Rasfoire documente

Decizia 488/2017 privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de secretar general al Guvernului

publicat in M.Of. 490 din 28-iun-2017

Decizia 487/2017 privind eliberarea domnului Alexandru-Mihai Ghigiu din funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 490 din 28-iun-2017

Decizia 189/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, în ansamblul său, precum şi a dispoziţiilor art. II art. 8 alin. (1), art. II art. 18 şi art. II art. 19 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

publicat in M.Of. 490 din 28-iun-2017

Decizia 97/2017 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (1) lit. a) şi art. 83 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, precum şi a celor ale art. 17 alin. (1) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

publicat in M.Of. 489 din 28-iun-2017

Decizia 72/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 47 [cu referire la pct. 4 lit. C din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc] din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, precum şi ale ordonanţei de urgenţă în ansamblu

publicat in M.Of. 489 din 28-iun-2017

Decizia 14/2017 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: dacă în înţelesul art. 118 din Codul de procedură penală, intitulat ''dreptul martorului de a nu se acuza'', coroborat cu art. 102 alin. (2) din Codul de procedură penală, intitulat ''probele obţinute în mod nelegal nu pot fi folosite în procesul penal'', se înţelege excluderea efectivă (prin îndepărtarea din dosar) a probei în cauză sau este necesară o dispoziţie expresă în acest sens a judecătorului de cameră preliminară

publicat in M.Of. 488 din 28-iun-2017

Decizia 96/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 488 din 28-iun-2017

Decizia 486/2017 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 154/2016 privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

publicat in M.Of. 487 din 27-iun-2017

Decizia 485/2017 pentru numirea domnului Ion Ciprian Preda în funcţia de secretar de stat la Ministerul Cercetării şi Inovării

publicat in M.Of. 487 din 27-iun-2017

Decizia 482/2017 pentru numirea doamnei Irina Elisabeta Kovacs în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale

publicat in M.Of. 481 din 26-iun-2017

Decizia 481/2017 privind eliberarea domnului Kiraly Andras Gyorgy din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale

publicat in M.Of. 481 din 26-iun-2017

Decizia 172/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5, art. 38, art. 39 şi art. 40 din Legea concurenţei nr. 21/1996

publicat in M.Of. 479 din 26-iun-2017

Decizia 171/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 43 şi art. 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România

publicat in M.Of. 479 din 26-iun-2017

Decizia 24/2017 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''dacă, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1845 coroborat cu art. 1847 din Codul civil de la 1864 şi art. 36 din Codul de procedură civilă, în cazul uzucapiunii pentru un imobil situat în intravilan, neînscris în cartea funciară, când posesia a început anterior intrării în vigoare a Codului civil, calitatea procesuală pasivă aparţine unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei rază se află situat imobilul''

publicat in M.Of. 474 din 23-iun-2017

Decizia 7/2017 [R] privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Avocatul Poporului privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 147 raportate la cele ale art. 145 din Codul penal anterior, în sensul de a stabili dacă funcţionarul bancar angajat într-o societate bancară pe acţiuni (CEC Bank - S.A.), acţiunile aparţinând în proporţie de 100% statului român, se încadrează ori nu în categoria funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 476 din 23-iun-2017

Decizia 480/2017 pentru constatarea încetării aplicabilităţii prevederilor Deciziei prim-ministrului nr. 223/2017 privind numirea domnului Alexandru-Valentin Tachianu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Domeniilor Statului, prin efectul legii

publicat in M.Of. 473 din 22-iun-2017

Decizia 257/2017 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) şi art. 21 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 472 din 22-iun-2017

Decizia 31/2017 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 492 din Codul civil de la 1864 (art. 577 din actualul Cod civil), în raport cu dispoziţiile art. 35 din Codul de procedură civilă, de către instanţa căreia i se cere să pronunţe o hotărâre prin care să se constate dreptul de proprietate asupra unui imobil construcţie, în temeiul accesiunii imobiliare artificiale şi dacă admisibilitatea (sau interesul în promovarea) unei astfel de acţiuni este condiţionată de parcurgerea (sau nu), de către reclamant, a procedurii prevăzute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de eliberarea autorizaţiei de construire

publicat in M.Of. 471 din 22-iun-2017

Decizia 223/2017 privind numirea domnului Alexandru-Valentin Tachianu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Domeniilor Statului

publicat in M.Of. 158 din 02-mar-2017

Decizia 15/2017 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la modul de aplicare a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă acestea sunt aplicabile în toate cazurile condamnării unui salariat, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate, inclusiv cu suspendarea executării pedepsei

publicat in M.Of. 470 din 22-iun-2017

Decizia 264/2017 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''în cazul în care convieţuiesc'' din cuprinsul dispoziţiilor art. 5 lit. c) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

publicat in M.Of. 468 din 22-iun-2017

Decizia 225/2017 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 lit. a) şi ale art. 27 lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată

publicat in M.Of. 468 din 22-iun-2017

Decizia 840/2017 pentru stabilirea modului de completare a Registrului de evidenţă privind utilizarea mijloacelor de imobilizare

publicat in M.Of. 469 din 22-iun-2017

Decizia 82/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

publicat in M.Of. 463 din 21-iun-2017

Decizia 33/2017 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, prin raportare la dispoziţiile art. 5 şi art. 10 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, precum şi a Procedurii de efectuare a restituirilor, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului finanţelor publice nr. 2.073/1.623/2014

publicat in M.Of. 467 din 21-iun-2017

Decizia 25/2017 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: Cum se interpretează dispoziţiile art. 54 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte sfera cheltuielilor finanţate pentru învăţământul special şi special integrat, respectiv posibilitatea de decontare a acestora între autorităţile administraţiei publice locale?

publicat in M.Of. 467 din 21-iun-2017

Decizia 73/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

publicat in M.Of. 466 din 21-iun-2017

Decizia 22/2017 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: ''Cum se interpretează dispoziţiile art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare exclusiv la indemnizaţia de încadrare stabilită conform legii în vigoare sau prin raportare şi la situaţiile particulare care au determinat plăţi compensatorii în urma abrogării unor legi anterioare?

publicat in M.Of. 465 din 21-iun-2017

Decizia 74/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) şi ale art. 73 pct. 1 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

publicat in M.Of. 465 din 21-iun-2017

Decizia 3/2017 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei probleme de drept: ''atunci când o persoană comite, în aceeaşi împrejurare, una sau mai multe acţiuni care pot constitui elementul material conform enumerării din art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000, având ca obiect material mai multe categorii de droguri, prevăzute în tabele diferite (de risc şi de mare risc), ne aflăm în prezenţa unui concurs de infracţiuni prevăzut de art. 2 alin. (1) din Legea nr. 143/2000 şi art. 2 alin. (2) din aceeaşi lege cu aplicarea art. 38 din Codul penal, sau a unei unităţi legale de infracţiuni sub forma infracţiunii continuate, prevăzută de art. 2 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, ori a infracţiunii complexe prevăzută de art. 2 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 35 alin. (2) din Codul penal''

publicat in M.Of. 259 din 13-apr-2017

Decizia 1/2017 [A] cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 85 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 115 alin. (1) lit. a) şi art. 133 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, raportate la art. 2 alin. (1) lit. b), c) şi f), art. 8 alin. (1) şi art. 10 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 223 din 31-mar-2017

Decizia 7/2017 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile, prin care să se dea o rezolvare de principiu chestiunii de drept vizând învestirea cu formulă executorie a biletului la ordin în lumina dispoziţiilor art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă şi a unor acte normative conexe

publicat in M.Of. 220 din 30-mar-2017

Decizia 10/2017 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile în ceea ce priveşte interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, raportat la dispoziţiile art. 1 alin. (2) din Legea nr. 285/2010, art. II art. 1 alin. (2) şi art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, art. 1 şi art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, art. 1 alin. (2) şi art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, art. 1 alin. (2) şi art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 şi art. 1 alin. (2) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015. Începând cu data de 1 ianuarie 2011, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare ''Sănătate'', locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor şi condiţiilor de acordarea acestora sunt cele stabilite prin regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 547/2010, în conformitate cu prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 210 din 28-mar-2017

Decizia 2/2017 [A] privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitor la ''admisibilitatea exercitării căii extraordinare de atac a recursului împotriva încheierilor prin care a fost întrerupt cursul judecăţii, pronunţate de instanţele de apel, în situaţia în care apelul este ultima cale de atac''

publicat in M.Of. 175 din 10-mar-2017

Decizia 4/2017 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002), art. 180 şi 181 din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările şi completările ulterioare (Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002), coroborate cu art. 15 şi 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare (Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001)

publicat in M.Of. 168 din 08-mar-2017

Decizia 2/2017 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 28 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 20 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată

publicat in M.Of. 157 din 02-mar-2017

Decizia 3/2017 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3, art. 9, art. 26 alin. (3) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, coroborate cu art. 37 din Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 20/1996, republicate

publicat in M.Of. 142 din 24-feb-2017

Decizia 2/2017 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept: ''dacă în interpretarea şi aplicarea formei agravate prevăzute de art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie (forma în vigoare anterior anului 2014) este suficient ca făptuitorul să aibă ca atribuţii de serviciu constatarea ori sancţionarea contravenţiilor indiferent dacă infracţiunea de luare de mită nu are legătură cu atribuţiile de serviciu privind constatarea sau sancţionarea contravenţiilor sau reţinerea formei agravate este condiţionată de săvârşirea infracţiunii de luare de mită în legătură cu atribuţiile de serviciu privind constatarea sau sancţionarea contravenţiilor''

publicat in M.Of. 135 din 22-feb-2017

Decizia 43/2016 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 9 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 107 din 07-feb-2017

Decizia 42/2016 [A] privind examinarea sesizării formulată de Tribunalul Galaţi - Secţia I civilă, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la chestiunea de drept referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (3) şi art. 4 teza I din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la dispoziţiile art. 1 alin. (1) şi art. 3 pct. 6 din acelaşi act normativ, art. 27 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale

publicat in M.Of. 105 din 07-feb-2017

Decizia 471/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Ionela Stoian a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 454 din 18-iun-2017

Decizia 470/2017 pentru eliberarea domnului Mihai Grigore din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 454 din 18-iun-2017

Decizia 469/2017 pentru eliberarea doamnei Adriana-Mihaela Udroiu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 454 din 18-iun-2017

Decizia 468/2017 privind eliberarea domnului Angel Gheorghiu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 454 din 18-iun-2017

Decizia 467/2017 pentru eliberarea domnului Marcel-Alexandru Stoica din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 454 din 18-iun-2017

Decizia 466/2017 pentru eliberarea doamnei Luminiţa Zezeanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 454 din 18-iun-2017

Decizia 465/2017 pentru eliberarea doamnei Sirma Caraman din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 454 din 18-iun-2017

Decizia 464/2017 pentru eliberarea domnului Mihail Doruş din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 454 din 18-iun-2017

Decizia 463/2017 privind eliberarea domnului Virgil-Alin Chirilă din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 454 din 18-iun-2017

Decizia 462/2017 privind eliberarea domnului Ciprian Lucian Roşca din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 454 din 18-iun-2017

Decizia 461/2017 pentru eliberarea doamnei Ioana-Andreea Lambru din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

publicat in M.Of. 453 din 16-iun-2017

Decizia 460/2017 privind eliberarea domnului Adrian Mlădinoiu din funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 453 din 16-iun-2017

Decizia 459/2017 privind eliberarea domnului Tudor Vesa din funcţia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 453 din 16-iun-2017

Decizia 458/2017 pentru eliberarea domnului Adrian Ionuţ Gâdea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 453 din 16-iun-2017

Decizia 457/2017 pentru eliberarea domnului Adrian-Marius Dobre din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

publicat in M.Of. 453 din 16-iun-2017

Decizia 71/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (2) lit. c) şi d) din Codul de procedură fiscală, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale

publicat in M.Of. 453 din 16-iun-2017

Decizia 456/2017 privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de secretar general al Guvernului

publicat in M.Of. 452 din 16-iun-2017

Decizia 455/2017 pentru exercitarea atribuţiilor secretarului general al Guvernului

publicat in M.Of. 452 din 16-iun-2017

Decizia 103/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 352 alin. (9) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 452 din 16-iun-2017

Decizia 453/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ion Constantin a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 448 din 15-iun-2017

Decizia 452/2017 privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Gabriel Florin Puşcău, secretar general la Ministerul Sănătăţii

publicat in M.Of. 448 din 15-iun-2017

Decizia 451/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Paul-Virgil Millea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 448 din 15-iun-2017

Decizia 450/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Geani-Cătălin Nica a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 448 din 15-iun-2017

Decizia 88/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 165 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 483 din 27-iun-2017

Decizia 75/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 130 alin. (2) lit. b) [cu referire la pct. 11 şi pct. 14] din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

publicat in M.Of. 483 din 27-iun-2017

Decizia 484/2017 privind eliberarea, la cerere, a domnului Gabriel Stătescu din funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 482 din 26-iun-2017

Decizia 483/2017 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Erwin Şimşensohn din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

publicat in M.Of. 482 din 26-iun-2017

Decizia 230/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18 lit. b), art. 20 alin. (7) şi art. 55 pct. 3 lit. a) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

publicat in M.Of. 478 din 26-iun-2017

Decizia 11/2017 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: ''în ce măsură tractorul agricol sau forestier condus pe drumurile publice devine asimilat autovehiculului, iar conducerea pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier neînregistrat, potrivit legii, sau de către o persoană care nu posedă permis de conducere întruneşte condiţiile de tipicitate a infracţiunilor prevăzute de art. 334 alin. (1) din Codul penal, respectiv art. 335 alin. (1) din Codul penal''

publicat in M.Of. 479 din 26-iun-2017

Decizia 16/2017 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarelor chestiuni de drept: 1. Dacă prevederile art. 25 alin. (3) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, aşa cum au fost modificate prin Legea nr. 319/2015, prin care s-a instituit obligaţia de notificare a titularului permisului de portarmă cu 6 luni înainte de expirarea valabilităţii permisului, constituie o normă de dezincriminare, instituind o condiţie preexistentă pentru realizarea conţinutului constitutiv al infracţiunii de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor, prevăzută de art. 342 alin. (6) din Codul penal sau, dimpotrivă, fapta rămâne infracţiune independent de îndeplinirea sau neîndeplinirea obligaţiei de notificare. 2. În caz de dezincriminare, având în vedere prevederile art. 2 din Codul penal privind legalitatea sancţiunilor de drept penal, dacă prin încheiere, în procedura prevăzută de art. 340, art. 341 din Codul de procedură penală s-a dispus respingerea plângerii împotriva ordonanţei de clasare, clasarea fiind întemeiată pe prevederile art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Codul de procedură penală (fapta nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege), în procedura prevăzută de art. 549 ind. 1 din Codul de procedură penală, judecătorul de cameră preliminară poate pronunţa oricare dintre soluţiile prevăzute de lege sau, dimpotrivă, încheierea prin care s-a decis cu privire la temeiul clasării este intrată în puterea lucrului judecat

publicat in M.Of. 439 din 13-iun-2017

Decizia 449/2017 privind stabilirea atribuţiilor consilierului de stat care conduce Departamentul pentru dezvoltare durabilă

publicat in M.Of. 439 din 13-iun-2017

Decizia 192/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 425 din 08-iun-2017

Decizia 108/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 423 din 08-iun-2017

Decizia 30/2017 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 18/2014

publicat in M.Of. 424 din 08-iun-2017

Decizia 328/2017 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a art. 41 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011

publicat in M.Of. 424 din 08-iun-2017

Decizia 42/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (3) din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România

publicat in M.Of. 424 din 08-iun-2017

Decizia 37/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

publicat in M.Of. 424 din 08-iun-2017

Decizia 36/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. c) şi art. 11 alin. (1) lit. d) pct. (ii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, în forma anterioară modificărilor aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 424 din 08-iun-2017

Decizia 420/2017 pentru numirea domnului Ştefan Popescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 376 din 19-mai-2017

Decizia 13/2017 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (5), art. 33 alin. (3) teza ultimă şi art. 64 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, măsura impusă prin decizia Curţii de Conturi privind recuperarea prejudiciului produs prin alocarea nelegală de fonduri publice, printr-un act al administraţiei publice locale cu caracter individual, constatat nelegal în temeiul dispoziţiilor art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, deschide calea recuperării sumelor de la terţii beneficiari, conform dispoziţiilor art. 1.635 şi următoarele din Codul civil?''

publicat in M.Of. 419 din 07-iun-2017

Decizia 123/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi

publicat in M.Of. 419 din 07-iun-2017

Decizia 122/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 103 alin. (1) lit. c) şi alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 419 din 07-iun-2017

Decizia 193/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

publicat in M.Of. 416 din 06-iun-2017

Decizia 13/2017 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''Dacă instituţia aplicării legii penale mai favorabile reglementată de art. 6 din Codul penal este incidentă sau nu în situaţia în care legea penală mai favorabilă a intervenit după liberarea condiţionată din executarea pedepsei, iar ulterior modificării legislative restul de pedeapsă rămas neexecutat a fost revocat printr-o altă hotărâre de condamnare, rămasă definitivă, prin care nu s-a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 6 din Codul penal''

publicat in M.Of. 464 din 21-iun-2017

Decizia 32/2017 pentru modificarea şi completarea Procedurii privind clasificarea auditorilor statutari şi firmelor de audit în funcţie de riscul de afectare a credibilităţii raportărilor financiare, aprobată prin Decizia Consiliului superior al Consiliului de Supraveghere în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 27/2014

publicat in M.Of. 461 din 20-iun-2017

Decizia 479/2017 pentru eliberarea domnului Dan Dumitrescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

publicat in M.Of. 462 din 20-iun-2017

Decizia 152/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei, în ansamblul său, şi, în special, a prevederilor art. III pct. 1, 5 şi 6 din ordonanţă, ale Legii nr. 117/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei, în ansamblul său, şi, în special, a prevederilor articolului unic pct. 6 şi 8 din lege, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, în ansamblul său, şi, în special, a prevederilor art. 50 pct. 1 şi 5 din ordonanţa de urgenţă şi ale Legii nr. 20/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

publicat in M.Of. 462 din 20-iun-2017

Decizia 32/2017 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la chestiunea de drept ce vizează interpretarea sintagmei ''interdicţia de înstrăinare a locuinţei pe o perioadă de 5 ani'' din cuprinsul art. 1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului ''Prima casă'', aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009)

publicat in M.Of. 460 din 20-iun-2017

Decizia 21/2017 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: ''dacă dispoziţiile art. 413 alin. (1) pct. 2 Cod de procedură civilă conferă judecătorului prerogativa suspendării judecării cauzei şi în ipoteza începerii urmăririi penale numai cu privire la faptă''

publicat in M.Of. 460 din 20-iun-2017

Decizia 478/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene de către doamna Mihaela Dincă

publicat in M.Of. 458 din 19-iun-2017

Decizia 477/2017 privind eliberarea domnului Florin Tunaru din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 458 din 19-iun-2017

Decizia 476/2017 privind eliberarea domnului Cornel-Gabriel Ciocoiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 458 din 19-iun-2017

Decizia 475/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Bogdan Alexandru Sticlosu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 458 din 19-iun-2017

Decizia 474/2017 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

publicat in M.Of. 458 din 19-iun-2017

Decizia 29/2017 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept: 1) dacă dispoziţiile art. 1 alin. (1) lit. d) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi interpretate în sensul că din categoria persoanelor îndreptăţite a beneficia de facilităţile şi drepturile prevăzute de acest act normativ face parte şi cel care nu a avut voie să părăsească locuinţa decât cu acordul expres al organelor de stat şi doar în situaţii speciale, fiind nevoit să se prezinte la miliţie pentru a fi verificat în virtutea stabilirii statutului de chiabur ce i-a fost atribuit; 2) dacă dispoziţiile art. 10 alin. (1) din acelaşi act normativ pot fi interpretate în sensul că dovada calităţii de persoană care a avut stabilit domiciliu obligatoriu poate fi făcută exclusiv prin declaraţii de martori; 3) dacă dezlegarea dată problemei enunţate la punctul 2 este în sens afirmativ, care sunt condiţiile pentru ca dovada exclusiv prin declaraţii de martori să fie admisibilă?

publicat in M.Of. 456 din 19-iun-2017

Decizia 454/2017 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Adrian Gorun, secretar general în cadrul Comisiei Naţionale de Prognoză

publicat in M.Of. 455 din 19-iun-2017

Decizia 473/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Iuliana-Camelia Coporan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 454 din 18-iun-2017

Decizia 472/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene de către doamna Dincă Mihaela

publicat in M.Of. 454 din 18-iun-2017

Decizia 239/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 108^1 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 415 din 06-iun-2017

Decizia 195/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) şi (2) şi art. 15 din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 415 din 06-iun-2017