Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 747 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 581.763 acte

Acord din 2009 între Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungară, România şi Republica Turcia privind Proiectul Nabucco

...orice presupusă încălcare a dreptului Uniunii Europene de către un stat parte care este membru al Uniunii Europene.Respectarea dreptului Comunităţii Europene nu va constitui o încălcare a prezentului acord. Orice termen sau concept utilizat în prezentul acord care derivă din dreptul Comunităţii Europene va fi interpretat în conformitate cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie sau cea a Tribunalului de Primă Instanţă a Comunităţilor Europene. În situaţia în care nicio astfel de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 31 martie 2010 in M.Of. 202 din 31-mar-2010

Tratat din 2005 de constituire a Comunităţii Energiei

...TITLUL VIII:InterpretareArt. 94Instituţiile vor interpreta orice termen sau concept utilizat în prezentul tratat, care derivă din legislaţia Comunităţii Europene, în conformitate cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene (ECJ) sau a Tribunalului de Primă Instanţă al Comunităţilor Europene. Acolo unde nu există o interpretare a acestor curţi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 iunie 2006 in M.Of. 546 din 23-iun-2006

Conventie din 30-oct-2007 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială

...o selecţie a cauzelor care prezintă interes deosebit pentru buna funcţionare a convenţiei de către grefierul Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, care prezintă jurisprudenţa selectată la şedinţa experţilor în conformitate cu articolul 5 din prezentul protocol.(3)Până la instituirea sistemului de către Comunităţile Europene, în temeiul alineatului (1), Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene menţine sistemul de schimb de informaţii stabilit prin Protocolul...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 10 iunie 2009 in Jurnalul Oficial 147L

Decizia 944/2009 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

...se referă la posibilitatea invocării, fără termen, de către orice parte dintr-un proces, a inaplicabilităţii unui regulament adoptat în comun de Parlamentul European şi de Consiliu sau unui regulament al Consiliului, al Comisiei sau al Băncii Centrale Europene. Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene a clarificat, în jurisprudenţa sa, înţelesul acestui text comunitar. Astfel, în cauzele conexate Milchwerke Heinz Wohrmann & Sohn KG şi Alfons Lutticke GmbH împotriva Comisiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 octombrie 2009 in M.Of. 646 din 01-oct-2009

Decizia 4/2001 privind adoptarea regulilor de implementare a prevederilor referitoare la ajutorul de stat, mentionate in art. 64(1)(iii) si (2), in conformitate cu art. 64(3) din Acordul european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, si in art. 9(1)(iii) si (2) din Protocolul 2 privind produsele acoperite de Tratatul instituind Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului (CECO), anexa la acest acord

...va fi efectuată pe baza criteriilor care decurg din aplicarea regulilor decurgând din art. 87 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, precum şi din legislaţia secundară prezentă şi viitoare, cadrul legal, instrucţiunile şi alte acte administrative în vigoare în Comunitate şi, de asemenea, din jurisprudenţa Tribunalului de prima instanţă şi a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene şi din orice decizie a Consiliului de Asociere...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 august 2002 in M.Of. 615 din 20-aug-2002

Tratat din 29-oct-2004 DE INSTITUIRE A UNEI CONSTITUTII PENTRU EUROPA

...si sarcinilor Uniunii, precum si a principiului subsidiaritatii, drepturile care rezulta în principal din traditiile constitutionale si din obligatiile internationale comune statelor membre, din Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, din Cartele sociale adoptate de Uniune si de catre Consiliul Europei, precum si din jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene si a Curtii Europene a Drepturilor Omului. În acest context, Carta va fi interpretata......a Comunitatii, declaratiile, inclusiv cele facute în cadrul conferintelor interguvernamentale, precum si rezolutiile sau alte luari de pozitie ale Consiliului European si ale Consiliului si cele referitoare la Uniunea Europeana sau la Comunitate care au fost adoptate de comun acord de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 16 decembrie 2004 in Jurnalul Oficial 310C

Regulament din 2007 privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor

...practică, responsabil cu formarea continuă descentralizată;c)studiul individual al legislaţiei, practicii şi doctrinei în materie;d)studierea şi valorificarea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene;e)cunoştinţe de operare pe calculator şi cunoaşterea unei limbi străine.(2)Indicatorii prevăzuţi la alin. (1) lit. a......de practică, responsabil cu formarea continuă descentralizată;c)studiul individual al practicii şi doctrinei în materie;d)studierea şi valorificarea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene;e)cunoştinţe de operare pe calculator şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 noiembrie 2007 in M.Of. 814 din 29-noi-2007

Conventie din 30-oct-2007 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială

...o selecţie a cauzelor care prezintă interes deosebit pentru buna funcţionare a convenţiei de către grefierul Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, care prezintă jurisprudenţa selectată la şedinţa experţilor în conformitate cu articolul 5 din prezentul protocol.(3)Până la instituirea sistemului de către Comunităţile Europene, în temeiul alineatului (1), Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene menţine sistemul de schimb de informaţii stabilit prin Protocolul...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 21 decembrie 2007 in Jurnalul Oficial 339L

Decizia 188/2010 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

...Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 încalcă prevederile art. 115 alin. (4) din Constituţie este neîntemeiată. Curtea, în jurisprudenţa sa, a statuat în mod constant că situaţiile extraordinare exprimă un grad mare de abatere de la obişnuit sau comun, aspect întărit şi prin adăugarea sintagmei "a căror reglementare nu poate fi amânată" (Decizia nr. 255 din 11 mai 2005......din sectorul bugetar;- influenţa substanţială asupra bugetului de stat pe anul 2009 pe care o are executarea, în condiţiile dreptului comun, a titlurilor executorii;- necesitatea menţinerii echilibrelor bugetare şi, în mod implicit, nerespectarea angajamentelor interne şi internaţionale asumate de Guvernul României...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 14 aprilie 2010 in M.Of. 237 din 14-apr-2010

Acord din 26-nov-2009 între Uniunea Europeană şi Islanda şi Norvegia pentru aplicarea anumitor dispoziţii din Decizia 2008/615/JAI a Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere, şi din Decizia 2008/616/JAI de punere în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere, inclusiv anexa la aceasta

...aplicare şi la o interpretare cât mai uniforme ale dispoziţiilor menţionate la articolul 1, părţile contractante urmăresc în permanenţă evoluţia jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, precum şi evoluţia jurisprudenţei instanţelor islandeze şi norvegiene competente referitoare la aceste dispoziţii. În acest scop, se instituie un mecanism care să garanteze transmiterea...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 31 decembrie 2009 in Jurnalul Oficial 353L