Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 111 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 581.763 acte

Regulamentul 302/28-feb-2018 privind prevenirea geoblocării nejustificate şi a altor forme de discriminare bazate pe cetăţenia sau naţionalitatea, domiciliul sau sediul clienţilor pe piaţa internă şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2006/2004 şi (UE) 2017/2394, precum şi a Directivei 2009/22/CE

...fi necesară blocarea sau limitarea accesului ori redirecţionarea clientului, fără consimţământul său explicit, către o versiune alternativă a unei interfeţe online din motive legate de cetăţenia sau naţionalitatea clientului ori de domiciliul sau sediul acestuia, pentru a asigura respectarea unei dispoziţii legale prevăzute de dreptul Uniunii sau de legislaţia unui stat membru în conformitate cu dreptul Uniunii, care se aplică comerciantului drept urmare a faptului că îşi desfăşoară activitatea...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 2 martie 2018 in Jurnalul Oficial 60Lbis

Ordinul 836/2018 pentru aprobarea Normelor privind eficientizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică implementate de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

...să fie unul rezonabil şi suficient. La stabilirea termenului-limită pentru depunerea ofertelor se vor respecta termenele minime impuse de legislaţia în materia achiziţiilor publice (atât pentru procedurile online, cât şi offline), iar anunţul de participare/anunţul de participare simplificat/anunţul de concurs va fi supus aprobării directorului general...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 23 august 2018 in M.Of. 731 din 23-aug-2018

Ordinul 1017/2019 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard de atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială de produse, precum şi a modalităţii de completare a anunţului de participare/de participare simplificat

...are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta în alte condiţii decât cele expres reglementate de legislaţie în acest sens şi probării circumstanţelor respective, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului şi executarea garanţiei de participare.Accesarea/deschiderea OfertelorCa regulă generală, întrucât procedura se desfăşoară online, după termenul-limită de primire a Ofertelor, Autoritatea/entitatea contractantă va putea accesa în SEAP Ofertele depuse de Ofertanţi.Prin...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 martie 2019 in M.Of. 215 bis din 19-mar-2019

Ordinul 829/2016 pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la aplicaţiile EMCS-RO de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize şi de depunere online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile

...economici la aplicaţiile EMCS-RO de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize şi de depunere online a declaraţiilor privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabilePublicat în Monitorul Oficial cu numărul 179 din data de 10 martie 2016
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 martie 2016 in M.Of. 179 din 10-mar-2016

Regulamentul 1263/20-sept-2018 de stabilire a formularelor pentru transmiterea informaţiilor de către furnizorii de servicii de livrare de colete în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/644 al Parlamentului European şi al Consiliului

...document la prezentul formular enumerând subcontractanţii.
(13) Ataşaţi lista la prezentul formular şi, în cazul în care lista este disponibilă online, furnizaţi linkul (linkurile).
Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 238L din data de 21 septembrie 2018
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 21 septembrie 2018 in Jurnalul Oficial 238L

Strategie din 2015 a Arhivelor Naţionale 2015-2021

...scopul accesibilizării şi maximizării audienţei pentru aceste servicii, platforma permite punerea acestora la dispoziţia publicului atât într-un mediu colaborativ online, cât şi prin contact direct la sediile instituţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare.Instituţia a pregătit proiectul "Dezvoltarea şi extinderea sistemului informatic integrat pentru gestiunea serviciilor oferite clienţilor Arhivelor Naţionale", care...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 octombrie 2015 in M.Of. 796 din 27-oct-2015

Regulamentul 1986/11-nov-2015 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunţurilor în domeniul achiziţiilor publice şi de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 842/2011

...tehniceSecţiunea IV:ProcedurăSecţiunea VI:Informaţii complementareAutorităţii contractante/entităţii contractante îi revine responsabilitatea de a asigura conformitatea cu legislaţia Uniunii Europene şi cu orice lege aplicabilă.1 a se repeta de câte ori este necesar2 dacă este cazulANEXA X: Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneInformaţii şi formulare online: http://simap.ted.europa.euRezultatele concursului de proiecteDirectiva 2014/24/UEDirectiva 2014/25/UESecţiunea I:Autoritatea......Informaţii complementareSecţiunea VII:Modificări aduse contractului/concesiunii
Autorităţii contractante/entităţii contractante îi revine responsabilitatea de a asigura conformitatea cu legislaţia Uniunii Europene şi cu orice lege aplicabilă.
1 a se repeta de câte ori este necesar
2 dacă este cazul
...

Act din Legislatia Europeana Publicat la data de: 12 noiembrie 2015 in Jurnalul Oficial 296L

Raport din 2019 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi cu ocazia alegerii membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 47 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - candidat independent Tudoran Gregoriana-Carmen

...raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale
03.06.2019
* Având în vedere că materialele au fost folosite şi pentru online şi pentru TV, sumele aferente au fost divizate între cele două categorii menţionate.Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 575 din data de 15 iulie 2019
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 15 iulie 2019 in M.Of. 575 din 15-iul-2019

Ordinul 4476/2016 privind aprobarea standardelor profesionale de formare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor din învăţământul preuniversitar, pe niveluri de învăţământ - preşcolar, primar, gimnazial şi liceal - şi pe etape de dezvoltare profesională din cariera didactică - gradul didactic II, gradul didactic I, formare continuă o dată la 5 ani

...itemi, crearea de baze de date pentru o disciplină, dezvoltare de CDS, editarea revistei şcolare,.redactarea proiectelor educaţionale. Utilizează comunicarea online cu elevii şi părinţii.
Respectă legislaţia, particularităţile de vârstă ale elevilor şi principiile pedagogice în utilizarea TIC.
Îşi asuma
responsabilitatea pentru conţinutul şi calitatea materialelor postate
...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 11 ianuarie 2017 in M.Of. 31 bis din 11-ian-2017

Ordinul M.76/2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind activitatea de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale

...trebuie să aducă prejudicii de imagine MApN şi se fac în condiţiile respectării normelor de comportament şi obligaţiilor prevăzute în legislaţie referitoare la statutul cadrelor militare, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, precum şi funcţionarilor publici şi personalului civil contractual.(7)În mediul online, personalului MApN îi este interzis:a)să folosească reţelele de socializare pe timpul îndeplinirii misiunilor ordonate, a căror desfăşurare poate...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 iunie 2016 in M.Of. 455 din 17-iun-2016