Rasfoire documente

Ordinul 66/2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 822/2015 privind aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru avizarea tratamentului cu anumite DCI-uri prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, utilizate în cadrul unor programe naţionale de sănătate curative, respectiv subprograme de sănătate curative, precum şi pentru anumite boli cronice, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 133 din 21-feb-2017

Dispozitia 4/2017 pentru convocarea unei şedinţe excepţionale a Consiliului Colegiului Psihologilor din România

publicat in M.Of. 133 din 21-feb-2017

Ordinul 3252/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.161/2016

publicat in M.Of. 133 din 21-feb-2017

Ordinul 3247/2017 privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017-2018

publicat in M.Of. 133 din 21-feb-2017

Ordinul 2204/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Rezervaţiei naturale Piatra Şoimilor

publicat in M.Of. 133 din 21-feb-2017