Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 12 din 05-ian-2017

Ordonanta urgenta 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 16 din 06-ian-2017

Ordonanta urgenta 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 16 din 06-ian-2017

Ordonanta urgenta 4/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, precum şi pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistenţă socială

publicat in M.Of. 41 din 16-ian-2017

Ordonanta urgenta 5/2017 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată

publicat in M.Of. 60 din 20-ian-2017

Ordonanta urgenta 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice

publicat in M.Of. 62 din 25-ian-2017

Ordonanta urgenta 7/2017 privind prorogarea termenului de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată a creanţelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017

publicat in M.Of. 63 din 25-ian-2017

Ordonanta urgenta 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020

publicat in M.Of. 68 din 26-ian-2017

Ordonanta urgenta 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 79 din 30-ian-2017

Ordonanta urgenta 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii

publicat in M.Of. 79 din 30-ian-2017

Ordonanta urgenta 11/2017 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb

publicat in M.Of. 84 din 30-ian-2017

Ordonanta urgenta 12/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 89 din 31-ian-2017

Ordonanta urgenta 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 92 din 01-feb-2017

Ordonanta urgenta 14/2017 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 101 din 05-feb-2017

Ordonanta urgenta 15/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 118 din 13-feb-2017

Ordonanta urgenta 16/2017 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

publicat in M.Of. 144 din 26-feb-2017

Ordonanta urgenta 17/2017 privind unele măsuri în domeniul învăţământului

publicat in M.Of. 145 din 27-feb-2017

Ordonanta urgenta 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară

publicat in M.Of. 154 din 01-mar-2017

Ordonanta urgenta 19/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile

publicat in M.Of. 163 din 06-mar-2017

Ordonanta urgenta 20/2017 pentru completarea art. 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 26 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

publicat in M.Of. 175 din 10-mar-2017

Ordonanta urgenta 21/2017 pentru completarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român

publicat in M.Of. 192 din 17-mar-2017

Ordonanta urgenta 22/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, pentru completarea art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi pentru reglementarea statutului dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziţia acestora după închiderea schemelor de garantare finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, respectiv Programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi încheierea convenţiilor cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 202 din 23-mar-2017

Ordonanta urgenta 23/2017 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi a art. 11 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social

publicat in M.Of. 214 din 29-mar-2017

Ordonanta urgenta 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 224 din 31-mar-2017

Ordonanta urgenta 25/2017 pentru modificarea conţinutului anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale

publicat in M.Of. 224 din 31-mar-2017

Ordonanta urgenta 26/2017 pentru modificarea art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 228 din 03-apr-2017

Ordonanta urgenta 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 228 din 03-apr-2017

Ordonanta urgenta 28/2017 privind plata cotizaţiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

publicat in M.Of. 228 din 03-apr-2017

Ordonanta urgenta 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru modificarea art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

publicat in M.Of. 235 din 05-apr-2017

Ordonanta urgenta 30/2017 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

publicat in M.Of. 263 din 13-apr-2017

Ordonanta urgenta 31/2017 privind stabilirea unor măsuri necesare organizării de către Parlamentul României a celei de-a 63-a Sesiuni anuale a Adunării Parlamentare a NATO la Bucureşti, în perioada 6-9 octombrie 2017

publicat in M.Of. 286 din 24-apr-2017

Ordonanta urgenta 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii

publicat in M.Of. 288 din 24-apr-2017

Ordonanta urgenta 33/2017 pentru modificarea şi completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

publicat in M.Of. 312 din 02-mai-2017

Ordonanta urgenta 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021

publicat in M.Of. 341 din 10-mai-2017

Ordonanta urgenta 35/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern

publicat in M.Of. 343 din 10-mai-2017

Ordonanta urgenta 36/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013

publicat in M.Of. 345 din 10-mai-2017

Ordonanta urgenta 37/2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului şi schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile-teren fără construcţii aflate în proprietatea publică a statului

publicat in M.Of. 374 din 19-mai-2017

Ordonanta urgenta 38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

publicat in M.Of. 403 din 29-mai-2017

Ordonanta urgenta 39/2017 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

publicat in M.Of. 422 din 08-iun-2017

Ordonanta urgenta 41/2017 privind unele măsuri pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a instituţiilor/agenţiilor Uniunii Europene

publicat in M.Of. 429 din 09-iun-2017

Ordonanta urgenta 42/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 438 din 13-iun-2017

Ordonanta urgenta 40/2017 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 440 din 14-iun-2017

Ordonanta urgenta 43/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului

publicat in M.Of. 505 din 30-iun-2017

Ordonanta urgenta 44/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

publicat in M.Of. 505 din 30-iun-2017

Ordonanta urgenta 45/2017 pentru suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

publicat in M.Of. 505 din 30-iun-2017

Ordonanta urgenta 46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă

publicat in M.Of. 506 din 30-iun-2017

Ordonanta urgenta 47/2017 pentru prorogarea unui termen şi pentru modificarea art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 506 din 30-iun-2017

Ordonanta urgenta 48/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

publicat in M.Of. 506 din 30-iun-2017

Ordonanta urgenta 49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul ''Cooperare Teritorială Europeană'', precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 507 din 30-iun-2017

Ordonanta urgenta 50/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 508 din 30-iun-2017

Ordonanta urgenta 51/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 508 din 30-iun-2017

Ordonanta urgenta 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

publicat in M.Of. 644 din 07-aug-2017

Ordonanta urgenta 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 644 din 07-aug-2017

Ordonanta urgenta 54/2017 privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii

publicat in M.Of. 644 din 07-aug-2017

Ordonanta urgenta 55/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

publicat in M.Of. 644 din 07-aug-2017

Ordonanta urgenta 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 647 din 07-aug-2017

Ordonanta urgenta 57/2017 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român

publicat in M.Of. 647 din 07-aug-2017

Ordonanta urgenta 58/2017 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008

publicat in M.Of. 648 din 07-aug-2017

Ordonanta urgenta 59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu

publicat in M.Of. 648 din 07-aug-2017

Ordonanta urgenta 60/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 648 din 07-aug-2017

Ordonanta urgenta 61/2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acţiuni deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

publicat in M.Of. 648 din 07-aug-2017

Ordonanta urgenta 62/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 719 din 05-sep-2017

Ordonanta urgenta 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017

publicat in M.Of. 737 din 13-sep-2017

Ordonanta urgenta 64/2017 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017

publicat in M.Of. 737 din 13-sep-2017

Ordonanta urgenta 65/2017 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991

publicat in M.Of. 760 din 25-sep-2017

Ordonanta urgenta 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei

publicat in M.Of. 762 din 25-sep-2017

Ordonanta urgenta 67/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

publicat in M.Of. 797 din 09-oct-2017

Ordonanta urgenta 68/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

publicat in M.Of. 797 din 09-oct-2017

Ordonanta urgenta 69/2017 pentru completarea art. 9 din Legea politiei locale nr. 155/2010

publicat in M.Of. 797 din 09-oct-2017

Ordonanta urgenta 70/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar

publicat in M.Of. 799 din 10-oct-2017

Ordonanta urgenta 71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe

publicat in M.Of. 799 din 10-oct-2017

Ordonanta urgenta 72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă ''RO-ALERT''

publicat in M.Of. 807 din 12-oct-2017

Ordonanta urgenta 73/2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru modificarea art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

publicat in M.Of. 808 din 12-oct-2017

Ordonanta urgenta 75/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi

publicat in M.Of. 812 din 13-oct-2017

Ordonanta urgenta 74/2017 privind desemnarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă ca unitate de achiziţii centralizată pentru achiziţia centralizată de autospeciale/ambulanţe pentru Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru serviciile de ambulanţă judeţene şi pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov

publicat in M.Of. 817 din 16-oct-2017

Ordonanta urgenta 76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome ''Editura Didactică şi Pedagogică'' prin transformare

publicat in M.Of. 835 din 20-oct-2017