Rasfoire documente

Rectificare din 2017 în anexa nr. 2 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 22/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 şi 112 bis din 9 februarie 2017

publicat in M.Of. 130 din 20-feb-2017

Rectificare din 2017 în anexa nr. 1 ''Cerere de înscriere în Program (Model)'' la Hotărârea Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei ''Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate'', beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 1 februarie 2017

publicat in M.Of. 130 din 20-feb-2017

Rectificare din 2017 în cuprinsul anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 18 ianuarie 2017

publicat in M.Of. 130 din 20-feb-2017

Hotarirea 7/2017 privind modificarea articolului 10 din Normele pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2017, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 121/2016

publicat in M.Of. 130 din 20-feb-2017

Ordinul 2/2017 privind abrogarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic

publicat in M.Of. 130 din 20-feb-2017

Ordinul 1/2017 privind amortizorul aferent instituţiilor de credit autorizate în România şi identificate de Banca Naţională a României ca fiind alte instituţii de importanţă sistemică (O-SII)

publicat in M.Of. 130 din 20-feb-2017

Hotarirea 141/2017 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015

publicat in M.Of. 130 din 20-feb-2017

Ordinul 166/2017 privind aprobarea tarifelor pentru plata membrilor comisiilor de autorizare sau, după caz, a supleanţilor acestora, a evaluatorilor de furnizori şi programe de formare profesională şi a specialiştilor pe domenii ocupaţionale din afara furnizorului de formare profesională desemnaţi în comisiile de examinare

publicat in M.Of. 130 din 20-feb-2017

Ordinul 1813/2016 privind aprobarea Ghidului aplicantului - Cerere de propuneri de proiecte în cadrul fondului pentru relaţii bilaterale aferent Programului RO02 - Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor, implementat în cadrul Mecanismului financiar SEE 2009-2014

publicat in M.Of. 130 din 20-feb-2017

Ordinul 1812/2016 privind aprobarea Ghidului aplicantului - Cerere de propuneri de proiecte în cadrul Fondului pentru relaţii bilaterale aferent Programului RO07 - Adaptarea la schimbările climatice finanţat prin granturile SEE 2009-2014

publicat in M.Of. 130 din 20-feb-2017

Ordinul 1811/2016 privind aprobarea Ghidului aplicantului - Cerere de propuneri de proiecte în cadrul fondului pentru relaţii bilaterale aferent Programului RO04 - Reducerea substanţelor periculoase, implementat în cadrul Mecanismului financiar SEE 2009-2014

publicat in M.Of. 130 din 20-feb-2017

Decizia 727/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 260 alin. (2) lit. f) şi g) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 130 din 20-feb-2017

Decizia 726/2016 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Codul penal şi art. 238 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 130 din 20-feb-2017

Decizia 689/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

publicat in M.Of. 130 din 20-feb-2017

Decizia 668/2016 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (7) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

publicat in M.Of. 130 din 20-feb-2017