Cautare documente
Reseteaza formular
Au fost gasite 4479 rezultate pentru cautarea specificata. am cautat in 581.763 acte

Norme Metodologice din 2003 privind colectarea creanţelor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi formularistica necesară realizării creanţelor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 3 iulie 2003 in M.Of. 474 bis din 03-iul-2003

Cod din 2013 al REŢELEI PENTRU SISTEMUL NAŢIONAL DE TRANSPORT AL GAZELOR NATURALE

...92Forţa majoră, drepturile şi responsabilităţile OTS precum şi ale UR în caz de forţă majoră sunt cele prevăzute de Codul civil.SECŢIUNEA 21:Măsurarea gazelor naturale în punctele de intrare/ieşire în/din SNTArt. 93(1)Măsurarea gazelor naturale se......utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi în Codul reţelei, aprobat prin Ordin al preşedintelui ANRE.(2)Prevederile prezentului contract sunt completate cu prevederile din Codul civil, Legea energiei...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 29 martie 2013 in M.Of. 171 bis din 29-mar-2013

Decizia 27/2011 [A] referitoare la recursurile în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la calitatea procesuală pasivă a statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, în cererile având ca obiect acordarea de despăgubiri pentru imobilele preluate abuziv, imposibil de restituit în natură şi pentru care se prevăd măsuri reparatorii prin titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

...instanţele de judecată învestite cu acţiuni îndreptate direct împotriva statului, prin Ministerul Finanţelor Publice, întemeiate pe dispoziţiile art. 480 din Codul civil şi ale art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, formulate după......3) din Legea nr. 10/2001;- acţiune directă, îndreptată împotriva statului român, întemeiată pe dispoziţiile art. 480 şi următoarele din Codul civil şi al art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;- acţiune...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 17 februarie 2012 in M.Of. 120 din 17-feb-2012

Decretul 131/1949 pentru modificarea art. 309, 311, 312, 313 si 314 din codul civil

...DECRET nr. 131 din 1 aprilie 1949 pentru modificarea art. 309, 311, 312, 313 şi 314 din codul civilPREZIDIUL MARII ADUNARI NATIONALE A REPUBLICII POPULARE ROMANEIn temeiul art. 44, pct. 2 si art. 45 din Constitutia Republicii......Nr. 287 din 1 Aprilie 1949,Emite urmatorul decret:Articol unic1.Art. 309, 311, 312, 313 si 314 din codul civil vor avea urmatorul cuprins:"Art. 309Adoptiunea nu se poate face decat interesul celui adoptat.Nu pot fi adoptati...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 2 aprilie 1949 in B.Of. 15 din 02-apr-1949

Norma din 2011 privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j^1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002

...de bunuri şi prestările de servicii destinate uzului personal al membrilor forţei Statelor Unite ale Americii în România, al personalului civil care însoţeşte forţa şi al membrilor lor de familie.(6)Potrivit art. 143 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal, sunt scutite de taxă pe valoarea adăugată livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii către un alt stat......stat membru NATO, altul decât statul membru de destinaţie, pentru utilizarea de către forţele în cauză sau de către personalul civil care le însoţeşte sau pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor lor atunci când forţele respective participă la o acţiune comună de...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 24 august 2011 in M.Of. 597 din 24-aug-2011

Decizia 1104/2011 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 37 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice, ale art. 12 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, precum şi a principiului îmbogăţirii fără justă cauză, atunci când este aplicat în litigii în materia măsurilor reparatorii pentru imobilele preluate abuziv

...deţin imobilele şi constituie o problemă de interpretare şi aplicare a legii, respectiv a raportului dintre legea generală, reprezentată de Codul civil, şi Legea nr. 10/2001, ca lege specială de reparaţie în materia imobilelor preluate abuziv de către stat în perioada......obligaţia de a înapoia celei de a doua avantajul pe care l-a obţinut în dauna ei.Legea, mai exact Codul civil, nu conţine o reglementare de principiu a îmbogăţirii fără justă cauză, cunoscută şi sub denumirea de îmbogăţire fără just...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 7 noiembrie 2011 in M.Of. 787 din 07-noi-2011

Metodologie din 2008 de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.573/2008

...părăsirea nejustificată a sălii de concurs etc.) vor răspunde disciplinar, conform Legii nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, civil, potrivit dispoziţiilor Codului civil, sau penal, conform dispoziţiilor Codului penal, în funcţie de gravitatea faptei.(19)Sigilarea lucrărilor scrise se efectuează de către candidaţi...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 20 noiembrie 2008 in M.Of. 779 din 20-noi-2008

Regulament din 2006 privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari si al procurorilor stagiari

...14(1)Probele orale se susţin la următoarele materii: fundamentele constituţionale ale statului de drept, instituţiile de bază (din: dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul penal, dreptul procesual penal), organizarea judiciară şi Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor.(2)Examinarea se face pe bază de bilete.Art. 15Pe durata desfăşurării probelor scrise...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 19 septembrie 2006 in M.Of. 789 din 19-sep-2006

Ordonanta urgenta 174/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind protecţia consumatorilor

...privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, ale Codului penal, ale Codului comercial, precum şi ale Codului civil, în măsura în care prezenta lege nu conţine dispoziţii contrare."8.La articolul 23, alineatul (1) va avea următorul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 27 noiembrie 2008 in M.Of. 795 din 27-noi-2008

Hotarirea 674/2013 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 927/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice

...numărul actului de identitate şi calitatea persoanei fizice din conducerea partidului, împuternicită să semneze actul.În temeiul art. 650 din Codul civil şi următoarele care reglementează condiţiile încheierii contractului de vânzare, precum şi în baza Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor......Certificatul de atestare fiscală nr. ........, eliberat de ..... .Vânzătorul declară că, în conformitate cu prevederile art. 1.672 pct. 3 din Codul civil şi în condiţiile prevăzute de art. 1.695 din Codul civil, îl garantează pe cumpărător împotriva oricăror evicţiuni.Vânzătorul...

Act din Legislatia Romaniei Publicat la data de: 10 septembrie 2013 in M.Of. 575 din 10-sep-2013