Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 84 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 581.763 acte

Hotarirea 478/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002

...solicitare în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi formular pentru contestarea deciziei - format.pdf,.pdf inteligent,.doc,.docx,.odt şi alte formate text;- buget, situaţia plăţilor, situaţia drepturilor salariale, plan de achiziţii, plan de investiţii, centralizatorul contractelor de achiziţie - format.ods,.xml,.xls sau.xlsx;- formulare-tip folosite......de instituţie în relaţia cu cetăţenii - format.pdf inteligent,.doc,.docx,.odt sau în variantă online (în cazul utilizării unei proceduri online de completare a respectivului formular).ANEXA nr...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 8 iulie 2016 in M.Of. 516 din 08-iul-2016

Legea 160/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică

...pe deplin în momentul stabilirii funcţionalităţilor minime ale contoarelor şi a obligaţiilor impuse participanţilor la piaţă;b) sistemele de măsurare inteligentă asigură securitatea contoarelor inteligente şi comunicarea datelor, precum şi dreptul la viaţă privată al consumatorilor finali, în conformitate cu legislaţia privind protecţia datelor şi a vieţii private, în condiţiile Legii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 iulie 2016 in M.Of. 562 din 26-iul-2016

Hotarirea 38/2017 privind propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2010/40/UE în ceea ce priveşte perioada pentru adoptarea actelor delegate - COM (2017) 136 final

...şi automatizate.3.Consideră că Propunerea de modificare a Directivei 2010/40/UE privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport ("Directiva STI") este în conformitate cu principiul subsidiarităţii. Directiva STI are drept scop accelerarea implementării şi utilizării coordonate a sistemelor de transport inteligente ("STI") în domeniul transportului rutier transnaţional, ce nu pot fi reglementate în mod satisfăcător doar de statele membre, necesitând competenţa...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 aprilie 2017 in M.Of. 291 din 25-apr-2017

Anexa din 2002 la Hotararea nr. 1440/2002 privind aprobarea Strategiei nationale pentru promovarea noii economii si implementarea societatii informationale

...de mediu, până când România va deveni membră a Uniunii Europene.5.5.Securizarea reţelelor, antifrauda TIC şi promovarea cartelelor inteligenten)securizarea reţelelor de calculatoareTrebuie avute în vedere cu prioritate două aspecte legate de securitatea reţelelor:1.integritatea reţelelor: disponibilitatea acestora;2.caracterul privat: dreptul individual de a controla, influenţa şi gestiona informaţiile referitoare la propria persoană, care pot fi memorate şi stocate, precum şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 decembrie 2002 in M.Of. 933 bis din 19-dec-2002

Ordinul 162/2009 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor

...lancea - voinţa, dar este şi armă vorbitoare în heraldică, amintind şi de arma cu care, odinioară, domnitorul Vlad Ţepeş făcea dreptate în ţară;c)acele de ceasornic - precizia acţiunilor militare;d)grifonul - forţa cu viteza; obstacol de surmontat, dificultate de învins;e)leul de aur - un geniu pătrunzător şi prevăzător; forţă, inteligenţă, vigilenţă, putere;f)coiful cu panaş - protecţia şi invulnerabilitatea; evocă codul de onoare al jandarmilor, capacitatea lor de a-şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 13 august 2009 in M.Of. 564 din 13-aug-2009

Decizia 365/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 163/2015 privind standardizarea naţională

...Legii nr. 8/1996, fiind circumscris unui ansamblu de mecanisme destinate protejării creaţiilor intelectuale.21. Această protecţie oferită prin lege drepturilor de proprietate intelectuală este justificată de necesitatea apărării produsului inteligenţei umane, prin noţiunea de proprietate intelectuală înţelegându-se totalitatea drepturilor asupra creaţiilor geniului uman referitoare la opere literare, artistice, ştiinţifice, invenţiile din toate domeniile, descoperirile ştiinţifice, precum şi drepturile aferente...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 iulie 2017 in M.Of. 578 din 19-iul-2017

Regulamentul 1291/11-dec-2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020 şi de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE

...de inovare, cercetare şi dezvoltare tehnologică.(3)Uniunea s-a angajat să îndeplinească Strategia Europa 2020, care prevede obiectivele creşterii inteligente, durabile şi favorabile incluziunii, subliniază rolul cercetării şi inovării drept motoare esenţiale ale prosperităţii economice şi sociale şi ale durabilităţii mediului şi stabileşte obiectivul creşterii cheltuielilor cu cercetarea şi dezvoltarea......laboratoarele vii pentru experimentare şi infrastructuri de bază pentru tehnologiile generice esenţiale şi integrarea lor în produse avansate şi sisteme inteligente inovatoare, inclusiv echipamente, instrumente, servicii de sprijin, camere curate şi acces la turnătorii pentru crearea de prototipuri.Orizont 2020 va...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 20 decembrie 2013 in Jurnalul Oficial 347L

Decizia 2013/743/UE/03-dec-2013 de instituire a programului specific de punere în aplicare a Programului-cadru pentru cercetare şi inovare (2014-2020) - Orizont 2020 şi de abrogare a Deciziilor 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE şi 2006/975/CE

...pentru a ţine seama de ultimele evoluţii. În general, acţiunile puse în aplicare în cadrul acestei provocări societale vor avea drept obiectiv să îmbunătăţească coordonarea programelor, iniţiativelor şi politicilor relevante ale Uniunii, cum ar fi politica de coeziune, în special prin strategiile naţionale şi regionale în favoarea specializării inteligente, şi sistemul de comercializare a drepturilor de emisie, care privesc de exemplu, sprijinul pentru proiecte de demonstraţie.4.TRANSPORTURI INTELIGENTE, ECOLOGICE ŞI INTEGRATE4.1.Transporturi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 20 decembrie 2013 in Jurnalul Oficial 347L

Regulament din 1996 privind organizarea si functionarea asezamintelor pentru cultura si educatia adultilor

...apartenenţă etnică sau politică;- reprezintă o activitate de bază într-o societate democratică, susţin procesele sociale şi individuale de adaptare inteligentă, rapidă şi productivă într-o lume în schimbare;- consfinţesc dreptul la educaţie şi informaţie pe tot parcursul vieţii, pentru fiecare cetăţean, şi recunosc că educaţia este un proces dinamic şi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 decembrie 1996 in M.Of. 347 din 19-dec-1996

Regulamentul 1316/11-dec-2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 şi (CE) nr. 67/2010

...activitate sunt coordonate în vederea exploatării sinergiilor dintre sectoarele transporturilor, telecomunicaţiilor şi energiei, în special în domenii precum reţelele energetice inteligente, mobilitatea electrică, sistemele de transport inteligente şi durabile, drepturile comune de trecere sau conectarea infrastructurilor. Comisia adoptă cel puţin o cerere multisectorială de propuneri de acţiuni eligibile în temeiul...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 20 decembrie 2013 in Jurnalul Oficial 348L