Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 114 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 581.842 acte

Norme Metodologice din 2011 de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

...raportul de evaluare prevăzut la art. 11 alin. (7) din lege, este obligat să se raporteze la expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.(2)Camerele notarilor publici vor pune la dispoziţia expropriatorului expertizele prevăzute la alin. (1...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 1 februarie 2011 in M.Of. 84 din 01-feb-2011

Decizia 1/2010 în vederea interpretării unitare a prevederilor art. 42 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

...fiscalComisia fiscală centralăÎn vederea interpretării unitare a prevederilor art. 42 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare:La drepturile salariale, precum şi actualizările aferente acestora cu indicele de inflaţie, indiferent de modul în care au fost acordate - fie cu titlul de drepturi salariale actualizate, fie sub formă de despăgubiri reprezentând drepturi salariale actualizate -, se calculează şi se reţine impozit pe venit, precum şi contribuţiile...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 iulie 2010 in M.Of. 512 din 22-iul-2010

Decizia 367/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, în interpretarea dată prin Decizia nr. 18 din 17 octombrie 2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi a prevederilor art. 330^7 din Codul de procedură civilă din 1865

...ca efect coroborarea acestuia cu legislaţia în vigoare, observând, în acelaşi timp, că, potrivit dispoziţiilor art. 253 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, persoanele juridice au obligaţia de a înscrie şi de a actualiza periodic valoarea de inventar a fiecărei clădiri înregistrată în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 septembrie 2014 in M.Of. 669 din 11-sep-2014

Ordinul 2731/2010 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti

...pentru contribuabili mijlocii vor notifica contribuabilii prevăzuţi la alin. (1), prevederile art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.(3)Lista contribuabililor se actualizează anual, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform criteriilor de selecţie prevăzute la art. 1.(4)Lista...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 decembrie 2010 in M.Of. 820 bis din 08-dec-2010

Hotarirea 297/2016 privind modificarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

...IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în administrarea caselor de asigurări de sănătate din subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cod fiscal 11697800, ale căror coduri de clasificare, caracteristici tehnice şi valoare de inventar se actualizează
Nr. M.F.P.
Cod de clasificare
Denumirea bunului care
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 aprilie 2016 in M.Of. 319 din 26-apr-2016

Decizia 752/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

...nr. 165/2013, grilele notariale se referă la ghidurile privind valorile orientative ale proprietăţilor imobiliare utilizate de camerele notarilor publici, actualizate în condiţiile impuse de art. 771 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 februarie 2018 in M.Of. 173 din 23-feb-2018

Ordinul 1154/2016 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7. 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

...s-a efectuat viramentul în contul 51.1.16.09.00 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468).2.30.Compensarea şi restituirea sumelor reprezentând taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule, a sumelor actualizate cu indicele preţurilor de consum, precum şi a dobânzilor calculate până la data plăţii integrale se fac de la bugetul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 aprilie 2016 in M.Of. 274 din 12-apr-2016

Ordinul 682/2016 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7. 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

...s-a efectuat viramentul în contul 51.1.16.09.00 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468).2.30.Compensarea şi restituirea sumelor reprezentând taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule, a sumelor actualizate cu indicele preţurilor de consum, precum şi a dobânzilor calculate până la data plăţii integrale se fac de la bugetul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 aprilie 2016 in M.Of. 274 din 12-apr-2016

Hotarirea 374/2016 privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar ale unui imobil care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca în domeniul public al oraşului Ulmeni, judeţul Maramureş

...pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Nr. crt.
Nr. MFP
Cod de clasificaţie
Denumirea imobilului
Caracteristicile tehnice actualizate ale imobilului care se transmite
Nr. carte funciară
Adresa imobilului din inventarul centralizat
Persoana juridică de la care se transmite imobilul
Codul unic de înregistrare fiscală
Persoana juridică la care se transmite imobilul
Codul unic de înregistrare fiscală
Valoarea de inventar actualizată
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 mai 2016 in M.Of. 396 din 25-mai-2016

Ordonanta urgenta 80/2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

...art. 2 alin. (1) lit. c), d), i), q) şi r), ale art. 355 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate, forma actualizată;c)"MJX" reprezintă cantitatea totală de energie furnizată şi transformată din volumele de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 septembrie 2018 in M.Of. 803 din 19-sep-2018