Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 685 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 581.397 acte

Codul Silvic din 2008 (Legea nr. 46/2008) - Republicare

...întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, precum şi de îngrijire a arboretelor se realizează de ocoale silvice sau de către persoane juridice atestate în condiţiile legii.(6)Regulamentul şi criteriile de atestare a persoanelor juridice prevăzute la alin. (5) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, cu consultarea asociaţiilor şi organizaţiilor profesionale şi a structurilor asociative ale autorităţilor locale.Art. 31Modalităţile de producere, de comercializare şi de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 august 2015 in M.Of. 611 din 12-aug-2015

Legea 7/1996 cadastrului şi a publicităţii imobiliare - Republicată

...redate şi arhivate sub formă de înregistrări, pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automată a datelor. Acestea au aceleaşi efecte juridice şi forţă probantă echivalentă cu cea a înscrisurilor în baza cărora au fost înregistrate.(4)Administrarea bazei de date prevăzute la alin. (3) se realizează de către Agenţia Naţională şi oficiile teritoriale. Consultarea situaţiei cadastral-juridice a unui imobil înregistrat în baza de date se poate face de către orice persoană utilizând datele de identificare ale...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 septembrie 2015 in M.Of. 720 din 24-sep-2015

Ordonanta urgenta 195/2005 privind protecţia mediului

...plante şi animale vii din flora şi fauna sălbatică, fără acordul eliberat de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului cu consultarea Academiei Române şi, după caz, a autorităţii centrale pentru sănătate;13.obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a îmbunătăţi performanţele tehnologice în scopul reducerii emisiilor şi de a nu pune în exploatare instalaţiile ale căror emisii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 decembrie 2005 in M.Of. 1196 din 30-dec-2005

Intelegere din 22-dec-1994 PRIVIND REGULILE ŞI PROCEDURILE DE SOLUŢIONARE A LITIGIILOR

...cererile de consultări de acest tip sunt notificate OSL şi consiliilor şi comitetelor competente de către membrul care cere deschiderea consultărilor. Fiecare cerere de consultări trebuie depusă în scris şi motivată; ea va identifica măsurile obiect al litigiului şi temeiul juridic al plângerii.(5)În cursul consultărilor angajate în conformitate cu dispoziţiile unui acord vizat, înainte de a continua acţiunea în...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Legea 36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale

...de către ministrul justiţiei;d)reprezintă Camera în relaţiile cu terţii la nivelul circumscripţiei Curţii de apel;e)întocmeşte documentarea juridică şi asigură consultarea şi informarea curentă a notarilor publici;f)ţine evidenţa veniturilor şi cheltuielilor Camerei şi a contribuţiei membrilor săi;g)procură...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 16 mai 1995 in M.Of. 92 din 16-mai-1995

Legea 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului

...a operaţiunilor electorale, funcţionează Autoritatea Electorală Permanentă.Art. 27(1)Autoritatea Electorală Permanentă este o instituţie administrativă autonomă cu personalitate juridică şi cu competenţă generală, care asigură aplicarea unitară, în intervalul dintre două perioade electorale, a dispoziţiilor legale privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor sau a altor consultări cu caracter naţional sau local. Autoritatea Electorală Permanentă urmăreşte şi sprijină dotarea secţiilor de votare cu logistica necesară, precum şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 septembrie 2004 in M.Of. 887 din 29-sep-2004

Directiva 2000/12/CE/20-mar-2000 privind iniţierea şi exercitarea activităţii instituţiilor de credit

...participaţie devine o filială a achizitorului sau intră sub controlul acestuia, evaluarea achiziţiei respective trebuie să se facă sub rezerva consultărilor menţionate la articolul 12.(3)Statele membre solicită oricărei persoane fizice sau juridice care îşi propune să vândă, direct sau indirect, participaţia calificată pe care o deţine la o instituţie de credit, să......care guvernează orice acord sau contract necesar punerii în aplicare a compensării contractuale;(iii)orice instituţie de credit trebuie să dispună de proceduri care să asigure că valabilitatea juridică a contractelor sale de compensare este verificată permanent, în lumina posibilelor modificări...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 1 ianuarie 2007 in Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Legea 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică

...arhivarea documentelor în formă electronicăParlamentul României adoptă prezenta lege.CAPITOLUL I:Dispoziţii generaleArt. 1Prezenta lege stabileşte regimul juridic aplicabil creării, conservării, consultării şi utilizării documentelor în formă electronică arhivate sau care urmează a fi arhivate într-o arhivă electronică.Art. 2Operaţiunile......g)sistem electronic de arhivare - sistemul informatic destinat colectării, stocării, organizării şi catalogării documentelor în formă electronică în scopul conservării, consultării şi redării acestora;h)titular al dreptului de dispoziţie asupra documentului - persoana fizică sau juridică proprietară sau, după caz, emitentă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 mai 2007 in M.Of. 345 din 22-mai-2007

Legea 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare

...ionizante şi a produselor farmaceutice care conţin materiale radioactive.(2)Cererea de autorizare se face de către persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (1).(3)Ministerul Sănătăţii elaborează reglementări proprii de autorizare şi de control în acest scop, cu respectarea prevederilor art. 5 şi cu consultarea comisiei şi a ministerelor interesate.Art. 39(1)Ministerul Sănătăţii organizează:a)potrivit legii, reţeaua de supraveghere a contaminării cu...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 octombrie 1996 in M.Of. 267 din 29-oct-1996

Ordonanta 118/1999 privind achizitiile publice

...Art. 82Dosarul achiziţiei publice se păstrează de către autoritatea contractantă atâta timp cât contractul de achiziţie publică produce efecte juridice şi, în orice caz, nu mai puţin de 5 ani de la data finalizării contractului respectiv.Art. 83La cerere, dosarul achiziţiei publice este pus la dispoziţie oricărei autorităţi publice interesate, spre consultare, cu condiţia ca nici o informaţie să nu fie dezvăluită, dacă dezvăluirea ei ar fi contrară legii, ar împiedica aplicarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 august 1999 in M.Of. 431 din 31-aug-1999