, iluminat şi forţă motrică    |    752|
|            04 |Apă, canal şi salubritate         |     76|
|            05 |Carburanţi şi lubrifianţi         |    126|
|            06 |Piese de schimb              |    148|
|            08 |Poştă, telecomunicaţii, radio, tv,    |      |
|              |internet                 |    263|
|6510      20 01 09 |Materiale şi prestări de servicii cu   |      |
|              |caracter funcţional            |   8.390|
|6510      20 01 30 |Alte bunuri şi servicii pentru      |      |
|              |întreţinere şi funcţionare        |   1.215|
|6510      20 02   |Reparaţii curente             |     80|
|          05   |Bunuri de natura obiectelor de inventar  |    207|
|             30|Alte obiecte de inventar         |    207|
|          06   |Deplasări, detaşări, transferări     |    196|
|            01 |Deplasări interne, detaşări, transferări |    196|
|          11   |Cărţi, publicaţii şi materiale      |      |
|              |documentare                |     53|
|6510      20 13   |Pregătire profesională          |     95|
|          14   |Protecţia muncii             |    167|
|          30   |Alte cheltuieli              |    121|
|            04 |Chirii                  |     90|
|            30 |Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii   |     31|
|        57     |TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ       |   1.810|
|          02   |Ajutoare sociale             |   1.810|
|            02 |Ajutoare sociale în natură        |   1.810|
|        70     |CHELTUIELI DE CAPITAL           |    585|
|        71     |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE       |    585|
|          01   |Active fixe                |    485|
|            03 |Mobilier, aparatură birotică şi alte   |      |
|              |active corporale             |     60|
|6510      71 01 30 |Alte active fine             |    425|
|          03   |Reparaţii capitale aferente activelor   |      |
|              |fixe                   |    100|
+---------------------------+------------------------------------------+-----------+
 
ANEXA Nr. 6/04/01:
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR BRAŞOV
BUGETUL instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2008
                                     - mii lei -
+----+----+----+----+---+---+------------------------------------------+-----------+
|Ca- |Sub-|Pa- |Gru-|Ar-|A- |                     |      |
|pi- |ca- |ra- |pa/ |ti-|li-|      Denumire indicator      |  2008  |
|tol |pi- |graf|Ti- |col|ne-|                     | Program |
|  |tol |  |tlu |  |at |                     |      |
+----+----+----+----+---+---+------------------------------------------+-----------+
|       A       |          B           |   1   |
+---------------------------+------------------------------------------+-----------+
|0001 10          |VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI      |      |
|              |-------------------------------      |   4.519|
|0002 10          |I. VENITURI CURENTE            |    300|
|3300            |C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII     |    300|
|3310            |VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE |      |
|              |ACTIVITĂŢI                |    300|
|3310 50          |Alte venituri din prestări servicii şi  |      |
|              |alte activităţi              |    300|
|4300 10          |IV. SUBVENŢII               |   4.219|
|4310            |SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII    |   4.219|
|   09          |Subvenţii pentru instituţii publice    |   4.219|
|5010            |VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI    |      |
|              |-----------------------------------    |   4.519|
|5010      01     |CHELTUIELI CURENTE            |   4.484|
|        10     |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      |    753|
|          01   |Cheltuieli salariale în bani       |    581|
|            01 |Salarii de bază              |    420|
|            02 |Salarii de merit             |     12|
|            03 |Indemnizaţie de conducere         |     22|
|            04 |Spor de vechime              |     50|
|            06 |Alte sporuri               |     5|
|            07 |Ore suplimentare             |     21|
|            08 |Fond de premii              |     23|
|            13 |Indemnizaţii de delegare         |     3|
|            30 |Alte drepturi salariale în bani      |     25|
|          03   |Contribuţii                |    172|
|            01 |Contribuţii de asigurări sociale de stat |    101|
|5010      10 03 02 |Contribuţii de asigurări de şomaj     |     15|
|            03 |Contribuţii de asigurări sociale de    |      |
|              |sănătate                 |     42|
|5010      10 03 04 |Contribuţii de asigurări pentru accidente |      |
|              |de muncă şi boli profesionale       |     9|
|5010      10 03 06 |Contribuţii pentru concedii şi      |      |
|              |indemnizaţii               |     5|
|5010      20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |   3.281|
|          01   |Bunuri şi servicii            |   3.113|
|            01 |Furnituri de birou            |     18|
|            02 |Materiale pentru curăţenie        |     19|
|            03 |Încălzit, iluminat şi forţă motrică    |    264|
|            04 |Apă, canal şi salubritate         |     9|
|            05 |Carburanţi şi lubrifianţi         |     17|
|            06 |Piese de schimb              |     16|
|            08 |Poştă, telecomunicaţii, radio, tv,    |      |
|              |internet                 |     70|
|5010      20 01 09 |Materiale şi prestări de servicii cu   |      |
|              |caracter funcţional            |   2.400|
|5010      20 01 30 |Alte bunuri şi servicii pentru      |      |
|              |întreţinere şi funcţionare        |    300|
|5010      20 02   |Reparaţii curente             |     10|
|          05   |Bunuri de natura obiectelor de inventar  |     40|
|            30 |Alte obiecte de inventar         |     40|
|          06   |Deplasări, detaşări, transferări     |     25|
|            01 |Deplasări interne, detaşări, transferări |     25|
|          11   |Cărţi, publicaţii şi materiale      |      |
|              |documentare                |     10|
|5010      20 13   |Pregătire profesională          |     10|
|          14   |Protecţia muncii             |     60|
|          30   |Alte cheltuieli              |     13|
|            04 |Chirii                  |     10|
|            30 |Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii   |     3|
|        57     |TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ       |    450|
|          02   |Ajutoare sociale             |    450|
|            02 |Ajutoare sociale în natură        |    450|
|        70     |CHELTUIELI DE CAPITAL           |     35|
|        71     |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE       |     35|
|          01   |Active fixe                |     35|
|            03 |Mobilier, aparatură birotică şi alte   |      |
|              |active corporale             |     10|
|5010      71 01 30 |Alte active fixe             |     25|
|6510            |ÎNVĂŢĂMÂNT                |   4.519|
|        01     |CHELTUIELI CURENTE            |   4.484|
|        10     |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      |    753|
|          01   |Cheltuieli salariale în bani       |    581|
|            01 |Salarii de bază              |    420|
|            02 |Salarii de merit             |     12|
|            03 |Indemnizaţie de conducere         |     22|
|            04 |Spor de vechime              |     50|
|            06 |Alte sporuri               |     5|
|            07 |Ore suplimentare             |     21|
|            08 |Fond de premii              |     23|
|            13 |Indemnizaţii de delegare         |     3|
|            30 |Alte drepturi salariale în bani      |     25|
|          03   |Contribuţii                |    172|
|            01 |Contribuţii de asigurări sociale de stat |    101|
|6510      10 03 02 |Contribuţii de asigurări de şomaj     |     15|
|            03 |Contribuţii de asigurări sociale de    |      |
|              |sănătate                 |     42|
|6510      10 03 04 |Contribuţii de asigurări pentru accidente |      |
|              |de muncă şi boli profesionale       |     9|
|6310      10 03 06 |Contribuţii pentru concedii şi      |      |
|              |indemnizaţii               |     5|
|6510      20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |   3.281|
|          01   |Bunuri şi servicii            |   3.113|
|            01 |Furnituri de birou            |     18|
|            02 |Materiale pentru curăţenie        |     19|
|            03 |Încălzit, iluminat şi forţă motrică    |    264|
|            04 |Apă, canal şi salubritate         |     9|
|            05 |Carburanţi şi lubrifianţi         |     17|
|            06 |Piese de schimb              |     16|
|            08 |Poştă, telecomunicaţii, radio, tv,    |      |
|              |internet                 |     70|
|6510      20 01 09 |Materiale şi prestări de servicii cu   |      |
|              |caracter funcţional            |   2.400|
|6510      20 01 30 |Alte bunuri şi servicii pentru      |      |
|              |întreţinere şi funcţionare        |    300|
|6510      20 02   |Reparaţii curente             |     10|
|          05   |Bunuri de natura obiectelor de inventar  |     40|
|            30 |Alte obiecte de inventar         |     40|
|          06   |Deplasări, detaşări, transferări     |     25|
|            01 |Deplasări interne, detaşări, transferări |     25|
|          11   |Cărţi, publicaţii şi materiale      |      |
|              |documentare                |     10|
|6510      20 13   |Pregătire profesională          |     10|
|          14   |Protecţia muncii             |     60|
|          30   |Alte cheltuieli              |     13|
|            04 |Chirii                  |     10|
|            30 |Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii   |     3|
|        57     |TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ       |    450|
|          02   |Ajutoare sociale             |    450|
|            02 |Ajutoare sociale în natură        |    450|
|        70     |CHELTUIELI DE CAPITAL           |     35|
|        71     |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE       |     35|
|          01   |Active fixe                |     35|
|            03 |Mobilier, aparatură birotică şi alte   |      |
|              |active corporale             |     10|
|6510      71 01 30 |Alte active fixe             |     25|
|   07          |Învăţământ nedefinibil prin nivel     |   4.519|
|      01       |Centre de specializare, perfecţionare,  |      |
|              |calificare şi recalificare        |   4.519|
+---------------------------+------------------------------------------+-----------+
 
ANEXA Nr. 6/04/02:
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR CĂLĂRAŞI
BUGETUL instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2008
                                     - mii lei -
+----+----+----+----+---+---+------------------------------------------+-----------+
|Ca- |Sub-|Pa- |Gru-|Ar-|A- |                     |      |
|pi- |ca- |ra- |pa/ |ti-|li-|      Denumire indicator      |  2008  |
|tol |pi- |graf|Ti- |col|ne-|                     | Program |
|  |tol |  |tlu |  |at |                     |      |
+----+----+----+----+---+---+------------------------------------------+-----------+
|       A       |          B           |   1   |
+---------------------------+------------------------------------------+-----------+
|0001 10          |VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI      |      |
|              |-------------------------------      |   3.119|
|0002 10          |I. VENITURI CURENTE            |    250|
|3300            |C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII     |    250|
|3310            |VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII     |      |
|              |ŞI ALTE ACTIVITĂŢI            |    250|
|3310 50          |Alte venituri din prestări servicii şi  |      |
|              |alte activităţi              |    250|
|4300 10          |IV. SUBVENŢII               |   2.869|
|4310            |SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII    |   2.869|
|   09          |Subvenţii pentru instituţii publice    |   2.869|
|5010            |VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI    |      |
|              |-----------------------------------    |   3.119|
|5010      01     |CHELTUIELI CURENTE            |   3.009|
|        10     |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      |    877|
|          01   |Cheltuieli salariale în bani       |    703|
|            01 |Salarii de bază              |    406|
|            02 |Salarii de merit             |     14|
|            03 |Indemnizaţie de conducere         |     25|
|            04 |Spor de vechime              |     86|
|            06 |Alte sporuri               |     6|
|            07 |Ore suplimentare             |     32|
|            08 |Fond de premii              |     90|
|            12 |Indemnizaţii plătite unor persoane din  |      |
|              |afara unităţii              |     12|
|5010      10 01 13 |Indemnizaţii de delegare         |     6|
|            30 |Alte drepturi salariale în bani      |     26|
|          03   |Contribuţii                |    174|
|            01 |Contribuţii de asigurări sociale de stat |    104|
|5010      10 03 02 |Contribuţii de asigurări de şomaj     |     15|
|            03 |Contribuţii de asigurări sociale de    |      |
|              |sănătate                 |     43|
|5010      10 03 04 |Contribuţii de asigurări pentru accidente |      |
|              |de muncă şi boli profesionale       |     7|
|5010      10 03 06 |Contribuţii pentru concedii şi      |      |
|              |indemnizaţii               |     5|
|5010      20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |   1.732|
|          01   |Bunuri şi servicii            |   1.660|
|            01 |Furnituri de birou            |     5|
|            02 |Materiale pentru curăţenie        |     3|
|            03 |Încălzit, iluminat şi forţă motrică    |    160|
|            04 |Apă, canal şi salubritate         |     10|
|            05 |Carburanţi şi lubrifianţi         |     30|
|            06 |Piese de schimb              |     17|
|            08 |Poştă, telecomunicaţii, radio, tv,    |      |
|              |internet                 |     25|
|5010      20 01 09 |Materiale şi prestări de servicii cu   |      |
|              |caracter funcţional            |   1.100|
|5010      20 01 30 |Alte bunuri şi servicii pentru      |      |
|              |întreţinere şi funcţionare        |    310|
|5010      20 02   |Reparaţii curente             |     10|
|          05   |Bunuri de natura obiectelor de inventar  |     10|
|            30 |Alte obiecte de inventar         |     10|
|          06   |Deplasări, detaşări, transferări     |     15|
|            01 |Deplasări interne, detaşări, transferări |     15|
|          11   |Cărţi, publicaţii şi materiale      |      |
|              |documentare                |     9|
|5010      20 13   |Pregătire profesională          |     10|
|          14   |Protecţia muncii             |     3|
|          30   |Alte cheltuieli              |     15|
|            04 |Chirii                  |     10|
|            30 |Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii   |     5|
|        57     |TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ       |    400|
|          02   |Ajutoare sociale             |    400|
|            02 |Ajutoare sociale în natură        |    400|
|        70     |CHELTUIELI DE CAPITAL           |    110|
|        71     |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE       |    110|
|          01   |Active fixe                |     10|
|            03 |Mobilier, aparatură birotică şi alte   |      |
|              |active corporale             |     10|
|5010      71 03   |Reparaţii capitale aferente activelor   |      |
|              |fixe                   |    100|
|6510            |ÎNVĂŢĂMÂNT                |   3.119|
|        01     |CHELTUIELI CURENTE            |   3.009|
|        10     |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      |    877|
|          01   |Cheltuieli salariate în bani       |    703|
|            01 |Salarii de bază              |    406|
|            02 |Salarii de merit             |     14|
|            03 |Indemnizaţie de conducere         |     25|
|            04 |Spor de vechime              |     86|
|            06 |Alte sporuri               |     6|
|            07 |Ore suplimentare             |     32|
|            08 |Fond de premii              |     90|
|            12 |Indemnizaţii plătite unor persoane din  |      |
|              |afara unităţii              |     12|
|6510      10 01 13 |Indemnizaţii de delegare         |     6|
|            30 |Alte drepturi salariale în bani      |     26|
|          03   |Contribuţii                |    174|
|            01 |Contribuţii de asigurări sociale de stat |    104|
|6510      10 03 02 |Contribuţii de asigurări de şomaj     |     15|
|            03 |Contribuţii de asigurări sociale de    |      |
|              |sănătate                 |     43|
|6510      10 03 04 |Contribuţii de asigurări pentru      |      |
|              |accidente de muncă şi boli profesionale  |     7|
|6510      10 03 06 |Contribuţii pentru concedii şi      |      |
|              |indemnizaţii               |     5|
|6510      20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |   1.732|
|          01   |Bunuri şi servicii            |   1.660|
|            01 |Furnituri de birou            |     5|
|            02 |Materiale pentru curăţenie        |     3|
|            03 |Încălzit, iluminat şi forţă motrică    |    160|
|            04 |Apă, canal şi salubritate         |     10|
|            05 |Carburanţi şi lubrifianţi         |     30|
|            06 |Piese de schimb              |     17|
|            08 |Poştă, telecomunicaţii, radio, tv,    |      |
|              |internet                 |     25|
|6510      20 01 09 |Materiale şi prestări de servicii cu   |      |
|              |caracter funcţional            |   1.100|
|6510      20 01 30 |Alte bunuri şi servicii pentru      |      |
|              |întreţinere şi funcţionare        |    310|
|6510      20 02   |Reparaţii curente             |     10|
|          05   |Bunuri de natura obiectelor de inventar  |     10|
|            30 |Alte obiecte de inventar         |     10|
|          06   |Deplasări, detaşări, transferări     |     15|
|            01 |Deplasări interne, detaşări, transferări |     15|
|          11   |Cărţi, publicaţii şi materiale      |      |
|              |documentare                |     9|
|6510      20 13   |Pregătire profesională          |     10|
|          14   |Protecţia muncii             |     3|
|          30   |Alte cheltuieli              |     15|
|            04 |Chirii                  |     10|
|            30 |Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii   |     5|
|        57     |TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ       |    400|
|          02   |Ajutoare sociale             |    400|
|            02 |Ajutoare sociale în natură        |    400|
|        70     |CHELTUIELI DE CAPITAL           |    110|
|        71     |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE       |    110|
|          01   |Active fixe                |     10|
|            03 |Mobilier, aparatură birotică şi alte   |      |
|              |active corporale             |     10|
|6510      71 03   |Reparaţii capitale aferente activelor   |      |
|              |fixe                   |    100|
|6510 07          |Învăţământ nedefinibil prin nivel     |   3.119|
|      01       |Centre de specializare, perfecţionare,  |      |
|              |calificare şi recalificare        |   3.119|
+---------------------------+------------------------------------------+-----------+
 
ANEXA Nr. 6/04/03:
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR CLUJ
BUGETUL instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2008
                                     - mii lei -
+----+----+----+----+---+---+------------------------------------------+-----------+
|Ca- |Sub-|Pa- |Gru-|Ar-|A- |                     |      |
|pi- |ca- |ra- |pa/ |ti-|li-|      Denumire indicator      |  2008  |
|tol |pi- |graf|Ti- |col|ne-|                     | Program |
|  |tol |  |tlu |  |at |                     |      |
+----+----+----+----+---+---+------------------------------------------+-----------+
|       A       |          B           |   1   |
+---------------------------+------------------------------------------+-----------+
|0001 10          |VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI      |      |
|              |-------------------------------      |   2.888|
|0002 10          |1. VENITURI CURENTE            |    250|
|3300            |C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII     |    250|
|3310            |VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII     |      |
|              |ŞI ALTE ACTIVITĂŢI            |    250|
|3310 50          |Alte venituri din prestări servicii şi  |      |
|              |alte activităţi              |    250|
|4300 10          |IV. SUBVENŢII               |   2.638|
|4310            |SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII    |   2.638|
|   09          |Subvenţii pentru instituţii publice    |   2.638|
|5010            |VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI    |      |
|              |-----------------------------------    |   2.888|
|5010      01     |CHELTUIELI CURENTE            |   2.778|
|        10     |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      |    605|
|          01   |Cheltuieli salariale în bani       |    467|
|            01 |Salarii de bază              |    297|
|            02 |Salarii de merit             |     8|
|            03 |Indemnizaţie de conducere         |     13|
|            04 |Spor de vechime              |     63|
|            06 |Alte sporuri               |     5|
|            07 |Ore suplimentare             |     12|
|            08 |Fond de premii              |     49|
|            13 |Indemnizaţii de delegare         |     11|
|            30 |Alte drepturi salariale în bani      |     9|
|          03   |Contribuţii                |    138|
|            01 |Contribuţii de asigurări sociale de stat |     82|
|5010      10 03 02 |Contribuţii de asigurări de şomaj     |     13|
|            03 |Contribuţii de asigurări sociale de    |      |
|              |sănătate                 |     33|
|5010      10 03 04 |Contribuţii de asigurări pentru      |      |
|              |accidente de muncă şi boli profesionale  |     6|
|5010      10 03 06 |Contribuţii pentru concedii şi      |      |
|              |indemnizaţii               |     4|
|5010      20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |   1.773|
|          01   |Bunuri şi servicii            |   1.466|
|            01 |Furnituri de birou            |     3|
|            02 |Materiale pentru curăţenie        |     2|
|            03 |Încălzit, iluminat şi forţă motrică    |     95|
|            04 |Apă, canal şi salubritate         |     10|
|            05 |Carburanţi şi lubrifianţi         |     19|
|            06 |Piese de schimb              |     69|
|            08 |Poştă, telecomunicaţii, radio, tv,    |      |
|              |internet                 |     83|
|5010      20 01 09 |Materiale şi prestări de servicii cu   |      |
|              |caracter funcţional            |   1.010|
|5010      20 01 30 |Alte bunuri şi servicii pentru      |      |
|              |întreţinere şi funcţionare        |    175|
|5010      20 02   |Reparaţii curente             |     20|
|          05   |Bunuri de natura obiectelor de inventar  |     25|
|            30 |Alte obiecte de inventar         |     25|
|          06   |Deplasări, detaşări, transferări     |     95|
|            01 |Deplasări interne, detaşări, transferări |     95|
|          11   |Cărţi, publicaţii şi materiale      |      |
|              |documentare                |     16|
|5010      20 13   |Pregătire profesională          |     50|
|          14   |Protecţia muncii             |     74|
|          30   |Alte cheltuieli              |     27|
|            04 |Chirii                  |     10|
|            30 |Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii   |     17|
|        57     |TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ       |    400|
|          02   |Ajutoare sociale             |    400|
|            02 |Ajutoare sociale în natură        |    400|
|        70     |CHELTUIELI DE CAPITAL           |    110|
|        71     |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE       |    110|
|          01   |Active fixe                |    110|
|            03 |Mobilier, aparatură birotică şi alte   |      |
|              |active corporale             |     10|
|5010      71 01 30 |Alte active fixe             |    100|
|6510            |ÎNVĂŢĂMÂNT                |   2.888|
|        01     |CHELTUIELI CURENTE            |   2.778|
|        10     |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      |    605|
|          01   |Cheltuieli salariale în bani       |    467|
|            01 |Salarii de bază              |    297|
|            02 |Salarii de merit             |     8|
|            03 |Indemnizaţie de conducere         |     13|
|            04 |Spor de vechime              |     63|
|            06 |Alte sporuri               |     5|
|            07 |Ore suplimentare             |     12|
|            08 |Fond de premii              |     49|
|            13 |Indemnizaţii de delegare         |     11|
|            30 |Alte drepturi salariale în bani      |     9|
|          03   |Contribuţii                |    138|
|            01 |Contribuţii de asigurări sociale de stat |     82|
|6510      10 03 02 |Contribuţii de asigurări de şomaj     |     13|
|            03 |Contribuţii de asigurări sociale de    |      |
|              |sănătate                 |     33|
|6510      10 03 04 |Contribuţii de asigurări pentru      |      |
|              |accidente de muncă şi boli profesionale  |     6|
|6510      10 03 06 |Contribuţii pentru concedii şi      |      |
|              |indemnizaţii               |     4|
|6510      20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |   1.773|
|          01   |Bunuri şi servicii            |   1.466|
|            01 |Furnituri de birou            |     3|
|            02 |Materiale pentru curăţenie        |     2|
|            03 |Încălzit, iluminat şi forţă motrică    |     95|
|            04 |Apă, canal şi salubritate         |     10|
|            05 |Carburanţi şi lubrifianţi         |     19|
|            06 |Piese de schimb              |     69|
|            08 |Poştă, telecomunicaţii, radio, tv,    |      |
|              |internet                 |     83|
|6510      20 01 09 |Materiale şi prestări de servicii cu   |      |
|              |caracter funcţional            |   1.010|
|6510      20 01 30 |Alte bunuri şi servicii pentru      |      |
|              |întreţinere şi funcţionare        |    175|
|6510      20 02   |Reparaţii curente             |     20|
|          05   |Bunuri de natura obiectelor de inventar  |     25|
|            30 |Alte obiecte de inventar         |     25|
|          06   |Deplasări, detaşări, transferări     |     95|
|            01 |Deplasări interne, detaşări, transferări |     95|
|          11   |Cărţi, publicaţii şi materiale      |      |
|              |documentare                |     16|
|6510      20 13   |Pregătire profesională          |     50|
|          14   |Protecţia muncii             |     74|
|          30   |Alte cheltuieli              |     27|
|            04 |Chirii                  |     10|
|            30 |Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii   |     17|
|        57     |TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ       |    400|
|          02   |Ajutoare sociale             |    400|
|            02 |Ajutoare sociale în natură        |    400|
|        70     |CHELTUIELI DE CAPITAL           |    110|
|        71     |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE       |    110|
|          01   |Active fixe                |    110|
|            03 |Mobilier, aparatură birotică şi alte   |      |
|              |active corporale             |     10|
|6510      71 01 30 |Alte active fixe             |    100|
|   07          |Învăţământ nedefinibil prin nivel     |   2.888|
|      01       |Centre de specializare, perfecţionare,  |      |
|              |calificare şi recalificare        |   2.888|
+---------------------------+------------------------------------------+-----------+
 
ANEXA Nr. 6/04/04:
CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR DOLJ
BUGETUL instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2008
                                     - mii lei -
+----+----+----+----+---+---+------------------------------------------+-----------+
|Ca- |Sub-|Pa- |Gru-|Ar-|A- |                     |      |
|pi- |ca- |ra- |pa/ |ti-|li-|      Denumire indicator      |  2008  |
|tol |pi- |graf|Ti- |col|ne-|                     | Program |
|  |tol |  |tlu |  |at |                     |      |
+----+----+----+----+---+---+------------------------------------------+-----------+
|       A       |          B           |   1   |
+---------------------------+------------------------------------------+-----------+
|0001 10          |VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI      |      |
|              |-------------------------------      |   2.555|
|0002            |1. VENITURI CURENTE            |    150|
|3300            |C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII     |    150|
|3310            |VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII     |      |
|              |ŞI ALTE ACTIVITĂŢI            |    150|
|   50          |Alte venituri din prestări servicii şi  |      |
|              |alte activităţi              |    150|
|4300 10          |IV. SUBVENŢII               |   2.405|
|4310            |SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII    |   2.405|
|   09          |Subvenţii pentru instituţii publice    |   2.405|
|5010            |VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI    |      |
|              |-----------------------------------    |   2.555|
|        01     |CHELTUIELI CURENTE            |   2.445|
|        10     |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      |    568|
|          01   |Cheltuieli salariale în bani       |    430|
|            01 |Salarii de bază              |    290|
|            02 |Salarii de merit             |     9|
|            03 |Indemnizaţie de conducere         |     18|
|            04 |Spor de vechime              |     40|
|            07 |Ore suplimentare             |     23|
|            08 |Fond de premii              |     28|
|            12 |Indemnizaţii plătite unor persoane din  |      |
|              |afara unităţii              |     6|
|            13 |Indemnizaţii de delegare         |     6|
|            30 |Alte drepturi salariale în bani      |     10|
|          03   |Contribuţii                |    138|
|            01 |Contribuţii de asigurări sociale de stat |     84|
|            02 |Contribuţii de asigurări de şomaj     |     8|
|            03 |Contribuţii de asigurări sociale de    |      |
|              |sănătate                 |     34|
|            04 |Contribuţii de asigurări pentru      |      |
|              |accidente de muncă şi boli profesionale  |     7|
|            06 |Contribuţii pentru concedii şi      |      |
|              |indemnizaţii               |     4|
|        20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |   1.752|
|          01   |Bunuri şi servicii            |   1.625|
|            01 |Furnituri de birou            |     9|
|            02 |Materiale pentru curăţenie        |     2|
|            03 |Încălzit, iluminat şi forţă motrică    |     40|
|            04 |Apă, canal şi salubritate         |     8|
|            05 |Carburanţi şi lubrifianţi         |     17|
|            06 |Piese de schimb              |     12|
|            08 |Poştă, telecomunicaţii, radio, tv,    |      |
|              |internet                 |     27|
|            09 |Materiale şi prestări de servicii cu   |      |
|              |caracter funcţional            |   1.400|
|            30 |Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere|      |
|              |şi funcţionare              |    110|
|          02   |Reparaţii curente             |     10|
|          05   |Bunuri de natura obiectelor de inventar  |     51|
|            30 |Alte obiecte de inventar         |     51|
|          06   |Deplasări, detaşări, transferări     |     24|
|            01 |Deplasări interne, detaşări, transferări |     24|
|          11   |Cărţi, publicaţii şi materiale documentare|     6|
|          13   |Pregătire profesională          |     10|
|          14   |Protecţia muncii             |     10|
|          30   |Alte cheltuieli              |     16|
|            04 |Chirii                  |     10|
|            30 |Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii   |     6|
|        57     |TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ       |    125|
|          02   |Ajutoare sociale             |    125|
|            02 |Ajutoare sociale în natură        |    125|
|        70     |CHELTUIELI DE CAPITAL           |    110|
|        71     |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE       |    110|
|          01   |Active fixe                |    110|
|            03 |Mobilier, aparatură birotică şi alte   |      |
|              |active corporale             |     10|
|            30 |Alte active fixe             |    100|
|6510            |ÎNVĂŢĂMÂNT                |   2.555|
|        01     |CHELTUIELI CURENTE            |   2.445|
|        10     |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      |    568|
|          01   |Cheltuieli salariale în bani       |    430|
|            01 |Salarii de bază              |    290|
|            02 |Salarii de merit             |     9|
|            03 |Indemnizaţie de conducere         |     18|
|            04 |Spor de vechime              |     40|
|            07 |Ore suplimentare             |     23|
|            08 |Fond de premii              |     28|
|            12 |Indemnizaţii plătite unor persoane din  |      |
|              |afara unităţii              |     6|
|            13 |Indemnizaţii de delegare         |     6|
|            30 |Alte drepturi salariate în bani      |     10|
|          03   |Contribuţii                |    138|
|            01 |Contribuţii de asigurări sociale de    |      |
|              |stat                   |     84|
|            02 |Contribuţii de asigurări de şomaj     |     8|
|            03 |Contribuţii de asigurări sociale de    |      |
|              |sănătate                 |     34|
|            04 |Contribuţii de asigurări pentru      |      |
|              |accidente de muncă şi boli profesionale  |     7|
|            06 |Contribuţii pentru concedii şi      |      |
|              |indemnizaţii               |     5|
|        20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |   1.752|
|          01   |Bunuri şi servicii            |   1.625|
|            01 |Furnituri de birou            |     9|
|            02 |Materiale pentru curăţenie        |     2|
|            03 |Încălzit, iluminat şi forţă motrică    |     40|
|            04 |Apă, canal şi salubritate         |     8|
|            05 |Carburanţi şi lubrifianţi         |     17|
|            06 |Piese de schimb              |     12|
|            08 |Poştă, telecomunicaţii, radio, tv,    |      |
|              |internet                 |     27|
|            09 |Materiale şi prestări de servicii cu   |      |
|              |caracter funcţional            |   1.400|
|            30 |Alte bunuri şi servicii pentru      |      |
|              |întreţinere şi funcţionare        |    110|
|          02   |Reparaţii curente             |     10|
|          05   |Bunuri de natura obiectelor de inventar  |     51|
|            30 |Alte obiecte de inventar         |     51|
|          06   |Deplasări, detaşări, transferări     |     24|
|            01 |Deplasări interne, detaşări, transferări |     24|
|          11   |Cărţi, publicaţii şi materiale      |      |
|              |documentare                |     6|
|          13   |Pregătire profesională          |     10|
|          14   |Protecţia muncii             |     10|
|          30   |Alte cheltuieli              |     16|
|            04 |Chirii                  |     10|
|            30 |Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii   |     6|
|        57     |TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ       |    125|
|          02   |Ajutoare sociale             |    125|
|            02 |Ajutoare sociale în natură        |    125|
|        70     |CHELTUIELI DE CAPITAL           |    110|
|        71     |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE       |    110|
|          01   |Active fixe                |    110|
|            03 |Mobilier, aparatură birotică şi alte   |      |
|              |active corporale             |     10|
|            30 |Alte active fixe             |    100|
|6510 07          |Învăţământ nedefinibil prin nivel     |   2.555|
|      01       |Centre de specializare, perfecţionare,  |      |
|              |calificare şi recalificare        |   2.555|
+---------------------------+------------------------------------------+-----------+
 
ANEXA Nr. 6/04/05:
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR TELEORMAN
BUGETUL instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2008
                                     - mii lei -
+----+----+----+----+---+---+------------------------------------------+-----------+
|Ca- |Sub-|Pa- |Gru-|Ar-|A- |                     |      |
|pi- |ca- |ra- |pa/ |ti-|li-|      Denumire indicator      |  2008  |
|tol |pi- |graf|Ti- |col|ne-|                     | Program |
|  |tol |  |tlu |  |at |                     |      |
+----+----+----+----+---+---+------------------------------------------+-----------+
|       A       |          B           |   1   |
+---------------------------+------------------------------------------+-----------+
|0001 10          |VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI      |      |
|              |------------------------------      |   2.403|
|0002 10          |I. VENITURI CURENTE            |     45|
|3300            |C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII     |     45|
|3310            |VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII     |      |
|              |ŞI ALTE ACTIVITĂŢI            |     45|
|3310 50          |Alte venituri din prestări servicii şi  |      |
|              |alte activităţi              |     45|
|4300 10          |IV. SUBVENŢII               |   2.358|
|4310            |SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII    |   2.358|
|   09          |Subvenţii pentru instituţii publice    |   2.358|
|5010            |VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI    |      |
|              |-----------------------------------    |   2.403|
|5010      01     |CHELTUIELI CURENTE            |   2.293|
|        10     |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      |    632|
|          01   |Cheltuieli salariale în bani       |    481|
|            01 |Salarii de bază              |    285|
|            02 |Salarii de merit             |     9|
|            03 |Indemnizaţie de conducere         |     28|
|            04 |Spor de vechime              |     80|
|            07 |Ore suplimentate             |     11|
|            08 |Fond de premii              |     43|
|            13 |Indemnizaţii de delegare         |     10|
|            30 |Alte drepturi salariale în bani      |     15|
|          03   |Contribuţii                |    151|
|            01 |Contribuţii de asigurări sociale de    |      |
|              |stat                   |     96|
|5010      10 03 02 |Contribuţii de asigurări de şomaj     |     13|
|            03 |Contribuţii de asigurări sociale de    |      |
|              |sănătate                 |     31|
|5010      10 03 04 |Contribuţii de asigurări pentru      |      |
|              |accidente de muncă şi boli profesionale  |     6|
|5010      10 03 06 |Contribuţii pentru concedii şi      |      |
|              |indemnizaţii               |     5|
|5010      20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |   1.361|
|          01   |Bunuri şi servicii            |   1.265|
|            01 |Furnituri de birou            |     6|
|            02 |Materiale pentru curăţenie        |     2|
|            03 |Încălzit, iluminat şi forţă motrică    |     78|
|            04 |Apă, canal şi salubritate         |     13|
|            05 |Carburanţi şi lubrifianţi         |     13|
|            06 |Piese de schimb              |     21|
|            08 |Poştă, telecomunicaţii, radio, tv,    |      |
|              |internet                 |     32|
|5010      20 01 09 |Materiale şi prestări de servicii cu   |      |
|              |caracter funcţional            |   1.050|
|5010      20 01 30 |Alte bunuri şi servicii pentru      |      |
|              |întreţinere şi funcţionare        |     50|
|5010      20 02   |Reparaţii curente             |     10|
|          05   |Bunuri de natura obiectelor de inventar  |     30|
|            30 |Alte obiecte de inventar         |     30|
|          06   |Deplasări, detaşări, transferări     |     20|
|            01 |Deplasări interne, detaşări, transferări |     20|
|          11   |Cărţi, publicaţii şi materiale      |      |
|              |documentare                |     6|
|5010      20 13   |Pregătire profesională          |     10|
|          14   |Protecţia muncii             |     10|
|          30   |Alte cheltuieli              |     10|
|            04 |Chirii                  |     10|
|        57     |TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ       |    300|
|          02   |Ajutoare sociale             |    300|
|            02 |Ajutoare sociale în natură        |    300|
|        70     |CHELTUIELI DE CAPITAL           |    110|
|        71     |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE       |    110|
|          01   |Active fixe                |    110|
|            03 |Mobilier, aparatură birotică şi alte   |      |
|              |active corporale             |     10|
|5010      71 01 30 |Alte active fixe             |    100|
|6510            |ÎNVĂŢĂMÂNT                |   2.403|
|        01     |CHELTUIELI CURENTE            |   2.293|
|        10     |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      |    632|
|          01   |Cheltuieli salariale în bani       |    481|
|            01 |Salarii de bază              |    285|
|            02 |Salarii de merit             |     9|
|            03 |Indemnizaţie de conducere         |     28|
|            04 |Spor de vechime              |     80|
|            07 |Ore suplimentare             |     11|
|            08 |Fond de premii              |     43|
|            13 |Indemnizaţii de delegare         |     10|
|            30 |Alte drepturi salariate în bani      |     15|
|          03   |Contribuţii                |    151|
|            01 |Contribuţii de asigurări sociale de    |      |
|              |stat                   |     96|
|6510      10 03 02 |Contribuţii de asigurări de şomaj     |     13|
|            03 |Contribuţii de asigurări sociale de    |      |
|              |sănătate                 |     31|
|6510      10 03 04 |Contribuţii de asigurări pentru      |      |
|              |accidente de muncă şi boli profesionale  |     6|
|6510      10 03 06 |Contribuţii pentru concedii şi      |      |
|              |indemnizaţii               |     5|
|6510      20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |   1.361|
|          01   |Bunuri şi servicii            |   1.265|
|            01 |Furnituri de birou            |     6|
|            02 |Materiale pentru curăţenie        |     2|
|            03 |Încălzit, iluminat şi forţă motrică    |     78|
|            04 |Apă, canal şi salubritate         |     13|
|            05 |Carburanţi şi lubrifianţi         |     13|
|            06 |Piese de schimb              |     21|
|            08 |Poştă, telecomunicaţii, radio, tv,    |      |
|              |internet                 |     32|
|6510      20 01 09 |Materiale şi prestări de servicii cu   |      |
|              |caracter funcţional            |   1.050|
|6510      20 01 30 |Alte bunuri şi servicii pentru      |      |
|              |întreţinere şi funcţionare        |     50|
|6510      20 02   |Reparaţii curente             |     10|
|          05   |Bunuri de natura obiectelor de inventar  |     30|
|            30 |Alte obiecte de inventar         |     30|
|          06   |Deplasări, detaşări, transferări     |     20|
|            01 |Deplasări interne, detaşări, transferări |     20|
|          11   |Cărţi, publicaţii şi materiale      |      |
|              |documentare                |     6|
|6510      20 13   |Pregătire profesională          |     10|
|          14   |Protecţia muncii             |     10|
|          30   |Alte cheltuieli              |     10|
|            04 |Chirii                  |     10|
|        57     |TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ       |    300|
|          02   |Ajutoare sociale             |    300|
|            02 |Ajutoare sociale în natură        |    300|
|        70     |CHELTUIELI DE CAPITAL           |    110|
|        71     |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE       |    110|
|          01   |Active fixe                |    110|
|            03 |Mobilier, aparatură birotică şi alte   |      |
|              |active corporale             |     10|
|6510      71 01 30 |Alte active fixe             |    100|
|   07          |Învăţământ nedefinibil prin nivel     |   2.403|
|      01       |Centre de specializare, perfecţionare,  |      |
|              |calificare şi recalificare        |   2.403|
+---------------------------+------------------------------------------+-----------+
 
ANEXA Nr. 6/04/06:
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR VÂLCEA BUGETUL
Instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2008
                                     - mii lei -
+----+----+----+----+---+---+------------------------------------------+-----------+
|Ca- |Sub-|Pa- |Gru-|Ar-|A- |                     |      |
|pi- |ca- |ra- |pa/ |ti-|li-|      Denumire indicator      |  2008  |
|tol |pi- |graf|Ti- |col|ne-|                     | Program |
|  |tol |  |tlu |  |at |                     |      |
+----+----+----+----+---+---+------------------------------------------+-----------+
|       A       |          B           |   1   |
+---------------------------+------------------------------------------+-----------+
|0001 10          |VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI      |      |
|              |-------------------------------      |   2.985|
|0002 10          |I. VENITURI CURENTE            |    269|
|3300            |C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII     |    269|
|3310            |VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII     |      |
|              |ŞI ALTE ACTIVITĂŢI            |    269|
|3310 50          |Alte venituri din prestări servicii şi  |      |
|              |alte activităţi              |    269|
|4300 10          |IV. SUBVENŢII               |   2.716|
|4310            |SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII    |   2.716|
|   09          |Subvenţii pentru instituţii publice    |   2.716|
|5010            |VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI    |      |
|              |-----------------------------------    |   2.985|
|5010      01     |CHELTUIELI CURENTE            |   2.875|
|        10     |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      |    665|
|          01   |Cheltuieli salariale în bani       |    498|
|            01 |Salarii de bază              |    274|
|            02 |Salarii de merit             |     85|
|            03 |Indemnizaţie de conducere         |     17|
|            04 |Spor de vechime              |     63|
|            06 |Alte sporuri               |     3|
|            07 |Ore suplimentare             |     12|
|            08 |Fond de premii              |     27|
|            13 |Indemnizaţii de delegare         |     12|
|            30 |Alte drepturi salariale în bani      |     5|
|          03   |Contribuţii                |    167|
|            01 |Contribuţii de asigurări sociale de    |      |
|              |stat                   |    103|
|5010      10 03 02 |Contribuţii de asigurări de şomaj     |     16|
|            03 |Contribuţii de asigurări sociale de    |      |
|              |sănătate                 |     37|
|5010      10 03 04 |Contribuţii de asigurări pentru      |      |
|              |accidente de muncă şi boli profesionale  |     5|
|5010      10 03 06 |Contribuţii pentru concedii şi      |      |
|              |indemnizaţii               |     6|
|5010      20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |   2.075|
|          01   |Bunuri şi servicii            |   1.926|
|            01 |Furnituri de birou            |     10|
|            02 |Materiale pentru curăţenie        |     6|
|            03 |Încălzit, iluminat şi forţă motrică    |    115|
|            04 |Apă, canal şi salubritate         |     26|
|            05 |Carburanţi şi lubrifianţi         |     30|
|            06 |Piese de schimb              |     13|
|            08 |Poştă, telecomunicaţii, radio, tv,    |      |
|              |internet                 |     26|
|5010      20 01 09 |Materiale şi prestări de servicii cu   |      |
|              |caracter funcţional            |   1.430|
|5010      20 01 30 |Alte bunuri şi servicii pentru      |      |
|              |întreţinere şi funcţionare        |    270|
|5010      20 02   |Reparaţii curente             |     20|
|          05   |Bunuri de natura obiectelor de inventar  |     51|
|            30 |Alte obiecte de inventar         |     51|
|          06   |Deplasări, detaşări, transferări     |     17|
|            01 |Deplasări interne, detaşări, transferări |     17|
|          11   |Cărţi, publicaţii şi materiale      |      |
|              |documentare                |     6|
|5010      20 13   |Pregătire profesională          |     5|
|          14   |Protecţia muncii             |     10|
|          30   |Alte cheltuieli              |     40|
|            04 |Chirii                  |     40|
|        57     |TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ       |    135|
|          02   |Ajutoare sociale             |    135|
|            02 |Ajutoare sociale în natură        |    135|
|        70     |CHELTUIELI DE CAPITAL           |    110|
|        71     |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE       |    110|
|          01   |Active fixe                |    110|
|            03 |Mobilier, aparatură birotică şi alte   |      |
|              |active corporale             |     10|
|5010      71 01 30 |Alte active fixe             |    100|
|6510            |ÎNVĂŢĂMÂNT                |   2.985|
|        01     |CHELTUIELI CURENTE            |   2.875|
|        10     |TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL      |    665|
|          01   |Cheltuieli salariale în bani       |    498|
|            01 |Salarii de bază              |    274|
|            02 |Salarii de merit             |     85|
|            03 |Indemnizaţie de conducere         |     17|
|            04 |Spor de vechime              |     63|
|            06 |Alte sporuri               |     3|
|            07 |Ore suplimentare             |     12|
|            08 |Fond de premii              |     27|
|            13 |Indemnizaţii de delegare         |     12|
|            30 |Alte drepturi salariale în bani      |     5|
|          03   |Contribuţii                |    167|
|            01 |Contribuţii de asigurări sociale de stat |    103|
|6510      10 03 02 |Contribuţii de asigurări de şomaj     |     16|
|            03 |Contribuţii de asigurări sociale de    |      |
|              |sănătate                 |     37|
|6510      10 03 04 |Contribuţii de asigurări pentru      |      |
|              |accidente de muncă şi boli profesionale  |     5|
|6510      10 03 06 |Contribuţii pentru concedii şi      |      |
|              |indemnizaţii               |     6|
|6510      20     |TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII       |   2.075|
|          01   |Bunuri şi servicii            |   1.926|
|            01 |Furnituri de birou            |     10|
|            02 |Materiale pentru curăţenie        |     6|
|            03 |Încălzit, iluminat şi forţă motrică    |    115|
|            04 |Apă, canal şi salubritate         |     26|
|            05 |Carburanţi şi lubrifianţi         |     30|
|            06 |Piese de schimb              |     13|
|            08 |Poştă, telecomunicaţii, radio, tv,    |      |
|              |internet                 |     26|
|6510      20 01 09 |Materiale şi prestări de servicii cu   |      |
|              |caracter funcţional            |   1.430|
|6510      20 01 30 |Alte bunuri şi servicii pentru      |      |
|              |întreţinere şi funcţionare        |    270|
|6510      20 02   |Reparaţii curente             |     20|
|          05   |Bunuri de natura obiectelor de inventar  |     51|
|            30 |Alte obiecte de inventar         |     51|
|          06   |Deplasări, detaşări, transferări     |     17|
|            01 |Deplasări interne, detaşări, transferări |     17|
|          11   |Cărţi, publicaţii şi materiale      |      |
|              |documentare                |     6|
|6510      20 13   |Pregătire profesională          |     5|
|          14   |Protecţia muncii             |     10|
|          30   |Alte cheltuieli              |     40|
|            04 |Chirii                  |     40|
|        57     |TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ       |    135|
|          02   |Ajutoare sociale             |    135|
|            02 |Ajutoare sociale în natură        |    135|
|        70     |CHELTUIELI DE CAPITAL           |    110|
|        71     |TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE       |    110|
|          01   |Active fixe                |    110|
|            03 |Mobilier, aparatură birotică şi alte   |      |
|              |active corporale             |     10|
|6510      71 01 30 |Alte active fixe             |    100|
|   07          |Învăţământ nedefinibil prin nivel     |   2.985|
|      01       |Centre de specializare, perfecţionare,  |      |
|              |calificare şi recalificate        |   2.985|
+---------------------------+------------------------------------------+-----------+
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 901 din data de 31 decembrie 2007