Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1334 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 581.842 acte

Norme Metodologice din 2003 pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

...lor de activitate comercializarea cu ridicata si cu amanuntul a aparatelor de marcat electronice fiscale si a tehnicii de calcul - cod CAEN 5184/5186 si 5248;c)nu au datorii fiscale restante la bugetul de stat;d)asigura în judetele si în......de service trebuie sa aiba mentionata în obiectul lor de activitate activitatea de service pentru aparate de marcat electronice fiscale, cod CAEN 7250, si sa dispuna de minimum 2 tehnicieni de service specializati în domeniu.(2)Distribuitorii autorizati sunt obligati ca...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 mai 2003 in M.Of. 319 din 12-mai-2003

Ordinul 23/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice, in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate

...rezultă că stocul fizic nu corespunde cu declaraţia farmacistului diriginte;b = 1/n, unde n este numărul de activităţi înregistrate CAEN (numărul de coduri CAEN din anexa de la registrul comerţului)c = I/V,în care: I = valoarea impozitului plătit pentru activitatea din anul precedent...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 februarie 2003 in M.Of. 78 bis din 06-feb-2003

Instructiuni din 2008 pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală

...valorifică şi comercializează produse şi subproduse alimentare de origine nonanimală;d)unităţi integrate - unităţile care desfăşoară mai multe activităţi sectoriale (cod CAEN) integrate în aceeaşi locaţie;e)operator economic - orice persoana fizică sau juridică care prelucrează, procesează, depozitează, transportă, valorifică şi comercializează......care operatorii economici işi desfăşoară activitatea în unul sau mai multe judeţe prin unităţi fără personalitate juridică şi cu acelaşi cod CAEN, plata aferentă controlului oficial se face de către entitatea juridică, conform categoriei de încadrare din anexa nr. 1.(2...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 decembrie 2008 in M.Of. 886 din 29-dec-2008

Ordinul 2007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic, a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionări; unităţilor emitente de tichete de masă şi a celor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete-cadou şi de tichete de creşă

...să rezulte capitalul social subscris şi vărsat, asociaţii, obiectul de activitate (operaţiuni care privesc emiterea şi gestionarea biletelor de valoare - cod CAEN 181 şi cod CAEN 6612), administratorii, însoţit de copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare;c)certificatul emis de organele...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 iulie 2008 in M.Of. 516 din 09-iul-2008

Ordinul 849/2004 privind aprobarea modelelor de cereri de autorizare pentru activitatea de clasificare a carcaselor, a modelelor formularelor-tip pentru atestatul de clasificator şi pentru autorizaţia de clasificare şi a modelelor rapoartelor de clasificare şi registrului agenţiilor de clasificare

...data de ........., CNP nr. ........., vă rugăm să aprobaţi autorizarea pentru activitatea de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, cod CAEN ................ .Conform legislaţiei în vigoare, ataşăm următoarele documente:1.statutul societăţii;2.CUI;3.certificat fiscal;4.lista clasificatorilor angajaţi (contracte......de porcine, bovine şi ovine- Clasificator -Nr. înregistrare ......../.............Subsemnatul .................., cu domiciliul .................., posesor al B.I./C.I. seria ......, nr. ........., având cod numeric personal nr. .............., vă rog să aprobaţi autorizarea pentru activitatea de clasificare a carcaselor de ................ (porcine, bovine, ovine), cod CAEN...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 noiembrie 2004 in M.Of. 1127 din 30-noi-2004

Norme Metodologice din 2001 de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului

...A.D.S.;2.pentru persoanele juridice:a)să facă dovada înregistrării şi funcţionării legale (act constitutiv, certificat de înmatriculare, cod fiscal etc.);b)să aibă în obiectul de activitate "activitate agricolă"- grupa 01 din Codul CAEN;c)să facă dovada experienţei în domeniul agricol;d)durata existenţei persoanei juridice, potrivit actelor constitutive, să fie mai mare...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 iulie 2001 in M.Of. 390 din 17-iul-2001

Ordinul 2123/2009 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2009 a operatorilor economici

...a fost depusă, unitatea fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.Persoanele juridice completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 iunie 2009 in M.Of. 440 din 26-iun-2009

Hotarirea 251/1999 privind conditiile de autorizare, organizare si exploatare a jocurilor de noroc

...si a legislatiei in vigoare.Toti agentii economici organizatori de jocuri de noroc vor avea prevazut in obiectul de activitate codul CAEN nr. 9.271.In cazul jocurilor mentionate la art. 6 lit. a) licenta va fi nominala pentru fiecare masina in......acestuia;2.actul constitutiv al agentului economic, in al carui obiect de activitate sa fie precizata activitatea "jocuri de noroc", cod CAEN 9271, precum si toate mentiunile ulterioare, inregistrate la oficiul registrului comertului;3.contractul de societate, dupa caz, cu toate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 22 aprilie 1999 in M.Of. 171 din 22-apr-1999

Ordinul 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României

...potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.2.4.Entităţile înscriu codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.2.5.Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 august 2012 in M.Of. 570 din 10-aug-2012

Norme Metodologice din 2006 de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006

...domiciliul ales pentru comunicari:
1. Nume si prenume....................................
2. Adresa: localitatea............ nr ... , bloc ........cod postal ........... scara ............., etaj...... ap ...... judet/sector......cod postal....... telefon......... fax ............................ e-mail..............
VII.
1. ACTIVITATI PENTRU CARE SOLICIT AUTORIZAREA DE FUNCTIONARE DIN PUNCT DE VEDERE AL SECURITATII Sl SANATATII ÎN MUNCA
1.1. > SEDIU SOCIAL................................... Nr. lucratori:............
Adresa............................................
Cod CAEN
Denumirea activitatii
Autorizata anterior*
*) Se va completa data si legea în baza careia s-a eliberat autorizatia1.2.> SEDIU
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 octombrie 2006 in M.Of. 882 din 30-oct-2006