Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 12 din 05-ian-2017

Ordonanta urgenta 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 16 din 06-ian-2017

Ordonanta urgenta 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 16 din 06-ian-2017

Ordonanta urgenta 4/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, precum şi pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistenţă socială

publicat in M.Of. 41 din 16-ian-2017

Ordonanta urgenta 5/2017 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată

publicat in M.Of. 60 din 20-ian-2017

Ordonanta urgenta 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice

publicat in M.Of. 62 din 25-ian-2017

Ordonanta urgenta 7/2017 privind prorogarea termenului de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată a creanţelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017

publicat in M.Of. 63 din 25-ian-2017

Ordonanta urgenta 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020

publicat in M.Of. 68 din 26-ian-2017

Ordonanta urgenta 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 79 din 30-ian-2017

Ordonanta urgenta 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii

publicat in M.Of. 79 din 30-ian-2017

Ordonanta urgenta 11/2017 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb

publicat in M.Of. 84 din 30-ian-2017

Ordonanta urgenta 12/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 89 din 31-ian-2017

Ordonanta urgenta 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 92 din 01-feb-2017

Ordonanta urgenta 14/2017 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 101 din 05-feb-2017

Ordonanta urgenta 15/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 118 din 13-feb-2017

Ordonanta urgenta 16/2017 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

publicat in M.Of. 144 din 26-feb-2017

Ordonanta urgenta 17/2017 privind unele măsuri în domeniul învăţământului

publicat in M.Of. 145 din 27-feb-2017

Ordonanta urgenta 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară

publicat in M.Of. 154 din 01-mar-2017

Ordonanta urgenta 19/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile

publicat in M.Of. 163 din 06-mar-2017

Ordonanta urgenta 20/2017 pentru completarea art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 26 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

publicat in M.Of. 175 din 10-mar-2017

Ordonanta urgenta 21/2017 pentru completarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român

publicat in M.Of. 192 din 17-mar-2017

Ordonanta urgenta 22/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziţia acestora după închiderea schemelor de garantare finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi încheierea convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 202 din 23-mar-2017

Ordonanta urgenta 23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social

publicat in M.Of. 214 din 29-mar-2017

Ordonanta urgenta 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 224 din 31-mar-2017

Ordonanta urgenta 25/2017 pentru modificarea conţinutului anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale

publicat in M.Of. 224 din 31-mar-2017

Ordonanta urgenta 26/2017 pentru modificarea art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 228 din 03-apr-2017

Ordonanta urgenta 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 228 din 03-apr-2017

Ordonanta urgenta 28/2017 privind plata cotizaţiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 228 din 03-apr-2017

Ordonanta urgenta 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru modificarea art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

publicat in M.Of. 235 din 05-apr-2017

Ordonanta urgenta 30/2017 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

publicat in M.Of. 263 din 13-apr-2017

Ordonanta urgenta 31/2017 privind stabilirea unor măsuri necesare organizării de către Parlamentul României a celei de-a 63-a Sesiuni anuale a Adunării Parlamentare a NATO la Bucureşti, în perioada 6-9 octombrie 2017

publicat in M.Of. 286 din 24-apr-2017

Ordonanta urgenta 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii

publicat in M.Of. 288 din 24-apr-2017

Ordonanta urgenta 33/2017 pentru modificarea şi completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

publicat in M.Of. 312 din 02-mai-2017

Ordonanta urgenta 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021

publicat in M.Of. 341 din 10-mai-2017

Ordonanta urgenta 35/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern

publicat in M.Of. 343 din 10-mai-2017

Ordonanta urgenta 36/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013

publicat in M.Of. 345 din 10-mai-2017

Ordonanta urgenta 37/2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile-teren fără construcţii aflate în proprietatea publică a statului

publicat in M.Of. 374 din 19-mai-2017

Ordonanta urgenta 38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

publicat in M.Of. 403 din 29-mai-2017

Ordonanta urgenta 39/2017 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

publicat in M.Of. 422 din 08-iun-2017

Ordonanta urgenta 41/2017 privind unele măsuri pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a instituţiilor/agenţiilor Uniunii Europene

publicat in M.Of. 429 din 09-iun-2017

Ordonanta urgenta 42/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 438 din 13-iun-2017

Ordonanta urgenta 40/2017 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 440 din 14-iun-2017