Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 84 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 581.663 acte

Buget din 12-dec-2018 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2019/333 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2019

...a le permite consumatorilor să ocupe un loc central în cadrul pieţei interne, în contextul unei strategii generale pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, prin contribuţia sa la protecţia sănătăţii, siguranţei şi intereselor economice şi juridice ale consumatorilor, precum şi la promovarea dreptului acestora la informare, educaţie şi organizare în vederea protejării intereselor lor, sprijinind integrarea acestor interese ale consumatorilor în alte domenii......protecţie a consumatorilor şi oferirea de sprijin organizaţiilor de consumatori, luând, de asemenea, în considerare nevoile specifice ale consumatorilor vulnerabili;- drepturi şi măsuri reparatorii: dezvoltarea şi consolidarea drepturilor consumatorilor, în special prin măsuri de reglementare inteligentă şi îmbunătăţirea accesului la măsuri...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 7 martie 2019 in Jurnalul Oficial 67L

Regulamentul 504/06-iun-2008 privind punerea în aplicare a Directivelor 90/426/CEE şi 90/427/CEE ale Consiliului privind metodele de identificare a ecvideelor

...sunt transportate pe teritoriul lor. În mai multe zone au fost introduse carduri din plastic cu cipuri computerizate integrate ("carduri inteligente") drept dispozitive de stocare a datelor. Ar trebui să fie posibilă emiterea unor astfel de carduri inteligente ca o opţiune în plus pe lângă documentul de identificare, precum şi utilizarea acestora în anumite condiţii în locul documentului...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 7 iunie 2008 in Jurnalul Oficial 149L

Buget din 17-dec-2014 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2015/339 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2015

...unei creşteri bazate pe inovare şi pe orientarea către export a forţelor de producţie locale.Aceasta ar trebui să servească drept model de creştere pentru alte regiuni de convergenţă din Grecia şi din Europa.Fondurile disponibile din partea Uniunii ar trebui să sprijine dezvoltarea şi punerea în aplicare a strategiei regionale de specializare inteligentă, concentrându-se în special pe:- crearea şi/sau consolidarea legăturilor dintre sectorul industrial/manufacturier regional orientat spre exterior şi organismele......protecţie a consumatorilor şi de a permite afirmarea consumatorilor în centrul pieţei interne în cadrul unei strategii generale pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, prin contribuţia sa la protecţia sănătăţii, siguranţei şi intereselor economice şi juridice ale consumatorilor, precum şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 13 martie 2015 in Jurnalul Oficial 69L

Buget din 01-dec-2016 ADOPTAREA DEFINITIVĂ (UE, Euratom) 2017/292 a bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 2017

...şi punerea în aplicare a unei strategii RIS3 în regiunea greacă Macedonia de Est şi Tracia (RMET), care a servit drept spaţiu de testare a teoriei privind specializarea inteligentă. Ea furnizează un sprijin potrivit şi specific pentru activităţile din anumite regiuni rămase în urmă, cu o abordare orizontală mai......protecţie a consumatorilor şi de a permite afirmarea consumatorilor în centrul pieţei interne în cadrul unei strategii generale pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, prin contribuţia sa la protecţia sănătăţii, siguranţei şi intereselor economice şi juridice ale consumatorilor, precum şi...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 28 februarie 2017 in Jurnalul Oficial 51L

Norma din 2008 privind reconversia profesională în Ministerul Apărării

...gestionarea bugetelor
- acţiuni voluntare în domenii extraprofesionale(cultural-sportive etc.)
- bun orator, spirit de organizare, originalitate, stăpânire de sine, spontaneitate, inteligenţă, curaj, îndrăzneală, perseverenţă, intuiţie, spirit de dreptate şi obiectivitate, onestitate, tărie de caracter, dobândite pe timpul formării ca militar atât pe timpul şcolarizării, cât şi pe timpul
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 30 ianuarie 2008 in M.Of. 71 din 30-ian-2008

Decizia 2008/671/CE/05-aug-2008 privind utilizarea armonizată a spectrului radio în banda de frecvenţe 5 875-5 905 MHz pentru aplicaţiile sistemelor inteligente de transport (SIT) legate de siguranţă

...prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru spectrul de frecvenţe radio,ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:-****-Art. 1Prezenta decizie are drept scop armonizarea condiţiilor privind disponibilitatea şi utilizarea eficientă a benzii de frecvenţe 5 875-5 905 MHz pentru aplicaţiile legate de siguranţă ale sistemelor inteligente de transport (SIT) în Comunitate.Art. 2În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiţii:1."Sisteme inteligente de transport...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 15 august 2008 in Jurnalul Oficial 220L

Hotarirea 128/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Consolidarea capacităţilor de inovare în regiunile Europei: strategii pentru o creştere stabilă, durabilă şi favorabilă incluziunii - COM (2017) 376 final

...depinzând de finanţarea prin Programul operaţional competitivitate.De asemenea, a fost demarat procesul de elaborare a Programului naţional de specializare inteligentă, prevăzut de Programul de guvernare al Guvernului României, care are drept obiectiv stabilirea sinergiilor dintre strategiile de specializare inteligentă la nivel naţional şi la nivel regional, asigurând corelarea cu platforma RIS3, şi identifică direcţiile strategice de creştere a competitivităţii...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 decembrie 2017 in M.Of. 1003 din 18-dec-2017

Ordinul 2586/2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a SEN, precum şi implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.1 ''Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţie'' şi obiectivul specific 6.3 ''Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor''

...i)-(iii), inclusiv a sistemelor de protecţie, monitorizare şi control la toate tensiunile şi posturile de transformare; şi(v)reţele inteligente, definite drept orice echipament, linie, cablu sau instalaţie, atât la nivelul transportului, cât şi al distribuţiei la tensiune joasă şi medie, care are ca obiectiv comunicarea digitală bidirecţională, monitorizarea interactivă, inteligentă şi în timp real sau aproape real şi gestionarea producţiei, a transportului, a distribuţiei şi a consumului de energie electrică...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 aprilie 2017 in M.Of. 298 din 26-apr-2017

Ordinul 177/2018 privind aprobarea Condiţiilor-cadru pentru realizarea calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel naţional

...de măsurare inteligentă în conformitate cu prevederile prezentului ordin.(3)În funcţie de ponderea investiţiilor pentru implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice în valoarea totală a programelor de investiţii anuale, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei are dreptul să solicite modificarea propunerilor privind planurile de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice prevăzute la alin. (1), astfel încât să nu fie afectate siguranţa, fiabilitatea şi eficienţa reţelei.Art. 5...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 12 octombrie 2018 in M.Of. 866 din 12-oct-2018

Hotarirea 10/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea modificată de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzări de bunuri, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Directivei 2009/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European şi a Consiliului COM (2017)637

...şi faţă-în-faţă.9.Îşi manifestă îndoiala cu privire la aplicabilitatea propunerii în cazul comenzilor automatizate de tipul casei inteligente şi al internetului lucrurilor, precum şi al vânzărilor la automate, al vânzărilor de roboţi mobili şi al produselor de inteligenţă artificială drept servicii sau al celor găzduite în tehnologie de tip "cloud" şi solicită Comisiei Europene explicaţii cu privire la acest aspect...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 februarie 2018 in M.Of. 171 din 23-feb-2018