Rasfoire documente

Ordinul 139/2016 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2017

Ordinul 1032/2016 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2017

Ordinul 1051/2016 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2017

Ordinul 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2017

Ordinul 1547/2016 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Drănic, judeţul Dolj, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2017

Ordinul 1548/2016 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.094/13.09.2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2017

Ordinul 1549/2016 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Lunca Corbului, judeţul Argeş, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2017

Ordinul 1622/2016 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2017

Ordinul 1641/2016 privind aprobarea Planului de management al ariei naturale protejate de interes naţional Lacul Adunaţii de Geormane

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2017

Ordinul 2934/2016 privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi de gestiune în cadrul programului ''Prima casă'', a nivelului primei de garantare în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2017

Ordinul M.114/2016 pentru completarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 485/2005 privind echivalarea funcţiilor militare din Ministerul Apărării Naţionale cu funcţii civile

publicat in M.Of. 4 din 04-ian-2017

Ordinul 1573/2016 privind aprobarea modelului declaraţiei de avere şi al declaraţiei de interese

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2017

Ordinul 2221/2016 pentru completarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 485/2005 privind echivalarea funcţiilor militare din Ministerul Apărării Naţionale cu funcţii civile

publicat in M.Of. 4 din 04-ian-2017

Ordinul 6074/2016 pentru completarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 485/2005 privind echivalarea funcţiilor militare din Ministerul Apărării Naţionale cu funcţii civile

publicat in M.Of. 4 din 04-ian-2017

Ordinul 6121/2016 privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere a actelor de studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2017

Ordinul 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2017

Ordinul 116/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice

publicat in M.Of. 9 din 05-ian-2017

Ordinul 1296/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariei naturale protejate de interes naţional Valea Rea-Radovan cod 2385

publicat in M.Of. 11 din 05-ian-2017

Ordinul 2353/2016 privind ieşirea din vigoare a unor tratate internaţionale

publicat in M.Of. 9 din 05-ian-2017

Ordinul 2937/2016 privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii

publicat in M.Of. 12 din 05-ian-2017

Ordinul 6153/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii

publicat in M.Of. 10 din 05-ian-2017

Ordinul 6156/2016 privind organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini

publicat in M.Of. 9 din 05-ian-2017

Ordinul 6158/2016 privind aprobarea Planului de acţiune pentru desegregare şcolară şi creşterea calităţii educaţionale în unităţile de învăţământ preuniversitar din România

publicat in M.Of. 11 din 05-ian-2017

Ordinul 1/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pe anul 2017, precum şi a bugetului proiectelor derulate din fonduri externe nerambursabile de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 14 din 06-ian-2017

Ordinul 963/2016 privind aprobarea Planului de management şi al Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0093 Insulele Stepice Şura Mică - Slimnic

publicat in M.Of. 14 din 06-ian-2017

Ordinul 1204/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0395 Soveja

publicat in M.Of. 13 din 06-ian-2017

Ordinul 1508/2016 privind modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 699 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 85/2013

publicat in M.Of. 13 din 06-ian-2017

Ordinul 2483/2016 privind ieşirea din vigoare a unor tratate internaţionale

publicat in M.Of. 13 din 06-ian-2017

Ordinul 6154/2016 privind aprobarea Metodologiei de reglementare a activităţilor desfăşurate de către agenţiile de asigurare a calităţii din străinătate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR), pe teritoriul României

publicat in M.Of. 14 din 06-ian-2017

Ordinul 1/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete

publicat in M.Of. 18 din 09-ian-2017

Ordinul 4/2017 pentru aprobarea Protocolului de screening auditiv universal la nou-născuţi în vederea standardizării metodei de testare auditivă prin otoemisiuni acustice

publicat in M.Of. 20 din 09-ian-2017

Ordinul M.151/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.59/2015

publicat in M.Of. 18 din 09-ian-2017

Ordinul 872/2016 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator

publicat in M.Of. 22 din 09-ian-2017

Ordinul 1002/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat ''Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor''

publicat in M.Of. 20 din 09-ian-2017

Ordinul 1012/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0174 Pădurea Studiniţa

publicat in M.Of. 18 din 09-ian-2017

Ordinul 1018/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSPA0096 Pădurea Micleşti

publicat in M.Of. 19 din 09-ian-2017

Ordinul 1313/2016 privind completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015

publicat in M.Of. 22 din 09-ian-2017

Ordinul 1501/2016 privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice

publicat in M.Of. 18 din 09-ian-2017

Ordinul 2284/2016 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator

publicat in M.Of. 22 din 09-ian-2017

Ordinul 2526/2016 pentru completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura nr. 837/2014

publicat in M.Of. 22 din 09-ian-2017

Ordinul 2903/2016 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator

publicat in M.Of. 22 din 09-ian-2017

Ordinul 2909/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea şi utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive de către ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 19 din 09-ian-2017

Ordinul 2920/2016 pentru modificarea Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 105/2016

publicat in M.Of. 20 din 09-ian-2017

Ordinul 3044/2017 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.080/2016

publicat in M.Of. 20 din 09-ian-2017

Ordinul 3706/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor încheiate de angajatori nerezidenţi care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, precum şi a altor aspecte procedurale

publicat in M.Of. 19 din 09-ian-2017

Ordinul 3731/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi instituţiile financiare nebancare

publicat in M.Of. 17 din 09-ian-2017

Ordinul 5932/2016 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator

publicat in M.Of. 22 din 09-ian-2017

Ordinul 6161/2016 pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017

publicat in M.Of. 21 din 09-ian-2017

Ordinul 6184/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 13 iunie-30 septembrie 2016

publicat in M.Of. 21 din 09-ian-2017

Ordinul 279/2016 privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului pentru anul 2017

publicat in M.Of. 24 din 10-ian-2017

Ordinul 1228/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0172 Pădurea şi Valea Canaraua Fetii-Iortmac, ROSPA0008 Băneasa-Canaraua Fetii, ROSPA0054 Lacul Dunăreni, ROSPA0056 Lacul Oltina şi al rezervaţiilor naturale 2.363 Rezervaţia Naturală Pădurea Canaraua Fetii, IV.29 Rezervaţia Naturală Lacul Dunăreni, IV.27 Rezervaţia Naturală Lacul Oltina

publicat in M.Of. 25 din 10-ian-2017

Ordinul 1248/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului ariilor naturale protejate Ciuperceni-Desa ROSCI0039 Ciuperceni-Desa, ROSPA0013 Calafat-Ciuperceni-Dunăre, 2.392. Ciuperceni-Desa, 2.398. Balta Lată, 2.397. Balta Neagră

publicat in M.Of. 26 din 10-ian-2017

Ordinul 1475/2016 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat

publicat in M.Of. 25 din 10-ian-2017

Ordinul 2416/2016 privind aprobarea Listei preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2017, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

publicat in M.Of. 28 din 10-ian-2017

Ordinul 3737/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 şi art. 315 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare

publicat in M.Of. 25 din 10-ian-2017

Ordinul 5931/2016 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2016 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

publicat in M.Of. 26 din 10-ian-2017

Ordinul 6134/2016 privind interzicerea segregării şcolare în unităţile de învăţământ preuniversitar

publicat in M.Of. 27 din 10-ian-2017

Ordinul 1/2017 privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2017

publicat in M.Of. 32 din 11-ian-2017

Ordinul 1/2017 privind documentaţia şi informaţiile necesare înregistrării, precum şi modalitatea şi termenele de raportare pentru entităţile de recuperare creanţe

publicat in M.Of. 33 din 11-ian-2017

Ordinul 3/2017 pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 iulie 2016-30 septembrie 2016, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, utilizate şi nedecontate în anul 2016, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

publicat in M.Of. 33 din 11-ian-2017

Ordinul 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice

publicat in M.Of. 32 bis din 11-ian-2017

Ordinul 1029/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0181 Pădurea Uricani şi Rezervaţiei naturale 2.538 Pădurea Uricani

publicat in M.Of. 30 din 11-ian-2017

Ordinul 1550/2016 privind modificarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014

publicat in M.Of. 30 din 11-ian-2017

Ordinul 2352/2016 pentru aprobarea Licenţei generale de export şi transfer de expediere definitive de produse militare către destinatari din cadrul forţelor armate, nr. LGEFA-RO-01

publicat in M.Of. 31 din 11-ian-2017

Ordinul 2421/2016 privind aprobarea înfiinţării Consiliului Naţional pentru Silvicultură, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional pentru Silvicultură

publicat in M.Of. 30 din 11-ian-2017

Ordinul 3004/2017 privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2016-2017

publicat in M.Of. 29 din 11-ian-2017

Ordinul 4476/2016 privind aprobarea standardelor profesionale de formare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor din învăţământul preuniversitar, pe niveluri de învăţământ - preşcolar, primar, gimnazial şi liceal - şi pe etape de dezvoltare profesională din cariera didactică - gradul didactic II, gradul didactic I, formare continuă o dată la 5 ani

publicat in M.Of. 31 bis din 11-ian-2017

Ordinul 6120/2016 privind aprobarea metodologiei de evaluare anuală şi a fluxurilor aferente procesului de alocare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi din subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat

publicat in M.Of. 29 din 11-ian-2017

Ordinul 6180/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală ''Henri Coandă'' din localitatea Câmpeni

publicat in M.Of. 31 din 11-ian-2017

Ordinul 6181/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''Angels'' din localitatea Păuleşti

publicat in M.Of. 31 din 11-ian-2017

Ordinul 6182/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit ''Fun-Tastic Kids'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 31 din 11-ian-2017

Ordinul 6183/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Ana'' din localitatea Săpânţa

publicat in M.Of. 31 din 11-ian-2017

Ordinul 6185/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''Româno-Finlandeză'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 31 din 11-ian-2017

Ordinul 6187/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal ''Madona Dudu'' din municipiul Craiova

publicat in M.Of. 31 din 11-ian-2017

Ordinul 6188/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''Anastasya'' din localitatea Corbeanca

publicat in M.Of. 31 din 11-ian-2017

Ordinul 22/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă ''Autoritatea Aeronautică Civilă Română'' pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor

publicat in M.Of. 37 din 12-ian-2017

Ordinul 94/2017 pentru modificarea şi completarea Normelor privind utilizarea declaraţiilor vamale simplificate şi înscrierea în evidenţele declarantului, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.887/2016

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2017

Ordinul 1203/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSPA0011 Blahniţa, ROSCI0173 Pădurea Stârmina, ROSCI0306 Jiana şi ROSPA0024 Gruia-Gârla Mare, doar trupul care se suprapune parţial cu ROSCI0306 Jiana

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2017

Ordinul 1243/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est

publicat in M.Of. 34 din 12-ian-2017

Ordinul 1422/2016 pentru aprobarea Procedurii de înscriere la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri a operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de valorificare a deşeurilor

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2017

Ordinul 2425/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane fizice

publicat in M.Of. 34 din 12-ian-2017

Ordinul 6141/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.691/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit ''Panda'' din municipiul Cluj-Napoca

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2017

Ordinul 6155/2016 privind derularea Programului naţional ''2017 - Anul învăţământului profesional şi tehnic în România''

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2017

Ordinul 5/2017 pentru stabilirea modului de implementare a Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2017

Ordinul 210/2017 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal şi pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) ''Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA''

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2017

Ordinul 1060/2016 privind aprobarea Planului de management şi Regulamentului Parcului Naţional Cozia şi al siturilor Natura 2000 din zona acestuia ROSCI0046 Cozia şi ROSPA0025 Cozia-Buila-Vânturariţa

publicat in M.Of. 38 din 13-ian-2017

Ordinul 2378/2016 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.420/2012 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2017

Ordinul 6140/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.194/2015 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 februarie-20 martie 2015, începând cu anul şcolar 2015-2016

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2017

Ordinul 6142/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.042/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 martie-17 iunie 2016, începând cu anul şcolar 2016-2017

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2017

Ordinul 1196/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dăbuleni şi al ariei protejate de interes naţional 2.667 Casa Pădurii din Pădurea Potelu

publicat in M.Of. 41 din 16-ian-2017

Ordinul 81/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.922/2016 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2017

publicat in M.Of. 47 din 17-ian-2017

Ordinul 1168/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca şi al Rezervaţiei Naturale Turbăria de la Dersca

publicat in M.Of. 46 din 17-ian-2017

Ordinul 6136/2016 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.106/2016 privind componenţa nominală a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

publicat in M.Of. 47 din 17-ian-2017

Ordinul 4/2017 privind documentaţia şi informaţiile necesare înregistrării, precum şi modalitatea şi termenele de raportare pentru dezvoltatorii imobiliari

publicat in M.Of. 55 din 18-ian-2017

Ordinul 4/2017 pentru aprobarea unor licenţe de concesionare pentru explorare

publicat in M.Of. 54 din 18-ian-2017

Ordinul 2/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 157/2012 privind forma şi conţinutul permisului de conducere

publicat in M.Of. 57 din 19-ian-2017

Ordinul 1169/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0038 Dunăre-Olteniţa

publicat in M.Of. 56 din 19-ian-2017

Ordinul 1570/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi

publicat in M.Of. 57 din 19-ian-2017

Ordinul 49/2017 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a Metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului în anul 2017

publicat in M.Of. 59 din 20-ian-2017

Ordinul 103/C/2017 privind prelungirea aplicării în perioada 1 ianuarie 2017-28 februarie 2017 a Ordinului ministrului justiţiei nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare şi a Ordinului ministrului justiţiei nr. 821/C/2015 privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează

publicat in M.Of. 59 din 20-ian-2017