Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 685 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 581.842 acte

Metodologie din 2010 de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism

...necesar a fi incluse în avizul prealabil de oportunitate pentru documentaţiile de urbanism iniţiate de investitori privaţi, persoane fizice sau juridice;d)gestionează activităţile de informare şi consultare a publicului pe tot parcursul documentaţiei, până la aprobare;e)este persoană de contact din partea administraţiei publice locale pentru activităţile de informare şi consultare a publicului în privinţa proiectului respectiv.(4)În funcţie de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului, persoana responsabilă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 ianuarie 2011 in M.Of. 47 din 19-ian-2011

Buget din 20-nov-2013 ADOPTAREA DEFINITIVĂ 2014/67/UE, Euratom a bugetului general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 2014

...la sediile centrale ale instituţiilor sau la birourile externe) (experţii sunt rambursaţi pe baza deciziilor adoptate de Comisie).Studii şi consultări:- cheltuieli aferente studiilor şi consultanţei de specialitate încredinţate prin contract unor experţi de înaltă calificare (persoane fizice sau juridice), în măsura în care personalul de care dispune Comisia nu permite realizarea directă a acestora;- achiziţionarea de studii deja efectuate......sa la această majorare este decisă de către Consiliu în unanimitate, pe baza unei propuneri din partea Comisiei şi după consultarea Parlamentului European.Temei juridicDecizia 94/375/CE a Consiliului din 6 iunie 1994 privind participarea Comunităţii, în calitate de...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 20 februarie 2014 in Jurnalul Oficial 51L

Ordonanta urgenta 57/2019 privind Codul administrativ

...teritoriale ale unităţilor administrativ-teritoriale care priveşte înfiinţarea, reînfiinţarea sau reorganizarea acestora se poate efectua numai prin lege şi după consultarea obligatorie a cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale respective prin referendum local, în condiţiile legii.Art. 96:Personalitatea juridică a unităţilor administrativ-teritoriale(1)Unităţile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu.(2)Unităţile administrativ-teritoriale, precum şi subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 5 iulie 2019 in M.Of. 555 din 05-iul-2019

Decizia 302/2019 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind elaborarea actelor cu caracter normativ din domeniul de activitate al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

...subordonate ANP, structurilor din sistemul administraţiei penitenciare şi, după caz, organizaţiilor sindicale reprezentative.(8)În cadrul demersurilor de transmitere spre consultare, reprezentantul SMEAN întocmeşte o adresă de înaintare a proiectului, care se semnează de şeful serviciului, directorul Direcţiei juridice şi conducerea ANP, la care se anexează proiectul şi instrumentul de prezentare şi motivare în forma prevăzută la alin. (7......După semnarea adresei de înaintare, documentele care fac obiectul consultării se transmit prin e-mail, în format editabil, fără rubricile de semnături, prin grija secretariatului Direcţiei juridice.(9)Termenul de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 ianuarie 2019 in M.Of. 65 din 25-ian-2019

Ordonanta urgenta 45/2003 privind finanţele publice locale

...pot institui taxele speciale, modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice pentru care se propun taxele respective, modalităţile de consultare şi de obţinere a acordului persoanelor fizice şi juridice beneficiare ale serviciilor respective.(4)Hotărârile luate de consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 iunie 2003 in M.Of. 431 din 19-iun-2003

Legea 188/2000 privind executorii judecatoresti

...Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti pentru numirea lor în funcţia de executor judecătoresc de către ministrul justiţiei;d)întocmeşte documentarea juridică şi asigură consultarea şi informarea curentă a executorilor judecătoreşti;e)ţine evidenţa veniturilor şi cheltuielilor Camerei executorilor judecătoreşti şi a contribuţiei membrilor săi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 noiembrie 2000 in M.Of. 559 din 10-noi-2000

Ordonanta urgenta 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

...României, pe baza consultării cu organizaţii neguvernamentale;b)un membru, reprezentant al societăţii civile, propus de primul-ministru, pe baza consultării cu organizaţii neguvernamentale;c)9 membri, la propunerea grupurilor parlamentare, potrivit configuraţiei politice a celor două Camere.(3)Pe baza raportului comun, întocmit de comisiile juridice ale Camerei Deputaţilor şi Senatului în şedinţă comună, membrii Colegiului sunt numiţi pentru un mandat de 6 ani, cu respectarea...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 martie 2008 in M.Of. 182 din 10-mar-2008

Ordonanta urgenta 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

...această intenţie să se concretizeze.(4)Evaluarea intenţiei de dobândire a participaţiei calificate sau de majorare a acesteia face subiectul consultărilor prealabile prevăzute la art. 37, dacă, în urma dobândirii participaţiei calificate, instituţia de credit, persoană juridică română, ar deveni o filială a persoanei care intenţionează să o dobândească sau ar fi controlată de această persoană şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 decembrie 2006 in M.Of. 1027 din 27-dec-2006

Legea 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare - REPUBLICARE

...aprezentei legi ori de cate ori prevederile acesteia nu pot fi aplicate simultan cu prevederile legale de alta natura, cu consultarea autoritatilor administratiei publice in materie, acordand prioritate respectarii conditiilor de desfasurare in siguranta a activitatilor nucleare.Art. 29(1)Persoanele fizice si persoanele juridice care extrag sau prelucreaza substante sau substante minerale asociate in zacamant cu uraniu sau toriu substante care in fluxul tehnologic......ionizante si a produselor farmaceutice care contin materiale radioactive.(2)Cererea de autorizare se face de catre persoanele fizice sau juridice care desfasoara activitatile prevazute la alin. (1).(3)Ministerul Sanatatii elaboreaza reglementarile proprii de autorizare si de control in acest...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 februarie 1998 in M.Of. 78 din 18-feb-1998

Regulamentul 1/2001 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Incidentelor de Plati

...unităţile lor teritoriale, instanţele judecătoreşti, alte instituţii ale statului cu atribuţii de supraveghere şi control, persoane fizice şi alte persoane juridice, instituţii similare CIP din străinătate, în condiţiile art. 47, cărora CIP le-a luat în evidenţă o cerere de consultare a informaţiilor deţinute;k)valorificarea informaţiei - exploatarea în interes privat sau public a datelor puse la dispoziţie de CIP din......1)Persoana declarantă poate interoga baza de date a CIP, în nume propriu ori în numele unei persoane fizice sau juridice, prin transmiterea la CIP a unei cereri de consultare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 9.(2)La nodul de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 9 martie 2001 in M.Of. 120 din 09-mar-2001