Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 1214 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 583.958 acte

Decizia 183/2003 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (1) şi (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002

...drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale nu se opune tendinţei de "dezincriminare" a unor asemenea fapte. În acelaşi sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în jurisprudenţa sa, a statuat că nimic nu împiedică statele să-şi îndeplinească rolul lor de gardieni ai interesului public, prin stabilirea......sale garantează oricărui "acuzat" dreptul la un proces echitabil, indiferent de calificarea faptei în dreptul intern. În sensul arătat, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat şi în cauza Garyfallou Aebe împotriva Greciei, 1997, în cauza Lauko împotriva Slovaciei, 1998...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 iunie 2003 in M.Of. 425 din 17-iun-2003

Decizia 247/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1), art. 4 alin. (2) şi art. 5 alin. (1) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

...acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi Decizia din 15 mai 2012 pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza Abăluţă şi alţii împotriva României.
CURTEA,
având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele......publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 10 iulie 2012, Curtea a reţinut că "şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, spre exemplu în Hotărârea din 8 decembrie 2009, pronunţată în Cauza Munoz Diaz împotriva Spaniei, paragraful 44...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 iunie 2014 in M.Of. 446 din 18-iun-2014

Decizia 17/2012 [A] referitoare la recursul în interesul legii formulat de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin sesizarea nr. 17.176/3848/III-5/2012, pentru a se stabili dacă judecătorul care a judecat cauza prin aplicarea dispoziţiilor art. 320^1 din Codul de procedură penală cu privire la unii dintre inculpaţi devine sau nu incompatibil, conform art. 47 alin. 2 din Codul de procedură penală, să soluţioneze acţiunea penală şi civilă cu privire la ceilalţi inculpaţi, în ipoteza în care trimiterea în judecată a tuturor inculpaţilor s-a făcut prin acelaşi rechizitoriu, pentru infracţiuni între care există stare de conexitate sau indivizibilitate

...Înaltei Curţi se arată că dreptul la un proces echitabil şi garanţiile prevăzute de art. 6 paragraful 1 din Convenţia europeană a drepturilor omului conţin primordial "dreptul de acces la un tribunal", conceput ca acces la o instanţă de judecată independentă şi imparţială.În jurisprudenţa instanţei de contencios european a drepturilor omului, imparţialitatea este definită ca absenţă a oricărei prejudecăţi sau idei preconcepute cu privire la soluţia ce trebuie...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 6 decembrie 2012 in M.Of. 820 din 06-dec-2012

Regulament din 2004 privind examenul de capacitate al magistraţilor stagiari

...principiile şi instituţiile de bază din: dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul penal, dreptul procesual penal, organizarea judiciară, dreptul comunitar, jurisprudenţa europeană şi Codul deontologic al magistraţilor.Art. 13(1)Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii numeşte comisia de organizare şi supraveghere a......de drept, instituţiile de bază din: dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul penal, dreptul procesual penal, organizarea judiciară, dreptul comunitar, jurisprudenţa europeană şi Codul deontologic al magistraţilor.(2)Examinarea se face pe bază de bilete care conţin atât subiecte teoretice, cât...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 septembrie 2004 in M.Of. 879 din 27-sep-2004

Decizia 12/2011 [A] referitoare la recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti şi Colegiul de conducere al Curţii de Apel Galaţi privind soluţionarea acţiunilor întemeiate pe dispoziţiile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 11 iunie 2011, după pronunţarea deciziilor Curţii Constituţionale nr. 1.358 din 21 octombrie 2010 şi nr. 1.360 din 21 octombrie 2010, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 15 noiembrie 2010, punând în dezbatere şi punctul de vedere transmis de Ministerul Justiţiei, conform căruia deciziile anterior menţionate sunt aplicabile tuturor cauzelor aflate în curs de judecată, inclusiv în faza procesuală a recursului

...independent, echitabil, public şi într-un termen rezonabil) privitoare la drepturile şi obligaţiile cu caracter civil ce îi aparţin.Instanţa europeană a arătat, într-o jurisprudenţă constantă, că pentru a fi aplicabil art. 6 paragraful 1 sub aspect civil trebuie să fie îndeplinite mai multe condiţii......i le legitimează.C) Respectarea dreptului la un bun în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia europeană a drepturilor omuluiNoţiunea de "bunuri", potrivit jurisprudenţei instanţei europene, poate cuprinde atât "bunuri actuale", cât şi valori patrimoniale, inclusiv...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 noiembrie 2011 in M.Of. 789 din 07-noi-2011

Decizia 500/2012 [A/R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 118 alin. (3^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, art. 34 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi art. XVII din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor

...în cercetarea fondului.Curtea constată că această conduită poate constitui premisa unor viitoare condamnări ale statului român de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, având în vedere jurisprudenţa acestei instanţe, respectiv Hotărârea din 4 octombrie 2007, pronunţată în Cauza Anghel împotriva României, paragraful 68, în care s-a......şi poate fi supus unor limitări, atât timp cât nu este atinsă substanţa dreptului, în acest sens statuând şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în jurisprudenţa sa, de exemplu prin Hotărârea din 26 ianuarie 2006, pronunţată în Cauza Lungoci împotriva României...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 18 iulie 2012 in M.Of. 492 din 18-iul-2012

Decizia 276/2005 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (5) şi (6) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

...potrivit art. 20 alin. (1) din Legea fundamentală, în concordanţă cu dispoziţiile "art. 5 paragraful (1) lit. f) din Convenţia europeană a drepturilor omului" şi cu practica jurisprudenţială a Curţii Europene a Drepturilor Omului. Astfel, se susţine că garanţiile instituite la nivelul Constituţiei României şi al Convenţiei europene......lege atacate, se constată că, într-adevăr, una dintre exigenţele noţiunii de "lege" este "previzibilitatea" acesteia. în acest sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat în jurisprudenţa sa că "Nu poate fi considerată «lege» decât o normă enunţată cu suficientă...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 28 iunie 2005 in M.Of. 546 din 28-iun-2005

Decizia 130/2012 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

...convenţionale privind proprietatea privată, formulată din perspectiva unei restrângeri a dreptului la salariu, considerat un "bun", Curtea, în acord cu jurisprudenţa instanţei de contencios european al drepturilor omului, a subliniat distincţia dintre dreptul persoanei de a continua să primească, în viitor, un salariu într-un......vedea, de exemplu, Hotărârea din 8 noiembrie 2005, pronunţată în Cauza Kechko împotriva Ucrainei, paragraful 23).De altfel, printr-o jurisprudenţa constantă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că statele se bucură de o largă marjă de apreciere pentru a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 mai 2012 in M.Of. 290 din 03-mai-2012

Decizia 1123/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. 2 şi ale art. 26 lit. a) din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

...fundamentale, referitoare la libertatea de exprimare şi, respectiv, la libertatea de întrunire şi de asociere. Se invocă, în acest sens, jurisprudenţa în materie a Curţii Europene a Drepturilor Omului, de exemplu Cauza Butka şi alţii împotriva Ungariei, 2007, prilej cu care instanţa europeana a reţinut că o asemenea restrângere este nejustificată sub aspectul protecţiei securităţii naţionale, siguranţei publice, apărării ordinii şi al prevenirii......reglementate de Constituţia României şi Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. S-a invocat, cu acel prilej, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, de exemplu cauzele Platform "Arzte fur das Leben" contra Austriei, 1985, şi Rassemblement jurassien contra...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 25 noiembrie 2008 in M.Of. 789 din 25-noi-2008

Decizia 575/2011 [R] privind obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

...din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, se subliniază faptul că, în jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în mod constant asupra principiului potrivit căruia Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor......Statul poate dispune introducerea, suspendarea sau încetarea plăţii unor astfel de sume prin modificări legislative corespunzătoare.De altfel, printr-o jurisprudenţa constantă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că statele se bucură de o largă marjă de apreciere pentru a...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 26 mai 2011 in M.Of. 368 din 26-mai-2011